Show simple item record

dc.contributor.advisorPosti-Ahokas, Hanna
dc.contributor.authorHuusela, Katariina
dc.date.accessioned2020-03-03T09:59:25Z
dc.date.available2020-03-03T09:59:25Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68028
dc.description.abstractOpettajat ovat yksi tärkeimmistä resursseista, mitä kouluilla on, ja opettajilla on keskeinen rooli laadukkaan koulutuksen toteuttamisessa. Tämän vuoksi on tär- keää, että opettajille tarjotaan mahdollisuuksia kehittää omia taitojaan ja val- miuksiaan koko uransa ajan. Ammatillinen oppimisyhteisö tuo opettajien am- matillisen kehittymisen kouluympäristöön, tukee opettajien kiinteää yhteistyötä, ja painottaa opettajien roolia aktiivisina ja itsekehittyvinä oppijoina. Opettajilla tulisi olla mahdollisuus toteuttaa ammatillista toimijuuttaan ottamalla vastuun omasta ammatillisestä kehittymisestään; opettajilla tulisi olla mahdollisuus vai- kuttaa siihen, miltä heidän ammatillinen kasvunsa ja oppiminen näyttää. Tämän tapaustutkimuksen tavoitteena on luoda kokonaisvaltainen käsitys siitä, millaisten ominaisuuksien opettajat kokevat olevan tärkeitä ammatillisessa oppimisyhteisössä. Lisäksi, tutkimuksen tarkoitus on luoda kuvaa opettajien op- pimistarpeista suhteessa oppimisyhteisöön. Tutkimusta ohjaa kaksi tutkimusky- symystä: 1) Mitkä ominaisuudet opettajat kokevat tärkeinä ammatillisessa oppi- misyhteisössä 2) Millaisia oppimistarpeita opettajilla on suhteessa ammatilliseen oppimisyhteisöön? Tutkimus toteutettiin Ghanassa, ghanalaisamerikkalaisessa yksityiskoulussa. Aineisto on koottu opettajilta eläytymistarinoilla, haastatte- luilla ja observoimalla, ja analyysi on toteutettu laadullisena sisällönanalyysinä. Tutkimustuloksissa identifioitiin yksitoista ominaisuutta, jotka ovat opetta- jien näkemyksien mukaan tärkeitä oppimisyhteisössä. Rakenteelliset tekijät, ku- ten tilat ja oppimiseen tarjottu aika, turvallinen ja tuomitsematon ympäristö, ja mahdollisuudet oppia yhdessä ja opettajien omien kykyjen ja potentiaalin käyt- täminen oppimisen tukemiseksi olivat tärkeimmäksi koettuja ominaisuuksia. Opettajien oppimistarpeet liittyivät vahvasti kommunikaatiotaitojen kehittämi- seen, tiimityöskentelytaitoihin sekä uusien opetusmetodien oppimiseen.fi
dc.description.abstractTeachers are one of the most essential resources that any school or other educa- tional facility can have; they are the very central figures in providing quality ed- ucation for children, therefore it is vital to provide teachers with opportunities to develop professionally and to enhance high-quality teaching. A professional learning community (PLC) brings teachers’ professional learning to the school context and emphasize teachers as active and self-developing learners. Teachers’ should have agency in their own professional learning and opportunity to take responsibility of their development, instead of being recipients of predetermined professional development training. This case study aims give teachers’ opportunity to voice their perceptions about a professional learning community and express what they perceive as their most essential learning needs. The following research questions are guiding the research: 1) What do teachers perceive as important characteristics of a profes- sional learning community? 2) Which learning needs teachers’ express in relation to professional learning community? The study was implemented in a Ghana- ian-American elementary school, and the data consists of teachers’ empathy- based stories, workshop observations and group interviews. The data was ana- lysed by qualitative content analysis. In the findings, eleven important characteristics were identified. Structural matters, such as space and allocated time for collaborative learning, safe and un- judgmental environment and opportunities to learn from one another and possi- bility to harness teachers’ own capabilities and potential were viewed as most important characteristics of an PLC. Furthermore, teachers’ most essential earn- ing needs in relation to PLC were related to improvement of communication, teamwork and teaching skills. Keywords: Professional development, professional learning, Teacher Profes- sional Learning Community, Ghana,en
dc.format.extent102
dc.language.isoen
dc.titleDeveloping a professional learning community in a Ghanaian School: Teachers’ Perceptions of Important Characteristics of PLC
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202003032250
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineMaster's Degree Programme in Educationfi
dc.contributor.oppiaineMaster's Degree Programme in Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysoammatillinen kehitys
dc.subject.ysoopettajankoulutus
dc.subject.ysoteachers
dc.subject.ysoprofessional development
dc.subject.ysoteacher training


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record