Show simple item record

dc.contributor.authorJäppinen, Anna-Maija
dc.date.accessioned2020-02-19T12:03:48Z
dc.date.available2020-02-19T12:03:48Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-951-39-8080-1
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/67893
dc.description.abstractPatient education is a part of patient-centered health services and an important, integral part of physiotherapy. Nevertheless, physiotherapists have difficulties to identify themselves as educators. People are increasingly responsible for their health and health choices. At the same time the demand for reducing health care costs shortens hospital stays. The short stays in hospital and often missing follow-ups in physiotherapy challenge patient education in physiotherapy and physiotherapists’ educational skills. The aim of this study was to explore patient education in physiotherapy in total hip arthroplasty (THA) from patients’ and physiotherapists’ viewpoint. The research followed patients’ pathway from home to hospital and back home, in the course of which patients were interviewed four times. Physiotherapists were also interviewed in a group and individually. Qualitative methods, phenomenography and narrative approaches were used in this dissertation, with results published in four scientific articles. The findings showed that in the pre-operative phase the combination of knowledge and practical elements was important as well as the role of interaction in supporting body changes and confidence in the hospital services. At the post-operative phase, the role of moving in helping patients to prepare for going home was central. Widening the perspective to managing at home, issues like exercising, written home exercise instructions and physiotherapists’ guidance to enhance patients’ self-confidence were relevant. Patients’ narratives of patient education changed along the rehabilitation pathway after THA. The narrative analysis produced three story models indicating that there was some need for more information, progression in the training program and follow-up physiotherapy. From physiotherapists’ viewpoint, the role of individuality in exercise advice and interaction, then the role of preparing the patient to manage for the future, were central to the way of coaching home rehabilitation. The research results showed that patient education was constructed from four main issues: knowledge, practical skills, body understanding and interaction with patient and physiotherapist. The results yielded a deeper understanding of the phenomenon, of patient education in physiotherapy. The results and the structure of patient education in physiotherapy, presented at the end, can be used in developing patient education practices, educational skills and continuing education. Keywords: patient education in physiotherapy, counselling, total hip arthroplasty, phenomenography, narrative approachen
dc.description.abstractPotilasohjaus on osa potilaskeskeistä terveyspalvelua ja tärkeä, olennainen osa fysioterapiaa. Fysioterapeuttien on kuitenkin vaikeaa tunnistaa rooliaan potilaiden ohjaajina ja opettajina. Ihmiset ovat entistä enemmän vastuussa terveydestään ja terveysvalinnoistaan. Samalla terveydenhuollon kustannuksia pyritään vähentämään lyhentämällä sairaalassa oloaikaa. Lyhyet sairaalajaksot ja usein puuttuva seuranta fysioterapiassa luovat haasteita fysioterapeuttien potilasohjaukseen ja fysioterapeuttien potilasohjaustaitoihin. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää potilasohjausta lonkan tekonivelleikkauksessa potilaiden ja fysioterapeuttien näkökulmasta. Tutkimuksessa seurattiin potilaiden kulkua hoitopolulla kotoa sairaalaan ja takaisin kotiin, jonka aikana potilaita haastateltiin neljä kertaa. Myös fysioterapeutteja haastateltiin sekä ryhmässä että yksilöllisesti. Tässä väitöskirjatutkimuksessa käytettiin, fenomenografista ja narratiivista lähestymistapaa, kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä ja tuloksia julkaistiin neljässä tieteellisessä artikkelissa. Tulokset osoittivat, että leikkausta edeltävässä ohjauksessa tiedon ja käytännön yhdistäminen oli tärkeää, samoin kuin vuorovaikutuksen rooli kehon muutosten tukemisessa sekä luottamus sairaalapalveluihin. Leikkauksen jälkeisessä ohjauksessa keskeistä oli liikkuminen, mikä auttoi potilaita valmistautumaan kotiin menemiseen. Kotona selviytymisen kannalta oleellisia kysymyksiä oli, miten liikkua ja harrastaa liikuntaa, millaisia kotiharjoitteita olisi hyvä toteuttaa ja millainen fysioterapeuttien ohjaus edistää potilaiden itseluottamusta. Potilaiden kertomukset potilasohjauksesta muuttuivat kuntoutuspolun aikana tekonivelleikkauksen jälkeen. Tutkimuksen narratiivisen analyysin tuloksena muodostuneet kolme tarinamallia osoittivat, että tarvitaan lisätietoa, harjoitusohjelman progressiota ja seurantafysioterapiaa. Fysioterapeuttien näkökulmasta keskeistä kuntoutuksellisessa ohjaustavassa olivat yksilöllisyys harjoittelun ohjauksessa ja vuorovaikutuksessa, ja potilasohjauksen laatu potilaan valmentamisessa selviytymään kotona. Tutkimustulokset osoittivat, että potilasohjaus fysioterapiassa rakentui neljästä pääelementistä: tieto, käytännön taidot, kehon ymmärtäminen ja vuorovaikutus potilaan ja fysioterapeutin kanssa. Tulokset tuottivat syvempää tietoa ja ymmärrystä potilasohjaus fysioterapiassa- ilmiöstä. Tuloksia ja lopussa esitettyä potilasohjauksen konstruktiota voidaan hyödyntää potilasohjaus käytäntöjen, ohjaustaitojen ja fysioterapeuttien täydennyskoulutuksen kehittämisessä. Asiasanat: potilasohjaus fysioterapiassa, ohjaus, lonkan tekonivelleikkaus, fenomenografia, narratiivinen lähestymistapafi
dc.relation.ispartofseriesJYU dissertations
dc.relation.haspart<b>Artikkeli I:</b> Jäppinen, A.-M., Hämäläinen, H., Kettunen, T., & Piirainen, A. (2015). Patients’ conceptions of preoperative physiotherapy education before hip arthroplasty. <i>European Journal of Physiotherapy, 17 (3), 148-157.</i> DOI: <a href="https://doi.org/10.3109/21679169.2015.1061051"target="_blank">10.3109/21679169.2015.1061051</a>. JYX: <a href="https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68061"target="_blank"> jyx.jyu.fi/handle/123456789/68061</a>.
dc.relation.haspart<b>Artikkeli II:</b> Jäppinen, A.-M., Hämäläinen, H., Kettunen, T., & Piirainen, A. (2017). Postoperative Patient Education in Physiotherapy after Hip Arthroplasty : Patients' Perspective. <i>Musculoskeletal Care, 15 (2), 150-157. </i> DOI: <a href="https://doi.org/10.1002/msc.1153"target="_blank">10.1002/msc.1153</a>. JYX: <a href="https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68074"target="_blank"> jyx.jyu.fi/handle/123456789/68074</a>.
dc.relation.haspart<b>Artikkeli III:</b> Jäppinen, A.-M., Hämäläinen, H., Kettunen, T., & Piirainen, A. (2020). Patient education in physiotherapy in total hip arthroplasty (THA) : The perspective of physiotherapists. <i>Physiotherapy Theory and Practice, 36 (8), 946-955.</i> DOI: <a href="https://doi.org/10.1080/09593985.2018.1513617"target="_blank">10.1080/09593985.2018.1513617</a>. JYX: <a href="https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/71625"target="_blank"> jyx.jyu.fi/handle/123456789/71625</a>.
dc.relation.haspart<b>Artikkeli IV:</b> Jäppinen, Anna-Maija; Muñoz, Minna; Kettunen, Tarja; Piirainen, Arja (2020). Patients' narratives of patient education in physiotherapy after total hip arthroplasty. <i>Physiotherapy Research International, 25 (4), e1862.</i> DOI: <a href="https://doi.org/10.1002/pri.1862"target="_blank">10.1002/pri.1862</a>
dc.subjectfysioterapia
dc.subjectpotilasneuvonta
dc.subjectpotilaat
dc.subjecttekonivelet
dc.subjectleikkaushoito
dc.subjectnivelet
dc.subjectlonkka
dc.subjectfysioterapeutit
dc.subjecthoitoketjut
dc.subjecthoitosuhde
dc.subjectsairaalahoito
dc.subjectsairaalat
dc.subjecthoitoprosessit
dc.subjectterveyspalvelut
dc.subjectliikkuvuus
dc.subjectfyysinen aktiivisuus
dc.subjectkuntoutus
dc.subjectlonkkaviat
dc.subjectkotiuttaminen
dc.subjectpotilasohjaus
dc.subjectohjaaminen
dc.subjectliikkuminen
dc.subjecthoitopolku
dc.subjectlonkan tekonivelleikkaukset
dc.subjectpotilaskeskeisyys
dc.subjectpotilaskeskeinen terveyspalvelu
dc.subjectfysioterapeuttinen ohjaus
dc.subjectpatient education in physiotherapy
dc.subjectcounselling
dc.subjecttotal hip arthroplasty
dc.subjectphenomenography
dc.subjectnarrative approach
dc.titlePatient education in physiotherapy in total hip arthroplasty – patients’ and physiotherapists’ conceptions
dc.identifier.urnURN:ISBN:978-951-39-8080-1
dc.date.digitised


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record