Show simple item record

dc.contributor.authorRen, Ye
dc.date.accessioned2019-11-22T09:50:25Z
dc.date.available2019-11-22T09:50:25Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-951-39-7954-6
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66485
dc.description.abstractAbnormal brain neural activities lead to abnormality and complexity of brain network connectivity in patients with epilepsy. The purpose of this research is to investigate the characteristics of brain connectivity and to explore more accurate localization methods of the epileptogenic foci in drug-resistant epilepsy. Brain connectivity measures based on synchronization were first evaluated on electroencephalogram data in healthy subjects to find different performance in detecting the synchronization dynamics in the brain network. Spatial and temporal phase-amplitude coupling characteristics between low and high frequency electrocorticogram data were then estimated in patients with temporal lobe epilepsy. The ‘fall-max’ phase-amplitude coupling pattern appeared in the middle period of seizure was suggested as a reliable biomarker of epileptogenic zone, which provides insight into the underlying neural dynamic between low and high frequency neural activities in the epileptic brain network. Effective connectivity and topology characteristics of the brain network were investigated as well in patients with temporal lobe epilepsy by adopting high temporal resolution effective connectivity measure combined with graph metrics on electrocorticogram data, which describes in detail the strength and direction of information transmission. The transient seizure onset effective connectivity network provides more accurate localization of seizure onset zone and epileptogenic zone. In addition, functional connectivity and source localization were studied on electroencephalogram data of a patients with reflex seizure, which provides insights on generation and propagation of epileptic activities, as well as the local and global topology characteristics on cortical level network. Overall, this research examined the performance of various brain connectivity measures by analyzing the functional connectivity and effective connectivity in healthy people and epilepsy patients, and explored more accurate methods for localization of epileptogenic foci. It provides insights into the underlying mechanism of epileptic brain network connectivity and an important reference for the preoperative evaluation of clinical epilepsy surgery, which can improve the localization accuracy of epileptogenic foci and reduce the probability of epileptic seizures. Keywords: brain connectivity, synchronization, epilepsy, epileptogenic focus, localizationen
dc.description.abstractEpilepsiaa sairastavilla potilailla aivojen poikkeavat neuraaliset aktiviteetit aiheuttavat poikkeavuuksia ja kompleksisuutta aivoverkostojen konnektiviteetteihin. Tämän väitöskirjan tarkoituksena on tutkia aivojen konnektiviteettien ominaisuuksia ja kehittää tarkempia menetelmiä epileptogeenisen fokuksen paikallistamisessa lääkeresistentissä epilepsiassa. Synkronointiin perustuvia aivojen konnektiviteettimittauksia evaluoidaan ensimmäiseksi terveiden henkilöiden aivosähkökäyristä (EEG), tavoitteena havaita eroavaisuuksia aivoverkostojen synkronian dynamiikassa. Sen jälkeen arvioitiin temporaaliepileptisten potilaiden elektokortikografisesta (ECoG) matalan ja korkean taajuuden datasta spatiaalinen ja ajallinen vaihe-amplitudikytkös. Löydettyä nk. ’fall-max’ vaihe-amplitudikytköstä, joka ilmeni kohtauksen keskivaiheilla, ehdotetaan luotettavaksi biomarkkeriksi aivojen epileptogeenisellä aluella, mikä havainto lisää ymmärrystä epileptisten potilaiden aivojen matalan ja korkea taajuuden neuraalisten akvititeettien väliseen dynamiikkaan. Lisäksi tutkittiin näiden potilaiden datasta aivoverkostojen efektiivinen konnektiviteetti ja topologia soveltamalla korkeamman aikaresoluution konnektiviteettimittareita yhdistettynä elektokortikografisesta datasta saatuihin graafisiin metriikoihin, jotka kuvaavat yksityiskohtaisesti informaation siirtymisen voimakkuuden ja suunnan. Kohtauksen transientin alkukohdan konnetiviteettiverkosto antaa tarkemman paikannuksen kohtauksen alkukohdalle ja epileptogeeniselle aluelle. Lisäksi tutkittiin toiminnallista konnektiviteettia ja paikannusta niiden potilaiden aivosähkökäyristä, joilla havaittiin refleksikohtauksia. Tämä tutkimus lisää ymmärrystä epileptisen aktiviteetin syntyyn ja etenemiseen sekä aivokuoritason verkoston paikalliseen ja globaaliin topologiapiirteisiin. Kaiken kaikkiaan, tässä väitöskirjassa tutkittiin erilaisten aivoverkostojen konnektiviteettien mittaustapojen suosituskykyä analysoimalla terveiden ja epileptisten potilaiden aivojen toiminnallista ja efektiivistä konnektiviteettia, kehittäen samalla tarkempia menetelmiä epileptogeenisen fokuksen paikallistamiseen. Tutkimus lisää ymmärrystä epileptisen aivoverkon konnektiviteetin mekanismeihin ja tärkeän referenssin pre-operatiiviseen evaluointiin kliinisessä epilepsialeikkauksessa, antaen parannetun paikannustarkkuuden epileptogeeniselle fokukselle ja näin ollen pienentäen epilepsiakohtausten todennäköisyyttä. Avainsanat: aivojen konnektiviteetti, sykronointi, epilepsia, elileptogeeninen fokus, paikannusfi
dc.relation.ispartofseriesJYU dissertations
dc.relation.haspart<b>Artikkeli I:</b> Liang, Z., Ren, Y., Yan, J., Li, D., Voss, L. J., Sleigh, J. W., & Li, X. (2016). A comparison of different synchronization measures in electroencephalogram during propofol anesthesia. <i>Journal of Clinical Monitoring and Computing, 30 (4), 451-466.</i> <a href="https://doi.org/10.1007/s10877-015-9738-z"target="_blank"> DOI: 10.1007/s10877-015-9738-z</a>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli II:</b> Liang, Z., Bai, Y., Ren, Y., Li, X. (2016). Synchronization Measures in EEG signals, In <i>Signal Processing in Neuroscience, Springer. p. 167-202.</i> <a href="https://doi.org/10.1007/978-981-10-1822-0_9 "target="_blank"> DOI: 10.1007/978-981-10-1822-0_9 </a>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli III:</b> Zhang, R., Ren, Y., Liu, C., Xu, N., Li, X., Cong, F., . . . , & Wang, Y. (2017). Temporal-spatial characteristics of phase-amplitude coupling in electrocorticogram for human temporal lobe epilepsy. <i>Clinical Neurophysiology, 128 (9), 1707-1718.</i> <a href="https://doi.org/10.1016/j.clinph.2017.05.020"target="_blank"> DOI: 10.1016/j.clinph.2017.05.020</a>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli IV:</b> Ren, Y., Cong, F., Ristaniemi, T., Wang, Y., Li, X., & Zhang, R. (2019). Transient seizure onset network for localization of epileptogenic zone : effective connectivity and graph theory-based analyses of ECoG data in temporal lobe epilepsy. <i>Journal of Neurology, 266 (4), 844-859.</i> <a href="https://doi.org/10.1007/s00415-019-09204-4"target="_blank"> DOI: 10.1007/s00415-019-09204-4</a>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli V:</b> Ren, Y., Li, X., Cong, F., Xiao, s., Zhang, Q., Ao, T., Zhang, J., Wang, Y., Ristaniemi, T., Zhang. R. (2019). EEG source localization and functional connectivity in a rare patient with cold-induced reflex epilepsy. <i>Epileptic Disorders, ED-2019-08-0138, Under Review.</i>
dc.subjectaivotutkimus
dc.subjectEEG
dc.subjectepilepsia
dc.subjectleikkaushoito
dc.subjectmarkkerit
dc.subjectepileptogeeninen fokus
dc.subjectaivojen konnektiviteetti
dc.subjectbrain connectivity
dc.subjectsynchronization
dc.subjectepilepsy
dc.subjectepileptogenic focus
dc.subjectlocalization
dc.titleBrain connectivity analysis in epilepsy for epileptogenic focus localization
dc.identifier.urnURN:ISBN:978-951-39-7954-6
dc.date.digitised


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record