Show simple item record

dc.contributor.advisorSuni, Minna
dc.contributor.authorSkantz, Suvi
dc.date.accessioned2019-08-19T05:28:19Z
dc.date.available2019-08-19T05:28:19Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/65254
dc.description.abstractTämä tutkimus käsittelee monikielisten henkilöiden kokemuksia epäintentionaalisista kielivalinnoista eli tilanteita, joissa monikieliset ovat puhuneet eri kieltä kuin tarkoittivat. Tutkimuksessa pyrin selvittämään monikielisten henkilöiden kokemuksien avulla, mitkä syyt aiheuttavat tilanteeseen kuulumattoman kielen aktivoitumisen ja päätymisen puheeseen. Perehdyn myös siihen, miten eri kielten epäintentionaalista käyttämistä ilmenee ja millaisia tulkintoja nämä tilanteet saavat. Tutkimuskysymykseni ovat: 1) Miten epäintentionaaliset kielivalinnat ilmenevät puheessa? 2) Millaisten seikkojen voidaan nähdä vaikuttavan epäintentionaalisten kielivalintojen syntymiseen? ja 3) Millaisia tulkintoja epäintentionaaliset kielivalinnat saavat eri tilanteissa? Tutkimukseni teoreettinen viitekehys sijoittuu kielitieteen ja psykologian yhteiselle raja-alueelle, psykolingvistiikkaan, joka on ihmisen kielellistä käyttäytymistä käsittelevä monialainen tieteenala. Monikielisyyden tutkimuksessa on tutkittu paljon sitä, kuinka kielet pidetään toisistaan erillään ja valitaan tilanteeseen sopiva kieli tai miten kielen vaihtaminen toiseen tapahtuu. Epäintentionaalisista kielivalinnoista, niiden syistä ja sosiaalisista vaikutuksista ei juuri ole aikaisempaa suomenkielistä tutkimusta – tietääkseni vastaavanlaista tutkimusta ei ole tehty englannin kielellä. Tutkimus valaisee, millaisessa suhteessa kielelliset prosessit ovat sosiaaliseen ympäristöön ja millainen vuorovaikutus näiden välillä vallitsee epäintentionaalisten kielivalintojen suhteen. Keräsin tutkimuksen aineiston sähköisellä kyselyllä, johon vastasi yhteensä 58 monikielistä aikuista henkilöä. Monikielisyydellä viittaan kahden tai useamman kielen osaamiseen ja käyttämiseen kielten taitotasosta riippumatta. 47 vastaajalla ensiksi omaksuttu kieli oli suomi ja 6 vastaajaa oli simultaanisti kaksikielisiä (kaikilla toinen ensikielistä oli suomi). 4 vastaajalla ensiksi omaksuttu kieli oli muu kuin suomi. Analysoin aineiston pääsääntöisesti aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin, mutta analyysi oli osittain myös teoriaohjaavaa. Epäintentionaaliset kielivalinnat ovat yleisiä monikielisten henkilöiden ja heidän läheistensä arjessa. Tilanteiden koettu muodollisuus vaikuttaa epäintentionaalisten kielivalintojen ilmenemiseen, ja epäintentionaalisia kielivalintoja ilmenee sekä yksi- että monikielisissä ympäristöissä. Epäintentionaalisten kielivalintojen syyt olivat monitahoisia ja useimmiten päällekkäisiä. Erilaiset kognitiiviset tekijät, virittäytyminen, tottumus, tunnetilat, aiheet tai nopea vaihtaminen kielestä toiseen aiheuttivat usein sen, että puheeseen päätyi eri kieli kuin puhuja tarkoitti. Myös automaattinen reagoiminen, koodin vaihtaminen tai kielten dominanssi ja samankaltaisuus laukaisivat epäintentionaalisia kielivalintoja. Kielet saattoivat vaihtua toisiksi lausumien välillä, tai ne sekoittuivat sanaston, lauserakenteiden ja ääntämisen tasolla. Epäintentionaalisiin kielivalintoihin suhtauduttiin usein positiivisesti silloin, jos tilanne oli epämuodollinen. Puhujat saattoivat kuitenkin joskus hämmentyä kielen vaihtumisesta, ja se saatettiin kokea myös ärsyttäväksi. Muut henkilöt suhtautuivat yllättävään kielen vaihtumiseen positiivisesti, jos ilmiö oli heille tuttu. Vastaavasti hämmennystä ja suuttumusta esiintyi niissä tilanteissa, joissa kuulija ei ymmärtänyt syitä kielen yllättävän vaihtumisen taustalla. Toivon tutkimukseni inspiroivan muita tutkijoita huomioimaan entistä enemmän myös kielenkäyttäjien kokemuksia psykolingvistisissä tutkimuksissa ja ennen kaikkea kannustavan monitieteiseen tutkimusotteeseen monikielisen kielellisen prosessoinnin tutkimuksessa.fi
dc.format.extent84
dc.language.isofi
dc.subject.otherkielivalinta
dc.subject.otherkielen sekoittuminen
dc.subject.otherpsykolingvistiikka
dc.subject.othersisällönanalyysi
dc.titleEpäintentionaaliset kielivalinnat monikielisten henkilöiden puheessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201908193857
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSuomen kielifi
dc.contributor.oppiaineFinnishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi309
dc.subject.ysokielivalinnat
dc.subject.ysokielet
dc.subject.ysomonikielisyys
dc.subject.ysokieli
dc.subject.ysokielen vaihto
dc.subject.ysokoodinvaihto
dc.subject.ysosuomen kieli


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record