Show simple item record

dc.contributor.advisorPalonen, Teija
dc.contributor.authorSiitonen, Valtteri
dc.date.accessioned2019-05-20T07:17:56Z
dc.date.available2019-05-20T07:17:56Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64065
dc.description.abstractTeknologia ja sen mukanaan tuomat hyödyt ovat muokanneet merkittävästi organisaatioiden toimintaa ja sitä, kuinka työntekijät hyödyntävät teknologiaa työnteossaan. Teknologian yleistymisen lisäksi teknologia on monimutkaistunut ja se muuttuu nopeasti. Näistä teknologian aikaansaamista työympäristön muutoksista on seurannut myös haitallisia vaikutuksia ja ilmiö, jota kutsutaan teknostressiksi. Teknostressi on stressin muoto, jolla tarkoitetaan erityisesti teknologian käytöstä aiheutuvaa stressiä ja sen vaikutukset yksilön työntekoon ja hyvinvointiin ovat moninaisia. Tämän tutkielman tarkoituksena oli tutkia teknostressiä ilmiönä ja selvittää, millaisia vaikutuksia työntekijöiden kokemalla teknostressillä on organisaatioihin ja niiden toimintaan. Tutkielman tavoitteena oli myös teknostressistä saatavan tutkimustiedon yhteen kerääminen, sillä teknostressitutkimusta on kritisoitu sirpaleisuudesta ja tutkimustietoa kokoavan tutkimuksen puutteesta. Tutkielma toteutettiin kirjallisuuskatsauksena ja sen lopputuloksena saatiin selville teknostressin aiheuttajia, teknostressin seurauksia eli rasitteita ja organisaation keinoja teknostressin lieventämiseksi. Tutkielmassa teknostressin aiheuttajien todettiin liittyvän erityisesti organisaation tapaan hyödyntää teknologiaa, teknologian käytön yleistymiseen organisaatioissa ja työntekijöiden yksilökohtaisiin ominaisuuksiin. Tutkielman perusteella voidaan sanoa teknostressin vaikuttavan erityisesti työntekijöiden työtyytyväisyyteen, työmotivaatioon ja organisaatioon sitoutumiseen. Lisäksi teknostressin todettiin vaikuttavan negatiivisesti myös työntekijöiden hyvinvointiin ja fyysiseen terveyteen. Organisaation teknostressin lieventämiskeinojen todettiin perustuvan erityisesti organisaation prosessien uudelleenjärjestelyyn ja tätä kautta teknostressin aiheuttajien poistamiseen. Eniten tutkittuja organisaation teknostressin lieventämisen keinoja todettiin olevan teknisen tuen järjestäminen, loppukäyttäjien osallistaminen päätöksentekoon, teknologiaan liittyvän tiedon jakaminen ja työntekijöiden kouluttaminen teknologian käyttöön. Kaiken kaikkiaan parempi ymmärrys teknostressistä ilmiönä auttaa organisaatioita löytämään parhaat keinot teknostressin lieventämiseen ja sen ehkäisyyn.fi
dc.description.abstractTechnology and the benefits it brings have significantly shaped the way organizations work and how employees utilize technology in their work. In addition to the rise of technology, technology has become more complex and is rapidly changing. These technological changes in the working environment have also had adverse effects and have caused a phenomenon called technostress. Technostress is a form of stress caused by the use of technology, and its effects on the individual's work and well-being are manifold. The purpose of this thesis was to investigate the phenomenon of technostress and to find out what impact it has on workers and organizations. The aim of the thesis was also to collect research data from technostress, as technostress research has been criticized for its fragmentation and lack of literature reviews. The thesis was conducted as a literature review and as a result, it recognized the causes of technostress, the consequences of technostress, and means to mitigate technostress. In the thesis technostress agents were found to be associated with: organizations use of technology, the increased use of technology in organizations, and the individual characteristics of employees. Based on the thesis, it can be said that technostress has an impact on employee satisfaction, motivation and commitment to the organization. In addition, technostress was found to have a negative impact on employee well-being and physical health. The organization’s technostress mitigation measures were found to be based on reorganizing the organization’s processes and thereby eliminating the causes of technostress. The most studied means of mitigating the organization’s technostress were found to be the technical support provided in the organization, the involvement of end-users in technology-related decision-making, the sharing of technology-related information, and the training of employees for the use of technology. All in all, a better understanding of the technostress phenomenon helps organizations find the best ways to mitigate and prevent technostress.en
dc.format.extent33
dc.language.isofi
dc.subject.otherteknostressi
dc.subject.otherlieventämiskeino
dc.subject.otherstressitekijä
dc.titleTeknostressi ja sen lieventämiskeinot organisaatioiden näkökulmasta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201905202681
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysolieventäminen
dc.subject.ysostressi
dc.subject.ysotyöntekijät
dc.subject.ysoteknologia
dc.subject.ysoorganisaatio (ilmiöt)


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record