Show simple item record

dc.contributor.advisorKalaja, Teppo
dc.contributor.authorLamminsivu, Paavo
dc.date.accessioned2019-05-17T06:46:48Z
dc.date.available2019-05-17T06:46:48Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64016
dc.description.abstractPro gradu - tutkielman tarkoituksena oli selvittää, kuinka oppilaat kokevat osallisuuden tunteensa liikuntatunnilla ja miten se on yhteydessä oppilaiden viihtyvyyteen ja koettuun pätevyyteen liikuntatunneilla. Aiempien tutkimusten perusteella oppilaiden viihtyvyyttä liikuntatunneilla voidaan parantaa lisäämällä oppilaiden osallisuuden tunnetta liikuntatunneilla. Aiemmat tutkimukset osoittavat, että pojat kokevat enemmän autonomian tunnetta liikuntatunneilla sekä oman fyysisen pätevyyden tunteensa korkeammaksi kuin tytöt. Tutkimuksen kohdejoukko koostui 7,8 ja 9. luokkalaisista sekä yhdestä lukioryhmästä (n =78). Aineisto kerättiin syksyn 2018 aikana. Oppilaat vastasivat kyselytutkimukseen liikuntatuntien aluksi. Tutkimus oli kvantitatiivinen ja aineisto analysoitiin määrällisin menetelmin. Analysoitiin käytettiin IBM SPSS Statistics version 24-ohjelmaa. Tutkimusta analysoitiin Pearsonin korrelaatiokerroin-testin, ristiintaulukoinnin, khin neliö-testin, riippumattomien otosten t-testin ja 1-suuntaisen varianssianalyysin (ANOVA) avulla. Mittareina käytettiin valmiiksi luotettaviksi ja toimiviksi todettuja mittareita (3). Tutkimus osoitti, että osallisuus korreloi liikuntatunneilla viihtymisen ja fyysisen pätevyyden tunteen kanssa. Lineaarinen riippuvuus oli kohtalaista. Voimakkaimmin korreloivat viihtyminen ja pätevyyden tunne (r=0,72). Pojat kokivat liikunnantunneilla enemmän osallisuuden tunnetta, viihtyivät paremmin ja kokivat fyysisen pätevyytensä korkeammaksi kuin tytöt. Poikien ja tyttöjen välinen ero oli osallisuuden osalta tilastollisesti melkein merkitsevä (p=0,06). Tulosten perusteella näyttäisi siltä, että liikunnanopettajan tulisi ottaa huomioon oppilaiden omat toiveet ja mielipiteet sekä pystyä vastaamaan oppilaiden toiveisiin. Lisäksi liikunnanopettajan tulisi mahdollistaa oppilaiden viihtyminen liikuntatunneilla tukemalla oppilaiden tunnetta fyysisestä pätevyydestään. Liikunnanopettajana esimerkiksi oikeanlaisen palautteenantamisen merkitys korostuu, jotta oppilaat kokevat omat liikuntataitonsa myönteisemmiksi. Tyttöjen liikunnanopetuksessa pitäisi keskittyä keinoihin, joilla tuetaan tyttöjen viihtymisen edellytyksiä eli tyttöjen osallisuuden tunnetta ja ajatuksia omasta kyvykkyydestään.fi
dc.description.abstractThe purpose of this study was to examine how pupils experience their sense of involvement, and how it is connected with enjoyment and perceived competence in physical education. Previous studies have showed that pupils' enjoyment in physical education lessons can be improved by increasing their sense of involvement during the lessons. Previous studies also show that boys experience a stronger sense of autonomy as well as evaluate the sense of their own physical competence higher than girls. The quantitative data consisted of seventh, eight and ninth-grade students as well as one group from upper secondary school (n=78). The data was collected during autumn 2018. Pupils answered a questionnaire at the beginning of physical education lessons. The study was quantitative, the data was analysed using statistical methods, and operated with IBM SPSS Statistics version 24-program. Analysis of the data was accomplished with Pearson Correlation, Cross tabulation, Chi-Square test, Independent Samples T Test and One-Way ANOVA. Indi- cators used for the measurements were previously established reliable and functional. The results indicated that pupils' involvement correlated with their enjoyment and perceived physical competence. Linear dependency was moderate. The strongest correlations were found between enjoyment and perceived competence. (r=0,72). Boys experienced higher involvement, enjoyment and perceived competence levels than girls. The difference between boys and girls regarding involvement was statistically almost significant (p=0,06). Based on the results, it appears that physical education teachers should consider pupils' expectations and opinions and respond to their wishes. Teachers should also enable pupils' enjoyment by supporting their sense of their perceived physical competence. Pupils' experiences of their physical competence will be of higher level if the physical education teacher gives them suitable feedback. In physical education for girls it is important to focus on methods to support the girls' enjoyment: giving them a stronger sense of involvement and supporting their sense of perceived competence.en
dc.format.extent71
dc.language.isofi
dc.subject.otherkoettu autonomia
dc.subject.otherkoettu pätevyys
dc.titleOppilaiden koetun autonomian yhteys koettuun pätevyyteen ja viihtymiseen liikuntatunneilla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201905172647
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysokoululiikunta
dc.subject.ysoosallisuus
dc.subject.ysoviihtyvyys


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record