Show simple item record

dc.contributor.advisorSeppänen, Ville
dc.contributor.authorMuhonen, Katja
dc.date.accessioned2019-01-08T12:39:15Z
dc.date.available2019-01-08T12:39:15Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/60959
dc.description.abstractPro gradu-tutkimuksen tavoitteena on selvittää riskien vaikutus ohjelmistotoimituksessa toimittajan näkökulmasta. Toimittajalla tarkoitetaan ohjelmistotoimituksen toimittajaosapuolta, joka myy ohjelmistoa, ja asiakkaalla sitä, joka ostaa käyttöoikeuden ohjelmistoon. Kirjallisuuskatsauksessa määritellään ohjelmistotoimituksen osapuolet tarkemmin vastuineen, valmisohjelmistot sekä ohjelmistotoimitus ja ohjelmistotoimitusprosessi. Tutkimuskysymyksiä asetetaan kaksi: 1. mitkä riskit ovat yleisiä ohjelmistotoimituksessa toimittajan näkökulmasta katsottuna ja 2. millaisia toimenpiteitä ohjelmistotoimituksessa on tehtävissä riskin realisoitumisen jälkeen, jotta ohjelmatoimitus ei keskeytyisi. Tarkoitus on määritellä tutkimuksessa käytetty ohjelmistotoimitus raja-arvoineen tarkasti tutkimuksen aiheen ja kohteen ymmärtämiseksi. Yleisesti tunnistetut riskit listataan lähdeaineiston perusteella. Ensimmäiseen ja osittain toiseen tutkimuskysymykseen vastataan kirjallisuuskatsauksen perusteella. Tutkimuksen empiirinen osuus toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Tutkimukseen haastateltiin 11 asiantuntijaa IT-alan toimittajayrityksistä kevään 2018 aikana sähköpostitse. Tiedonhankinnan strategia oli fenomenologinen tutkimus. Kerätty aineisto analysoitiin sisältöanalyysin ja sisällön erittelyn keinoin. Empirian perusteella esitetään ohjelmistotoimituksiin liittyviä riskejä toimittajan näkökulmasta. Empiirisessä osuudessa listataan vastausten perusteella yleisiä riskejä ja kuinka niistä voidaan selviytyä riskien realisoitumisen jälkeen. Näin ollen osittain ensimmäiseen ja kokonaisuudessaan toiseen tutkimuskysymykseen vastataan empiirisen tutkimuksen perusteella. Tuloksissa esitetään, ettei riskejä voitu listata yksiselitteisesti ohjelmistotoimituksia ajatellen. Yleisiksi riskeiksi kuitenkin ehdotetaan toimituksen kokonaisvaltaisen suunnittelun puutetta, kommunikointipuutteita ja henkilöstön tukemisen puutetta. Tärkeimmäksi tavaksi edetä riskin realisoitumisen jälkeen ehdotetaan empirian tulosten perusteella suunnittelun tukemista, yhteistyötä asiakkaan ja toimittajan kesken sekä käyttöönoton tukemista toimitussisältöä ja resursseja muokkaamalla.fi
dc.description.abstractThe goal of this master’s thesis is to determine risks in software delivery from vendor’s point-of-view. By a vendor it is meant the participant in software delivery that sells a software, and by a customer the participant, who buys a license to use it. In the literature review, the participants of the software delivery are defined with their responsibilities. Also, the concept of software product, software delivery and software delivery process are defined. The two research questions this study answers are: 1. what risks are common in software delivery from vendor’s point-of-view and 2. what actions are to be done after risks have realized from vendor’s point of view in order to continue the software delivery. The intention is to clarify the software delivery with its boundaries used in this study to understand the research area and subject. Risks are also defined and introduced in literature review. The first and partially the second research question will be answered based on the results of literature review. The empirical study was qualitative and 11 persons from vendor companies were interviewed during spring 2018 via e-mail. The research was phenomenological study and the material was analyzed using context analysis and content analysis. The empirical study is made from vendor’s point of view. Partially the second and the complete third research questions will be answered based on this empirical study. In the results it is presented no risks could be listed in general level regarding software deliveries. It is suggested though that common risks could be the lack of overall planning of the delivery, the lack of communication and the lack of personnel’s support. The most effective methods of coping realization of risks are suggested to be supporting the planning, collaboration of customer and vendor and the support of deployment by modifying the content of the delivery and resources.en
dc.format.extent62
dc.language.isofi
dc.subject.otherohjelmistotoimitus
dc.subject.otherriskien vaikutus
dc.titleRiskit ohjelmistotoimituksessa toimittajan näkökulmasta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201901081100
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysoriskit
dc.subject.ysotoimittajat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record