Show simple item record

dc.contributor.advisorSaajanaho, Milla
dc.contributor.advisorKokko, Katja
dc.contributor.authorPulkkinen, Miia
dc.date.accessioned2018-09-03T09:55:48Z
dc.date.available2018-09-03T09:55:48Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59419
dc.description.abstractPulkkinen, M. 2018. Henkilökohtaisten tavoitteiden yhteys elämäntyytyväisyyteen iäkkäillä henkilöillä. Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto, gerontologian ja kansanterveyden pro gradu -tutkielma, 48 s. Elämäntyytyväisyydellä tarkoitetaan yksilön arviota oman elämänsä laadusta. Henkilökohtaiset tavoitteet ovat tiedostettuja ja tärkeitä päämääriä, joita kohden ihmiset pyrkivät päivittäisessä elämässään. Arvio omasta elämäntyytyväisyydestä voi sisältää tietoa siitä, miten henkilö on onnistunut saavuttamaan itselleen tärkeitä tavoitteita. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää ovatko henkilökohtaiset tavoitteet yhteydessä elämäntyytyväisyyteen iäkkäillä henkilöillä sekä onko tässä yhteydessä eroa sukupuolten välillä. Pro gradu -tutkielman aineistona käytettiin Life-Space Mobility and Active Aging (MIIA) -tutkimuksen aineistoa vuodelta 2016. Tämän tutkimuksen analyysissä mukana oli 190 78-92-vuotiasta tutkittavaa, jotka asuivat omassa kodissaan Jyväskylän ja Muuramen alueella. Elämäntyytyväisyyttä mitattiin Satisfaction with Life Scale -mittarilla ja henkilökohtaisia tavoitteita muokatulla versiolla Personal Project Analysis -menetelmästä. Tutkimuksen tilastollisina menetelminä käytettiin frekvenssijakaumien tarkastelua, ristiintaulukointia ja χ²-testiä, Spearmanin korrelaatiokerrointa, t-testiä sekä Mann Whitneyn U-testiä. Pääanalyysinä tutkimuksessa käytettiin binääristä logistista regressioanalyysiä. Regressiomallin avulla haluttiin selvittää, mikä on todennäköisyys kuulua elämäänsä tyytyväisimmän kolmanneksen luokkaan, kun selittävänä muuttujana ovat tavoitteiden lukumäärä tai tavoitteiden sisältö. Mitä vähemmän naisilla oli tavoitteita, sitä todennäköisemmin he olivat tyytyväisiä elämäänsä. Tavoitteiden määrän väheneminen yhdellä kasvatti todennäköisyyttä kuulua tyytyväisimmän kolmanneksen ryhmään 1.5-kertaiseksi (OR 1.47, 95% LV 1.08-1.99). Miehillä vastaavaa yhteyttä ei löydetty. Tavoitteiden sisällön ja elämäntyytyväisyyden väliltä ei löytynyt tilastollisesti merkitsevää yhteyttä kummallakaan sukupuolella. Tuloksista voidaan kuitenkin saada viitteitä siitä, että terveyden ylläpitämiseen liittyvillä tavoitteilla (OR 2.21., 95% LV 0.96-5.07) saattaisi naisilla olla yhteyksiä korkeampaan elämäntyytyväisyyteen. Tutkimus vahvisti tietoa siitä, että iäkkäiden henkilöiden tavoitteet ovat yhteydessä elämäntyytyväisyyteen ainakin naisilla. Aiheesta tarvitaan lisätutkimusta isommilla aineistoilla sekä pitkittäistutkimusasetelmalla, jotta kausaliteettien selvittäminen olisi mahdollista.fi
dc.description.abstractPulkkinen, M. 2018. Associations between personal goals and satisfaction with life in older people. Faculty of Sport and Health Sciences, University of Jyväskylä, Gerontology and public health, Master’s thesis, 48 pp. Satisfaction with life is a person’s own evaluation of the quality of their life. Personal goals are recognized and important objectives that people pursue in their daily life. The evaluation of life satisfaction might include information about how a person has succeeded in achieving important goals. The purpose of this study was to investigate the association between personal goals and satisfaction with life among older people and to examine whether there are sex differences in the association. The data of this thesis are based on the Life-Space Mobility and Active Aging (MIIA) -project and the data were collected in 2016. Participants are 190 community-dwelling people aged 78 to 92 living in the municipalities of Jyväskylä and Muurame. Life satisfaction was measured using the Satisfaction with Life Scale and personal goals with a revised version of the Personal Project Analysis. The data was analysed using frequency distributions, crosstabulations and χ²-test, Spearman’s correlation, t-test and Mann Whitney’s U-test. Binary logistics regression was used in the main analysis. The regression model was used to examine what are the odds of belonging to the most satisfied third in terms of life satisfaction when the independent variables are the number of goals or the content of goals. Women had higher life satisfaction when they had fewer goals. When the number of goals decreased by one the odds of belonging to the most satisfied third grew 1.5 -fold (OR 1.47, 95% CI 1.08-1.99). No similar association was found in men. No statistically significant associations were found between the content of goals and the satisfaction with life in men or women. However, the results indicate that goals related to health maintenance (OR 2.21., 95% CI 0.96-5.07) may be associated with higher life satisfaction among women. This thesis confirmed that older people’s goals are associated with satisfaction with life at least among women. Further research is needed with larger sample size and longitudinal study design to investigate potential causal relations.en
dc.format.extent53
dc.language.isofi
dc.subject.otherhenkilökohtaiset tavoitteet
dc.subject.otherelämäntyytyväisyys
dc.titleHenkilökohtaisten tavoitteiden yhteys elämäntyytyväisyyteen iäkkäillä henkilöillä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201809034010
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineGerontologia ja kansanterveysfi
dc.contributor.oppiaineGerontology and Public Healthen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi50423
dc.subject.ysoarviointi
dc.subject.ysoikääntyneet
dc.subject.ysotyytyväisyys
dc.subject.ysoelämänlaatu
dc.subject.ysotavoitteet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record