Show simple item record

dc.contributor.advisorTarkka, Ina
dc.contributor.authorNyberg, Lotta
dc.date.accessioned2018-05-18T11:32:47Z
dc.date.available2018-05-18T11:32:47Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/58020
dc.description.abstractABSTRACT Nyberg, Lotta (2018). Menopausal status and physical activity. The physical activity patterns of women in different phases of menopause. Faculty of Sport and Health Sciences, University of Jyväskylä, Sports and Exercise Medicine Master’s thesis, 29 pp., 3 appendices. Background and purpose During menopause women undergo hormonal changes that are associated with elevated risk of illness and menopausal symptoms. The correlation between physical activity and menopausal symptoms is unclear, but physical activity has numerous other health benefits for aging women. Women’s physical activity decreases during aging, but the effect of menopause is unclear. Some studies have discovered that the level of physical activity decreases in the late phases of menopause. Nevertheless, the evidence is scarce and controversial. The purpose of this study was to examine whether there are differences in the physical activity patterns of women in different stages of menopause. Methods This study is a part of Estrogenic Regulation of Muscle Apoptosis (ERMA) -research project. ERMA is a population-based cohort study that examines the effects that menopause has on health, wellbeing and physical activity. This study examines the results of the initial measure- ments in a cross-sectional study design. The data set includes the results of a physical activity questionnaire regarding the previous 12 months and menopausal status that was determined based on the STRAW -criteria (n=1069). The level of physical activity was estimated in MET- indexes. Statistical analyses were conducted with IBM SPSS Statistics 25.0. The associations between menopause status and physical activity were tested with Spearman’s rank-order corre- lation. The differences between menopause groups were examined with Kruskal-Wallis test. Main results There were no significant correlations between menopausal status and physical activity. The correlations observed were insignificant due to their low scores (1⁄2r1⁄2<0,36). A significant cor- relation (p=0,003) was observed between swimming and menopausal status, but the relation was considered random because of its low level (r=0,090). The correlation in question was also the highest one observed. No differences in physical activity were found between the meno- pausal groups with Kruskal-Wallis test either. Conclusions Based on the results of the study, the level of physical activity does not vary in different phases of menopause. Validated methods were used, so the reliability of the results can be regarded high. Based on previous literature, the most important factors determining physical activity instead of menopausal status are age, subjective health and socio-economic background. Key words: menopause, physical activity, exerciseen
dc.description.abstractTIIVISTELMÄ Nyberg, Lotta (2018). Vaihdevuosistatus ja fyysinen aktiivisuus. Vaihdevuosien eri vaiheissa olevien naisten liikuntatottumukset. Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto, lii- kuntalääketieteen pro gradu -tutkielma, 29 s., 3 liitettä̈ . Tutkimuksen tausta ja tarkoitus Vaihdevuosien aikana naisen elimistössä tapahtuu hormonaalisia muutoksia, jotka ovat yhtey- dessä sairastumisriskin lisääntymiseen ja vaihdevuosioireisiin. Fyysisen aktiivisuuden yhteys vaihdevuosioireisiin on epäselvä, mutta liikunnalla on lukuisia muita terveyshyötyjä ikäänty- ville naisille. Naisten fyysinen aktiivisuus vähenee ikääntymisen myötä, mutta menopaussin vaikutus siihen ei ole selkeä. Joissain tutkimuksissa on havaittu fyysisen aktiivisuuden vähene- vän vaihdevuosien myöhäisemmissä vaiheissa. Näyttö on kuitenkin vähäistä ja ristiriitaista. Tä- män tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, eroaako naisten fyysinen aktiivisuus vaihdevuo- sien eri vaiheiden välillä. Tutkimusaineisto ja –menetelmät Tutkimus on osa laajempaa Estrogeeni, vaihdevuodet ja toimintakyky (ERMA) -tutkimushan- ketta. ERMA on väestöpohjainen kohorttitutkimus, jossa selvitetään vaihdevuosien vaikutuksia fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin, liikunta-aktiivisuuteen sekä näitä välittäviin mekanis- meihin. Tämä tutkimus tarkastelee ERMAn alkumittausten tuloksia poikkileikkausasetelmassa. Aineistona käytetään kyselylomakedataa koskien liikuntatottumuksia edellisen 12 kuukauden aikana ja STRAW-luokitukseen perustuvaa vaihdevuosistatusta (n=1069). Liikunta-aktiivi- suutta arvioitiin yleisimpien liikuntalajien ja niiden pohjalta muodostettujen summamuuttujien MET-indeksien avulla. Tilastolliset analyysit tehtiin IBM SPSS Statistics 25.0 -ohjelmalla. Vaihdevuosistatuksen yhteyttä fyysiseen aktiivisuuteen tarkasteltiin Spearmanin järjestyskor- relaatiokertoimella. Vaihdevuosiryhmien välisiä eroja tarkasteltiin lisäksi Kruskal-Wallis-tes- tillä. Keskeiset tulokset Aineistossa ei havaittu yhteyttä vaihdevuosistatuksen ja fyysisen aktiivisuuden välillä. Havaitut korrelaatiot olivat pienuutensa takia merkityksettömiä (1⁄2r1⁄2<0,36). Aineistossa havaittiin tilas- tollisesti merkitsevä korrelaatio (p=0,003) uinnin ja vaihdevuosistatuksen perusteella, mutta yhteyden todettiin johtuvan sattumasta sen pienuuden takia (r=0,090). Kyseinen korrelaatiotaso oli samalla aineiston korkein. Vaihdevuosiryhmien välillä ei havaittu eroja fyysisessä aktiivi- suudessa myöskään Kruskal-Wallis-testissä. Johtopäätökset Tutkimuksen tulosten perusteella fyysisen aktiivisuuden taso ei vaihtele vaihdevuosien eri vai- heissa. Tutkimuksessa oli noudatettu validoituja mittausmenetelmiä, joten tulosten luotetta- vuutta voidaan pitää melko korkeana. Vaihdevuosistatuksen sijaan merkittävämpiä fyysistä ak- tiivisuutta määrittäviä tekijöitä ovat kirjallisuuden perusteella erityisesti ikä, koettu terveyden- tila ja sosioekonominen asema. Avainsanat: vaihdevuodet, menopaussi, liikunta, fyysinen aktiivisuusfi
dc.format.extent43
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.othermenopaussi
dc.titleVaihdevuosistatus ja fyysinen aktiivisuus : vaihdevuosien eri vaiheissa olevien naisten liikuntatottumukseten
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201805182681
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLiikuntalääketiedefi
dc.contributor.oppiaineSport Medicineen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi5042
dc.subject.ysofyysinen aktiivisuus
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysovaihdevuodet
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record