Show simple item record

dc.contributor.advisorRantanen, Johanna.
dc.contributor.authorAla-Korpi, Johanna
dc.date.accessioned2018-04-30T13:58:23Z
dc.date.available2018-04-30T13:58:23Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1869643
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/57800
dc.description.abstractAla-Korpi, Johanna. 2018. Kodin ja koulun välinen kasvatuskumppanuus lapsen koulusopeutumisen haasteissa. Opettajankoulutuslaitos. Ohjausalan pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. 96 sivua. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, kuinka kasvatuskumppanuus toteutuu kodin ja koulun välisessä yhteistyössä niiden kotien kohdalla, joiden lapsella on vaikeuksia sopeutua kouluun. Tavoitteena on selvittää, millaisia kokemuksia erityisopettajilla, koulukuraattoreilla, vanhemmilla ja lastenkodin työntekijöillä on kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä. Kasvatuskumppanuudesta- ja yhteistyöstä on tehty jo jonkin verran tutkimuksia, mutta vanhempien ja lastenkodin työntekijöiden näkökulmaa ja heidän kokemustaan koulun suhtautumisesta heihin on tutkittu vähemmän. Myöskään koulukuraattoreiden ääni ei ole tullut kuuluviin kasvatuskumppanuutta tutkittaessa. Tämän tutki-muksen tavoitteena onkin saada lisää ymmärrystä erityistä tukea tarvitsevien perheiden ja heidän kanssaan työskentelevien ammattikasvattajien väliseen kohtaamiseen. Tutkimukseni on laadullinen aineistolähtöinen tutkimus, jossa aineisto kerättiin teemahaastatteluilla ja analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Tutkimusaineisto koostuu kymmenestä teemahaastattelusta. Haastatte-luun osallistui kaksi koulukuraattoria, kaksi lastenkodin työntekijää, kolme vanhempaa ja kolme erityisopettajaa. Haastattelut toteutettiin vuosina 2015-2017. Koulun henkilökunnalla oli pääsääntöisesti myönteisiä kokemuksia kas-vatuskumppanuudesta, kun taas kotiväellä oli enemmän ristiriitaisia koke-muksia siitä. Kaikki osapuolet kuitenkin kokivat kumppanuutta ja vastavuo-roisuutta kodin ja koulun välisessä yhteistyössä ja he kokivat sosiaalisten- ja tunnetaitojen avanneen kumppanuuden syntymistä. Erityisopettajat ja koulu-kuraattorit kokivat negatiivisina koettujen asioiden esille ottamisen ajoittain haastavaksi kotiväen kanssa ja he kokivat koulun muun henkilökunnan vai-keuttaneen kumppanuuden syntymistä omalla toiminnallaan. Vanhemmat ja lastenkodin työntekijät kokivat negatiivisen suhtautumisen heitä ja lasta kohtaan sekä heidän syrjään jättämisensä vaikeuttaneen luottamuksen ja kumppa-nuuden syntymistä. He kokivat, että koulun henkilökunta ei ota heitä asiantun-tijoiksi rinnalleen riittävästi. Tutkimuksen perusteella voidaan päätellä, että erityisesti koulun henki-lökunnan tulisi kehittää myönteisempää kasvatuskumppanuutta kotien kans-sa. Koulun henkilökunnan tulisi huomioida huoltajien ja vanhempien asian-tuntemusta paremmin ja ottaa heitä tiiviimmin työnsä tueksi, jotta lapsen etu toteutuisi myös kotiväen näkökulmasta katsottuna. Asiasanat: aineistolähtöinen sisällönanalyysi, kasvatuskumppanuus, kodin ja koulun välinen yhteistyö, kouluun sopeutumaton lapsi, monialainen yhteistyö, teemahaastattelu.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (96 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherkouluun sopeutumaton lapsi
dc.subject.othermonialainen yhteistyö
dc.titleKodin ja koulun välinen kasvatuskumpanuus lapsen koulusopeutumisen haasteissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201804302406
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.subject.methodHaastattelututkimus
dc.date.updated2018-04-30T13:58:23Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysokasvatuskumppanuus
dc.subject.ysokoti
dc.subject.ysokoulu
dc.subject.ysoyhteistyö
dc.subject.ysolapset
dc.format.contentfulltext
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record