Show simple item record

dc.contributor.advisorTenhunen, Sirpa
dc.contributor.authorTorkkeli, Assi
dc.date.accessioned2017-06-21T09:57:23Z
dc.date.available2017-06-21T09:57:23Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1704114
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/54625
dc.description.abstractTutkimus käsittelee pakolaistaustaisten naisten käsityksiä Suomesta, omasta kulttuurista ja kotimaista. Tarkastelun keskiössä ovat haastateltavien kokemukset Suomessa elämisestä ja suomalaisista, heidän näkemyksensä oman kulttuurin ylläpitämisestä ja heidän suhteensa kotimaihin. Pakolaisuuskokemus nähdään tutkimuksessa monivaiheisena prosessina, jossa yksilö havainnoi kulttuuri-identiteettiään, kodin paikkaa ja etnisyyttään uudella tavalla. Tutkimuksessa pyritään vastaamaan näihin kysymyksiin: Minkälaisina haastateltavat kokevat suomalaisen yhteiskunnan ja kulttuurin sekä suomalaiset? Minkälaisia merkityksiä omalle kulttuurille annetaan? Minkälaisista osista naisten kulttuuri-identiteetti rakentuu? Minkälainen on heidän suhteensa kotimaihin? Minkälaisia sosiaalisia suhteita heillä on Suomessa ja transnationaalisesti? Haastatteluaineisto on kerätty haastattelemalla viittä Tampereella asuvaa pakolaistaustaista naista, jotka olivat kotoisin Irakista, Iranista, Somaliasta ja Afganistanista. Naiset olivat haastatteluhetkellä iältään 27–50-vuotiaita ja he olivat asuneet Suomessa 15–19 vuotta. Haastattelut toteutettiin teemahaastattelulla, ja aineiston analysointimenetelmänä käytettiin sisällönanalyysia. Teoreettisen viitekehyksen muodostavat tutkimuksen keskeisimmät käsitteet, kuten kulttuuri-identiteetti, transnationaalisuus, diaspora ja etnisyys. Tutkimuksesta ilmenee, että haastateltavat kokivat Suomeen tulonsa suurena elämänmuutoksena. Suomalaisista ja Suomesta muodostettuun käsitykseen vaikuttivat erityisesti ensimmäisten vuosien kokemukset. Suomalaisen kulttuurin ominaispiirteinä pidettiin kommunikoinnin vähäisyyttä ja yksilökeskeisyyttä. Haastateltavien puheista välittyi myönteinen kuva suomalaisesta yhteiskunnasta ja Suomi koettiin hyvänä maana asua. Omasta kulttuurista haluttiin säilyttää sen tärkeimpänä pidettyjä elementtejä, kuten yhteisöllisyyttä ja perhekeskeisyyttä. Kulttuuriidentiteettiä vahvistettiin oman kulttuurin juhlien ja perinteiden sekä äidinkielen vaalimisella. Haastateltavien ystäväpiiri koostui sekä suomalaisista että maahanmuuttajista. Transnationaaleja verkostoja pidettiin yllä monipuolisesti, ja näillä suhteilla oli tärkeä rooli kotimaa-yhteyden säilyttäjinä. Kotimaasta kaivattiin laajaa suku- ja ystäväpiiriä, mutta kielteistä kotimaasuhdetta rakensivat epävakaat olosuhteet ja yhteiskunnalliset epäkohdat.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (91 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherpakolaisnaiset
dc.subject.otherkulttuuri-identiteetti
dc.subject.othertransnationaalisuus
dc.subject.otherdiaspora
dc.subject.otheretnisyys
dc.subject.othersopeutuminen
dc.title"Mä en enää oo se sama henkilö joka tuli tänne" : pakolaistaustaiset naiset - Suomi, oma kulttuuri ja kotimaa
dc.title.alternativePakolaistaustaiset naiset - Suomi, oma kulttuuri ja kotimaa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201706212999
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosHistorian ja etnologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of History and Ethnologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineEtnologiafi
dc.contributor.oppiaineEthnologyen
dc.date.updated2017-06-21T09:57:23Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi302
dc.subject.ysopakolaiset
dc.subject.ysonaiset
dc.subject.ysokulttuuri-identiteetti
dc.subject.ysotransnationaalisuus
dc.subject.ysodiaspora
dc.subject.ysoetnisyys
dc.subject.ysosopeutuminen
dc.subject.ysoSuomi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record