Show simple item record

dc.contributor.advisorEteläpelto, Anneli
dc.contributor.authorHytönen, Riikka
dc.date.accessioned2017-06-11T12:41:19Z
dc.date.available2017-06-11T12:41:19Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1703470
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/54409
dc.description.abstractHytönen, Riikka. 2016. Osallistujien kokemukset työidentiteettivalmennuk-sesta. Kasvatustieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto, Aikuiskasvatustieteen pro gradu –tutkielma, 103 s, 16 liitteitä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaisia kokemuksia työidenti-teettivalmennukseen osallistuneilla oli valmennuskertojen jälkeen. Tutkimuk-sessa tarkasteltiin lääkäreiden, sairaanhoitajien, tutkijoiden, opettajien ja ylis-opiston hallintohenkilökuntaan kuuluvien kokemuksia työidentiteettivalmen-nusryhmien ja valmennuskertojen välillä. Tämän lisäksi tarkasteltiin yliopiston ja sairaalan henkilökunnan kokemuksien eroja. Tämän tutkimuksen aineisto kerättiin osana Jyväskylän yliopiston Työsuo-jelurahaston (TSR) rahoittamaa ammatillisen toimijuuden vahvistamisohjelma tutkimus- ja kehittämishanketta. Tutkimusaineisto, Fast-arviointilomake, kerät-tiin kuuden eri identiteettivalmennuskerran jälkeen kaikilta osallistuneilta (N=59). Tutkimusaineisto muodostui 272 vastauslomakkeesta. Tutkimusaineisto analysoitiin kolmen komponentin osalta: I) ryhmään kuuluvuus ja tasa-arvo, II) psykologinen turvallisuus ja III) yksilöllinen toimijuus. Tulosten perusteella työidentiteettivalmennukseen osallistuneiden koke-mukset olivat keskimäärin melko positiivisia. Valmennusryhmien välillä oli eroa siten, että alhaisimman arvon kaikkien komponenttien osalta sai lääkäriryhmä. Korkeimmat vastausarvot olivat yliopiston hallintohenkilöstöön kuuluvilla. Val-mennuskertojen välillä keskiarvojen ja keskihajonnan erot eivät eronneet merkit-tävästi eri komponenteissa. Kuitenkin T-testi osoitti, että kaikki vastauskerrat ar-vioitiin psykologisen turvallisuuden ja yksilöllisen toimijuuden osalta heikoim-maksi kuin viimeiset vastauskerrat. Valmennuskertojen välillä eroja ilmeni myös ryhmään kuuluvuudessa ja tasa-arvossa. Ensimmäinen valmennuskerta oli ryh-mään kuuluvuuden ja tasa-arvon kannalta parempi kuin neljäs tai viides kerta. Samoin oli ryhmään kuuluvuuden ja tasa-arvon osalta myös kolmas valmennus-kerta oli parempi kuin neljäs ja viides kerta. Organisaatioiden välillä ei ollut mer-kittäviä eroja, vaikka sairaalan tulokset olivat heikommat kuin yliopiston. Yhteensä voidaan todeta, että osallistujien kokemukset työidentiteettival-mennuksesta olivat varsin hyvät. Huomion kiinnittäminen ryhmän turvalli-suutta tukeviin asioihin parantaisi entisestään osallistujien kokemuksia ja yksi-löllisen toimijuuden tukeminen edesauttaisi osallistujia omaehtoisen toimijuuden aikaansaamisessa.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (103 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othertyöidentiteettivalmennus
dc.subject.othertoimijuus
dc.subject.otheridentiteetti
dc.titleOsallistujien kokemukset työidentiteettivalmennuksesta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201706112784
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineAdult Educationen
dc.contributor.oppiaineAikuiskasvatusfi
dc.date.updated2017-06-11T12:41:19Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.subject.ysotoimijuus
dc.subject.ysoidentiteetti
dc.subject.ysoryhmätoiminta
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record