Show simple item record

dc.contributor.advisorPekka Makkonen
dc.contributor.authorJuonoja, Toni
dc.date.accessioned2017-04-28T10:13:46Z
dc.date.available2017-04-28T10:13:46Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1700365
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/53720
dc.description.abstractViime vuosina yritykset ovat lähteneet yhä entistä enemmän soveltamaan mo-nitoimittajaympäristöä tavoitteenaan parantaa laatua ja kustannustehokkuutta. Tämän myötä palvelun hallinta ja integrointi ovat tulleet monimutkaisemmak-si ja haasteellisemmaksi. Tämä vaatii sekä IT-organisaatioilta yhä tehokkaam-paa palvelun hallintaa laajemmalta palveluntarjoajilta. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia verkonvalvonnan tuotteistamismahdollisuutta sen toi-miessa monitoimittajaympäristössä ja tutkia ITIL- ja SIAM-viitekehyksien toi-mivuutta sekä soveltuvuutta yrityksen tarpeisiin tuotteistamisnäkökulmasta. Tämä tutkimus toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena. Tutkimusmene-telminä toimivat kirjallisuuskatsaus sekä teemahaastatteluin toteutettu laadul-linen tutkimus. Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla yhteensä 11 palve-lupäällikköä tai – johtajaa, jotka pääsivät kertomaan tutkimusongelman kan-nalta oleellisista aihepiireistä omia kokemuksiaan ja mielipiteitään. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että verkonvalvontaa ei voida pitää nykyisellä olomuodollaan kovinkaan myytävänä palveluna. Verkonvalvonnan nähdään olevan jatkokehitettävissä, jonka myötä se voisi tarjota lisää myyntiargumentte-ja ja olisi tuotteistettavissa. Verkonvalvonnan kuvausta voitaisiin lisäksi paran-taa tai tarkentaa, että se olisi paremmin ymmärrettävissä jokaisen asiakkaan kohdalla. Verkonvalvonnan nähdään kuitenkin toimivan tasalaatuisena ja tois-tettavana eri asiakkaille tai palveluille sekä asiakkaista löytyy toistuva tarve. Tasalaatuisuus ja toistettavuus ilmenevät etenkin perusasioissa, mutta asia-kaskohtaiset räätälöinnit eivät sitä välttämättä ole ja vaihtelevuutta voidaan nähdä tapahtuvan kansainvälisesti tuotettujen asiakkaiden välillä. SIAM-viitekehyksen nähdään ensisijaisesti tuovan eri toimittajien välille tasalaatui-suutta. Toisaalta taas SIAM-viitekehyksen implementointi veisi jonkin verran aikaa ja rahaa. Se vaatisi yritykseltä kärsivällisyyttä saada se tuottamaan kai-vattuja hyötyjä eikä se välttämättä heti alkuun alkaisi tuottamaan kaivattuja tuloksia.fi
dc.description.abstractOver the last years many companies have shift their focus to multi-sourcing the aim to improve quality and cost. With this shift service’s management and in-tegration have become more complex and challenging. This requires both IT-organization more efficient service management from broader service provid-ers. The purpose of this study is to examine network monitoring’s possibility to productise when it’s operating in multi-vendor environment and to study ITIL- and SIAM-frameworks functionality as well as the suitability of the company’s needs from the perspective of productisation. This study was conducted as a qualitative case study. Research work was done by literature review and semi-structured theme interviews carried out a qualita-tive study. The data was collected by interviewing a total of 11 service manag-ers and leaders who were able to tell the essential themes of the research prob-lem on its own experience and opinions. The results of the study show that the network monitoring cannot be consid-ered as salable service in it’s current form. Network monitoring is seen as ser-vice for further development, whereby it could offer more sales arguments and would be productised. The description of network monitoring could also im-prove or to specify, that it would be better understood by every customer. Network monitoring can be seen, however, working as homogenous and re-producible for different customers or services and customers can be found fre-quent need. The homogeneity and repeatability is seen in basic issues, but cus-tomer-specific customizations do not necessarily don’t and variety can be seen to happen between customers internationally produced. SIAM-framework can be seen bring homogeneity between different suppliers. On the other hand SI-AM-framework’s implementation would take some time and money. It would require patience from company to get expected benefits and it does not neces-sarily produce expected results at first.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (95 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherITIL
dc.subject.otherSIAM
dc.titleVerkonvalvonnan tuotteistaminen : tapaustutkimus
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201704282119
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.subject.methodTapaustutkimus
dc.date.updated2017-04-28T10:13:46Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysotuotteistus
dc.subject.ysopalvelut
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record