Show simple item record

dc.contributor.advisorParviainen, Tiina
dc.contributor.authorPennanen, Priska
dc.date.accessioned2017-03-31T18:21:04Z
dc.date.available2017-03-31T18:21:04Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1693564
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/53440
dc.description.abstractInteroseptiivisten taitojen yhteydestä toisiinsa sekä hyvinvointiin on vähän tutkimustietoa. Lisäksi harva tutkimus on huomioinut subjektiivisen kehotietoisuuden eri aspekteja. Tämän tutkimuksen ensimmäinen tarkoitus oli tutkia subjektiivisen kehotietoisuuden eri aspektien yhteyttä interoseptiiviseen tarkkuuteen. Toiseksi, tässä tutkimuksessa tarkasteltiin niin subjektiivisen kehotietoisuuden eri aspektien kuin myös interoseptiivisen tarkkuuden yhteyttä hyvinvointiin. Subjektiivista kehotietoisuutta mitattiin viidellä aspektilla kolmesta eri kyselylomakkeesta. Interoseptiivista tarkkuutta mitattiin sydämensyketehtävällä. Hyvinvointia mitattiin tyytyväisyytenä itseensä ja elämäänsä. Koehenkilöiden (n=37) kyselylomakkeista saatujen pistemäärien sekä sydämensyketehtävästä suoriutumisen yhteyttä analysoitiin Pearsonin korrelattiokertoimella sekä monimuuttujaisen lineaarisen regressioanalyysin avulla. Tutkimuksen ensimmäinen päätulos on, että kahdella subjektiivisen kehotietoisuuden aspektilla oli tilastollisesti merkitsevä yhteys interoseptiiviseen tarkkuuteen. Yksi aspekti oli positiivisesti ja toinen negatiivisesti yhteydessä interoseptiiviseen tarkkuuteen. Tutkimuksen toinen päätulos on, että kaksi subjektiivisen kehotietoisuuden aspektia olivat tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä hyvinvoinnin mittareihin. Molemmat aspektit olivat negatiivisesti yhteydessä hyvinvointiin. Nämä kaksi aspektia olivat eri kuin interoseptiiviseen tarkkuuteen yhteydessä olevat subjektiivisen kehotietoisuuden aspektit. Tulokset antavat ymmärtää, että subjektiivinen kehotietoisuus ja interoseptiivinen tarkkuus voivat olla yhteydessä toisiinsa. Toisaalta tulokset viittaavat myös siihen, että subjektiivisen kehotietoisuuden aspektit eroavat toisistaan siinä, ovatko yhteydessä ja millä tavalla ovat yhteydessä interoseptiiviseen tarkkuuteen. Kun yksi kehotietoisuusaspektin korkeus oli yhteydessä korkeaan interoseptiiviseen tarkkuuteen, toisen kehotietoisuusaspektin korkeus oli yhteydessä matalaan interoseptiiviseen tarkkuuteen. Lisäksi toisten kehotietoisuus aspektien korkeudella tai mataluudella ei ollut lainkaan merkitystä interoseptiivisen tarkkuuden tasoon. Lopuksi tämän tutkimuksen tulokset tukevat aikaisempia tutkimuksia siinä, että subjektiivinen kehotietoisuus on yhteydessä heikkoon hyvinvointiin. Tulokset korostavat tarvetta tutkia tulevaisuudessa lisää, miten subjektiivisen kehotietoisuuden eri aspektit eroavat toisistaan. Näin voidaan saada lisää tietoa siitä, miten subjektiivisen kehotietoisuuden eri aspektit ovat yhteydessä kehon tarkkaan aistimiseen. Lisäksi on tarpeen tuoda tutkimuksen avulla tarkennusta siihen, milloin subjektiivinen kehotietoisuus ja tarkka kehon aistiminen ovat yhteydessä korkeaan tai matalaan hyvinvointiin ja milloin ne eivät ole lainkaan yhteydessä hyvinvointiin.fi
dc.description.abstractThe relation between different interoceptive abilities and how they link with well-being is poorly understood. Further, the multidimensionality of subjective body awareness has rarely been considered. This study investigated firstly the relation of different aspects of subjective body awareness with interoceptive accuracy. Secondly, the relation between aspects of subjective body awareness as well as interoceptive accuracy with well-being was investigated. Subjective body awareness was measured with five aspects from three different questionnaires. Interoceptive accuracy was measured with a heartbeat detection task. Well-being was measured with the individual’s satisfaction with life and self.The relation of subjects (n=37) responses on questionnaires and performance on the heartbeat discrimination task was analyzed with Pearson’s correlation coefficient and Multivariate linear regression analyses. The first main result of this study was that two aspects of subjective body awareness associated in a statistically significant way with interoceptive accuracy. One aspect associate positively and the other negatively with interoceptive accuracy. The second main finding of this study was, that two aspects of subjective body awareness related significantly with measures of well-being. Both aspects related negatively with well-being. These two aspects were different from those, which related with interoceptive accuracy. The results of this study indicate, that subjective body awareness and interoceptive accuracy can relate with each other. However, results do also imply, that aspects of subjective body awareness differ in if and how they relate with interoceptive accuracy. While high levels of one aspect of subjective body awareness associated with high interoceptive accuracy, high levels of another aspect of subjective body awareness associated with low interoceptive accuracy. Additionally, high or low levels of other aspects of subjective body awareness did not relate at all with levels of interoceptive accuracy. Further, results of this study support previous findings that increased subjective body awareness relates with diminished well-being. Results highlight the need to investigate the nature and difference among aspects of subjective body awareness to bring clarification how they associate with the ability to accurately detect immediate body sensations. Further it needs to be investigated when subjective body awareness and interoceptive accuracy associate with increased or decreased well-being and when they do not associate at all with well-being.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (39 sivua)
dc.language.isoeng
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherkehotietoisuus
dc.titleSubjective body awareness, interoceptive accuracy and well-being
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201703311853
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosPsykologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Psychologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiainePsykologiafi
dc.contributor.oppiainePsychologyen
dc.date.updated2017-03-31T18:21:05Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi202
dc.subject.ysohyvinvointi
dc.subject.ysosyke


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record