Show simple item record

dc.contributor.advisorSipilä, Sarianna
dc.contributor.authorPahkamäki, Nelli
dc.date.accessioned2017-03-13T20:32:58Z
dc.date.available2017-03-13T20:32:58Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1675629
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/53245
dc.description.abstractPahkamäki, N. 2017. Vaihdevuosi-ikäisten naisten unenlaatu - vaihdevuosistatuksen yhteys koettuihin uniongelmiin 48-55 –vuotiailla naisilla ja niihin yhteydessä olevat tekijät. Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto, Gerontologian ja Kansanterveyden pro gradu tutkielma, 68s. Uni ja sen laatu on yksi tärkeimmistä terveyteen vaikuttavista tekijöistä ja pitkään jatkuessaan uniongelmat suurentavat monien sairauksien riskiä, heikentävät päiväaikaista toimintakykyä sekä huonontavat elämänlaatua. Uniongelmat ovat yksi tyypillisimmistä vaihdevuosioireista ja etenkin koetut uniongelmat lisääntyvät vaihdevuosien yhteydessä. Tässä havainnoivassa poikkileikkausasetelmaa hyödyntävässä pro gradu –tutkielmassa tarkasteltiin millainen on vaihdevuosi-ikäisten naisten subjektiivinen unenlaatu 48-55 –vuotiailla naisilla. Lisäksi selvitettiin onko vaihdevuosistatus yhteydessä koettuihin uniongelmiin. Tutkielma on osa laajempaa Estrogeeni, vaihdevuodet ja toimintakyky (ERMA) –tutkimushanketta. Kutsu tutkimukseen lähetettiin noin 3800:lle satunnaisotannalla valitulle Jyväskylän kaupungin alueella asuvalle 48–54-vuotiaalle naiselle. Tutkielman otokseen rajattiin ERMA –aineistosta henkilöt, jotka olivat vastanneet ERMA –tutkimuksen alkumittauskyselyyn ja joille oli tehty antropometriset mittaukset vuoden 2015 loppuun mennessä. Tutkimuksen poissulkukriteereinä olivat monirakkulainen munasarjaoireyhtymä, molempien munasarjojen poistoleikkaus, hormonikorvaushoidon käyttö, BMI > 40, sairastettu sydäninfarkti, Crohnin tauti, colitis ulcerosa, kortisoni-, tulehdus-, tai stytostaattilääkitys, diabetes, vaikea tuki- ja liikuntaelinten vaiva tai reumasairaus, hoidossa oleva syöpä sekä vakava mielenterveyden sairaus. Lopulliseen otokseen valikoitui 498 naista. Tutkimukseen osallistuvat naiset jaettiin neljään ryhmään vaihdevuosistatuksen mukaan (premenopaussi, aikainen perimenopaussi, myöhäinen perimenopaussi ja postmenopaussi) verinäytteestä mitatun FSH -konsentraation ja kuukautisstatuksen mukaisesti. Tiedot tutkittavien koetusta unenlaadusta sekä terveys- ja elämäntapatekijöistä (masennus- ja vaihdevuosioireet, terveyden kokemus, BMI, tupakointi, koulutustaso ja fyysinen aktiivisuus) selvitettiin kyselylomakkeen avulla. Aineistoa tarkasteltiin ristiintaulukoinnilla ja χ2 -testillä sekä yksisuuntaisella varianssianalyysilla ja F-testillä. Uniongelmiin yhteydessä olevia terveys- ja elämäntapatekijöitä tarkasteltiin logistisella regressioanalyysillä. Tutkimuksen tulosten mukaan vaihdevuosistatuksella ja koettulla huonolla unenlaadulla ei näyttäisi olevan merkitsevää yhteyttä. Masennusoireet, pää- tai nivelkipu, vasomotoriset oireet sekä heikko koettu terveys olivat itsenäisesti yhteydessä vaihdevuosi-ikäisten naisten koettuihin uniongelmiin, kun vaihdevuosistatuksen vaikutusta ei otettu huomioon. Vaihde-vuosistatuksella vakioidussa monimuuttujamallissa masennusoireet selittivät vahvimmin uniongelmia ja lisäsivät vaihdevuosioireita enemmän riskiä koetuille uniongelmille (p<.001). Huonoon unenlaatuun liittyvät uniongelmat vaihdevuosi-ikäisillä naisilla ovat moniulotteinen ilmiö, johon erityisesti koetut masennusoireet ovat yhteydessä muita vaihdevuosioireita enemmän. Tulevaisuudessa tulisi tutkia tarkemmin huonoon unenlaatuun liittyviä riskitekijöitä sekä kausaliteetteja, jotta uniongelmiin liittyviä terveysongelmia voitaisiin tehokkaasti ehkäistä.fi
dc.description.abstractPahkamäki, N. 2017. Quality of sleep in women in menopause – association between menopausal state and subjective sleep. Faculty of Sport Sciences, University of Jyväskylä, Geron-tology and public health, Master’s thesis, 66 pp. Sleep and the quality of sleep are one of the most important determinants of health. Chronic sleep problems increase the risk of many diseases, impair daytime functioning and reduce quality of life. Sleep problems are one of the most typical menopausal symptoms and particularly subjective sleeping problems increase with menopause. The purpose of this observational cross-sectional study was to investigate whether sleep quality in women between 48-55 years of age is associated with menopausal status and what are the factors associated with sleep problems among menopausal women. This study is based on the data collected in the on-going Estrogen Regulation of Muscle Apoptosis (ERMA) –study. Invitation to the study was sent to 3800 community-dwelling women, aged 48-55, living in the municipality of Jyväskylä. The study sample was limited to persons who had responded to the initial survey measurement of ERMA -study and who had undergone anthropometric measurements by the end of 2015. Exclusion criteria were multi-vesicular ovarian syndrome, removal surgery of both ovaries, the use of hormone replacement therapy, BMI> 40, previous myocardial infarction, Crohn's disease, colitis ulcerosa, cortisone, anti-inflammatory or cytostatic treatment, diabetes, severe musculoskeletal discomfort or rheumatic disease, cancer and serious mental illness. The final sample consisted of 498 wo-men. Women participating in the study were divided into four groups of menopausal status (premenopausal, early perimenopausal, late perimenopausal and postmenopausal), measured from a blood sample in accordance with the concentration of the FSH and menstrual status. Data concerning the womens quality of sleep and poor sleep quality was investigated by questionnaire. Data was examined by cross-tabulation and with χ2 -test and one-way analysis of variance and F-public test. The association between poor quality of sleep and the health and lifestyle factors were investigated by logistic regression analysis. According to this study it would seem that poor sleep quality is not connected to menopausal state. Depressive symptoms, head or joint pain, vasomor symptoms and poor self-rated health were statistically significantly associated with subjective sleep problems in women in menopausal age. In standardized multivariate model depressive symptoms explained the experienced poor sleep quality the strongest (p = <. 001). According to this study, poor sleep quality in menopausal women is a multi-dimensional phenomenon and in particular, depressive symptoms are associated to sleeping problems more than other menopausal symptoms. It is important to study more closely about the risk factors and causalities related to poor sleep quality in order to efficienty prevent interrelated negative health conditions. Key words: Menopause, sleep quality, sleeping problems, menopausal symptoms, menopausal statusen
dc.format.extent1 verkkoaineisto (72 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherVaihdevuodet
dc.subject.otherunenlaatu
dc.subject.otheruniongelmat
dc.subject.othervaihdevuosioireet
dc.subject.othervaihdevuosistatus
dc.titleVaihdevuosi-ikäisten naisten unenlaatu : vaihdevuosistatuksen yhteys koettuihin uniongelmiin
dc.title.alternativeVaihdevuosistatuksen yhteys koettuihin uniongelmiin
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201703131640
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosTerveystieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineGerontologia ja kansanterveysfi
dc.contributor.oppiaineGerontology and Public Healthen
dc.date.updated2017-03-13T20:32:59Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi50423
dc.subject.ysonaiset
dc.subject.ysovaihdevuodet
dc.subject.ysounettomuus
dc.subject.ysouni
dc.subject.ysounihäiriöt
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record