Show simple item record

dc.contributor.authorJavanainen, Riikka
dc.date.accessioned2017-01-25T11:46:09Z
dc.date.available2017-01-25T11:46:09Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-951-39-6911-0
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1665307
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/52855
dc.description.abstractRakennuksen peruskorjaustyöt alkoivat toukokuus- sa 2014 ja työt valmistuivat noin vuotta myöhemmin huhtikuussa 2015. Rakennustöiden vastaanottokokous pidettiin 28.4.2015. Pihatöitä jatkettiin vielä alkukesän 2015 aikana. Lozzin peruskorjauksen valmistumisen lähestyessä käynnistyi viereisen Ylioppilastalo Ilokiven peruskorjaustyöt. Molempien rakennusten peruskorja- ustöiden vuoksi Ilokiven ja Lozzin välinen alue on ollut läpikululta suljettuna vuodesta 2014 lähtien ja niiden välinen piha-alue vuorollaan molempien hankkeiden työmaa-aluetta. Lozzin ja Lyhdyn huonekalujen kun- nostus päätettiin toteuttaa pienemmissä erissä. Myös piha-alueiden kunnostustyöt jakaantuvat usealle kesäl- le Kampuksen kentän ympäristössä ja Ilokiven korjauk- sen valmistuttua myös Lozzin harjunpuoleisella alueel- la. Ravintola Lozzi avasi ovensa peruskorjauksen jälkeen suunnitelmien mukaan kesäkuun ensimmäisenä päivä- nä. Samoihin aikoihin Ravintola Ilokivi sulki ovensa ja muutti kesällä kirjastoon samoihin tiloihin, joissa ravin- tola Lozzi 2 oli toiminut Lozzin korjauksen ajan. Lozzi ja Ilokivi ovat Seminaarinmäen kaksi suurinta opiskelija- ravintolaa, joten niiden toiminnan merkitys on alueel- la suuri. Johtuen Seminaarinmäen korjaushankkeista, molempien asiakkaisiin on vuosien ajan kuulunut myös paljon rakennustyömaiden työntekijöitä. Lozzin rakenteista löytyi korjauksen aikana joitakin vaurioituneita materiaaleja, pääasiassa puutteellisesta vedeneristyksestä tai kapillaarikatkosta johtuvia ris- kirakenteita ja rakennusaikaisia purkamatta jääneitä muottilaudoituksia. Suurimman sisäisen rakenteellisen muutoksen koki Lyhty, jonka kaikki lämmön- ja ve- deneristekerrokset sekä lähes kaikki puurakenteet on uusittu. Pintamateriaalien säilyttäminen, kuten katon puuristikon kunnostaminen, ovat kuitenkin mahdollis- taneet korjaukset turmelematta tilan rakennustaiteel- lista arvoa. Rakennuksen keittiö- ja sosiaalitilat uudistuivat kor- jauksessa täysin. Ensimmäisen kerroksen työhuoneiden yhdistämisen ansiosta rakennuksessa on nyt isompi ko- koushuone, jonka koko ja tekninen varustus mahdol- listavat aiempaa monipuolisemman käytön. Sen uusi kalustus jäi hankittavaksi peruskorjauksen jälkeen ja tavoitteeksi asetettiin löytää kalusteet, jotka mahdolli- suuksien mukaan ovat Artekin tuotantoa rakennuksen muiden kalusteiden tavoin. Rakennuksen tärkeimmiksi määriteltyjen tilojen restau- rointi toteutui suunnitelmien mukaan. Ulkoisesti ha- vaittavat muutokset tiloissa ovat pieniä ja alkuperäisiä materiaaleja on säilytetty kunnostaen. Osittain uusittu valaistus kunnioittaa rakennuksen menneitä vaiheita ja rakennuksen yhtenäistä linjaa valkoisista valaisimista. Tiloihin tehdyt suuremmat uudistukset on toteutettu joko huomaamattomasti tai alkuperäisiä materiaaleja ja muotokieltä kunnioittaen. Osa korjauksessa tehdyistä toimenpiteistä oli kokonaan tai osittain palauttavia. Näitä olivat esimerksiksi eripi- tuisten naulakoiden toteuttaminen eteiseen, apukeitti- ön ruokasalin puolelle tehdyn laajennuksen purkami- nen sekä keittiön oven palauttaminen lastauspihalle. Myös terassilla ulkoseinien laatoituksen vaihtaminen vanhan mallin mukaan valmistettuihin savilaattoihin on merkittävissä määrin palauttanut terassialueen lähem- mäs alkuperäistä asuaan. Rakennuksen esteettömyyttä paran- nettiin lisäämällä rakennukseen uusi henkilöhissi ja esteetön WC ensim- mäiseen kerrokseen. Näiden raken- taminen arkkitehtonisesti merkittä- viin tiloihin suunniteltiin huolellisesti, jotta muutokset eivät turmelisi tilan luonnetta. Kulkua terassin ja ruoka- salin välillä on helpotettu tekemällä terassin pintaan kumpare pariovien eteen. Suunnitteluvaiheessa hahmo- tellut kaiderakenteet terassille ja Lyh- dyn luiska jätettiin loppujen lopuksi toteuttamatta, sillä niitä ei katsottu välttämättömiksi toteuttaa ja niiden vaikutus rakennuskokonaisuuteen sai kritiikkiä niin Museoviraston kuin Alvar Aalto -säätiön suunnalta. Talotekniikan päivityksessä on mahdollisuuksien mu- kaan hyödynnetty alkuperäistä ilmanvaihtojärjestel- mää. Ruokasalissa uusi järjestelmä asennettiin osittain vanhojen putkien sisään. Lyhtyyn ja sen eteistiloihin ei asennettu koneellista ilmastointia vaan ilmanvaihto pe- rustuu alkuperäiseen painovoimaiseen ilmanvaihtojär- jestelmään. Uudet ilmanvaihtokonehuoneet on onnis- tuneesti toteutettu huoltomuurin taakse tai maan alle näkymättömiin. Poikkeuksen muodostaa uusi poistoil- mapiippu, joka valituista materiaaleistaan huolimatta on selvästi erottuva uusi elementti Lozzin ja Ilokiven välisessä tilassa, ja joka tietyistä suunnista katsottaessa peittää näkymää ravintolan terassille. Keväällä 2016 rakennuskokonaisuuden toinen pääty eli Philologica on tyhjillään siellä väliaikaisesti toimivaa Ilo- kiven työmaatoimistoa lukuun ottamatta. Rakennuksen tuleva käyttö ja suunnitelmat eivät ole varmistuneet. Lähitulevaisuudessa toteutettavan korjaus/muutostyön toteutuksessa Lozzin peruskorjaushankeen materiaalit, dokumentointi mukaan lukien, ovat toivottavasti suu- reksi avuksi ja hyödyksi suunnittelu- ja toteutusvaihees- sa.
dc.format.extent1 verkkoaineisto (95 sivua)
dc.language.isofin
dc.publisherJyväskylän yliopisto, museo
dc.relation.ispartofseriesJyväskylän yliopiston tiedemuseon julkaisuja
dc.subject.otherJyväskylän kasvatusopillinen korkeakoulu
dc.subject.otherJyväskylän yliopisto
dc.titleRavintola Lozzi ja juhla- ja kokoustila Lyhty : peruskorjaus 2014-2015 : työmaadokumentoinnin raportti
dc.identifier.urnURN:ISBN:978-951-39-6911-0
dc.relation.issn2342-8813
dc.relation.numberinseries29
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.subject.ysodokumentointi
dc.subject.ysoraportointi
dc.subject.ysokorjausrakentaminen
dc.subject.ysoperuskorjaus
dc.subject.ysokulttuurihistorialliset rakennukset
dc.subject.ysorakennussuojelu
dc.subject.ysorakennushistoria
dc.subject.ysorakennukset
dc.subject.ysoruokalat
dc.subject.ysoravintolat
dc.subject.ysoopiskelijaravintolat
dc.subject.ysohistoria
dc.subject.ysoJyväskylä


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record