Show simple item record

dc.contributor.authorRoivio, Marja-Leena
dc.date.accessioned2016-09-26T09:17:11Z
dc.date.available2016-09-26T09:17:11Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1574577
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/51460
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena on tutkia iäkkäiden vapaaehtoistyöntekijöiden syitä tehdä vapaaehtoistyötä. Pyrin selvittämään, mitkä ovat vapaaehtoistoimintaan motivoivat tekijät. Tutkimusaineiston muodostavat 9 vapaaehtoistyöntekijän haastattelua, jotka toteut ettiin puolistrukturoituna teemahaastatteluina helmikuussa 2016. Aineisto analysoitiin teoriasidonnaisesti motivaatioteorioiden pohjalta sisällönanalyysia käyttäen. Vapaaehtoistyö on noussut yhdeksi keskeiseksi yhteiskunnalliseksi kysymykseksi viimeisten vuosikymmenten aikana. Yhteiskunta ja julkinen valta odottavat kolmannen sektorin toimijoilta kumppanuutta muuttuvien palvelutuotannon kysymysten ratkaisemisessa. Sekä hyvinvointipalvelujen järjestämiseen että kansalaisjärjestöihin kohdistuu voimakkaita paineita myös Euroopan ulkopuolella. Suomalaista vapaaehtoistyötä on tutkittu varsin vähän. Tämä tutkimus tarkastelee vapaaehtoistyötä nimenomaan vapaaehtoisten itsensä näkökulmasta. Tutkimustulosten mukaan halu auttaa näyttäytyy merkittävänä vapaaehtoist yöhön motivoivana tekijänä. Yksilöllisistä resursseista terveys, yhteydenpito ystäviin ja sidokset vapaaehtoisjärjestöihin sekä henkisyys vaikuttavat vahvasti vapaaehtoistyötä motivoiviin tekijöihin. Keskeinen tutkimustulokseni on, että halu auttaa ei ole pelkästään epäitsekästä ja pyyteetöntä auttamista, jossa toisen hyvinvointi ja sen lisääminen asetetaan kaiken muun edelle. Auttaminen tuottaa mielihyvää myös tekijälle itselleen ja se nähdään jopa itsekkäänä toimintana. Tutkimuksessa tulee hyvin esille myös liiallinen vapaaehtoistyön määrä ja vapaaehtoistyöstä kieltäytymisen vaikeus. Tutkimuksen perusteella ikääntyneiden vapaaehtoistyön motiiveissa korostuvat moninaiset yksilölliset motiivit, joilla on merkittävä yhteys yhteisöllisyyteen. Motivaatioteoriat soveltuvat hyvin vapaaehtoisuuden tutkimiseen. Funktionaalisten analyysien avainteemat ovat lupaavia vapaaehtoistoiminnan monimutkaisten motivaatioperusteiden selvittämisessä. Iäkkäiden vapaaehtoisten motiivien ja resurssien yhteyden ymmärtäminen auttaa myös vapaaehtoisten rekrytoinnissa. Jatkotutkimusta tulisi suunnata iäkkäiden vapaaehtoistyöntekijöiden jaksamista ja tyytyväisyyttä lisääviin tekijöihin ja niiden merkityksellisyyteen vapaaehtoistyön konkreettista arvostusta unohtamatta.
dc.description.abstractVoluntary work from the point of view of older voluntary workers. The purpose of this research is to study the reasons of older voluntary workers for doing voluntary work. I aim to find out what the motivating factors for voluntary activities are. The research material is comprised of the interviews of nine voluntary workers executed as semi-structured theme interviews in February 2016. The material was analyzed on the basis of motivation theories by using content analysis. Voluntary work has become a central societal issue during the past decades. The society and public authority expect partnership from third sector operators in solving the changing issues of service provision. Strong pressure is targeted at both organizing welfare services and non-governmental organizations from outside Europe, as well. Finnish voluntary work has been studied quite little. This research examines voluntary work specifically from the point of view of voluntary workers. According to the research results, the desire to help is seen as a significant motivating factor for voluntary work. Regarding individual resources, health, keeping in touch with friends, and ties to voluntary organizations as well as spirituality have a strong impact on the motivating factors for voluntary work. My central research result is that the desire to help is not merely unselfish and altruistic helping where the wellbeing of another and increasing it are put before everything else. Helping produces pleasure for the actor him-/herself, as well, and is even seen as a selfish activity. Furthermore, excess amount of voluntary work and the difficulty to decline voluntary work also come up clearly in the study. On the basis of the research, diverse individual motivations that have a significant connection with communality are highlighted in the motivations of older volunteers. Motivation theories are well suited for studying voluntary work. The key themes of functional analyses are promising in clarifying the complex motivation grounds of voluntary activities. Understanding the connection between the motives and resources of older volunteers also helps in the recruitment of volunteers. Further research should be directed at factors increasing the coping and satisfaction of older voluntary workers and their significance without overlooking the concrete appreciation of voluntary work.en
dc.format.extent81 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othermotivaatioteoriat
dc.subject.othervapaaehtoistoiminta
dc.titleVapaaehtoistyö iäkkäiden vapaaehtoistyöntekijöiden näkökulmasta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201609264205
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysoaltruismi
dc.subject.ysoauttaminen
dc.subject.ysokolmas sektori
dc.subject.ysomotivaatio
dc.subject.ysovapaaehtoistyö
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record