Show simple item record

dc.contributor.advisorItkonen, Hannu
dc.contributor.authorKauppinen, Anni
dc.date.accessioned2016-08-25T06:07:50Z
dc.date.available2016-08-25T06:07:50Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1572495
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/51058
dc.description.abstractKauppinen, A. 2016. CrossFit Suomen jälkimodernissa liikuntakulttuurissa. CrossFitin rantautuminen, organisoituminen ja laji liikuntamuotona. Liikuntakasvatuksen laitos, Jyväskylän yliopisto. Liikunnan yhteiskuntatieteiden pro gradu -tutkielma, s.85, 2 liitettä. Suomalainen liikuntakulttuuri elää jatkuvassa muutoksen tilassa. Uusi sukupolvi muokkaa perinteisiä liikuntalajeja uudelleen vastaamaan paremmin nykyisiä tarpeitaan. Samalla virtuaalimaailman kehitys tuo kaukaisemmatkin liikuntavaikutteet lähelle. Liikunnalle asetetaan yhä kokonaisvaltaisempia merkityksiä ihmisten arjessa ja yhteiskunnassa. Uusia liikuntalajeja tutkimalla saadaan yhteiskunnallisesti arvokasta tietoa liikunnan muuttuvista merkityksistä ja liikuntakentän organisaatiomuutoksista. Tässä tutkimuksessa katse kohdistuu Suomeen 2000-luvulla rantautuneeseen CrossFit-liikuntalajiin, jota ei ole aikaisemmin tutkittu liikuntasosiologian näkökulmasta. Tutkimustiedosta hyötyvät niin liikunta-alan toimijat kuin poliittisten päätösten tekijät. Tutkimus on luonteeltaan sosiologian perustutkimus, jonka tavoite on tuottaa uutta tietoa ennen tutkimattomasta ilmiöstä ja vastata tutkijoiden kiinnostukseen uusia liikuntalajeja kohtaan. Tutkimuksen teoriaosa antaa kuvan tekijöistä, jotka vaikuttavat uusien liikuntalajien syntymiseen ja rantautumiseen, mitkä tekijät ratkaisevat liikuntalajien vakiintumisen ja millaisena nykyinen jälkimoderni liikuntakulttuuri käsitetään. Tutkimuksen empiirinen osa kuvaa CrossFitin Suomeen rantautumisen kanavia, toiminnan organisoitumista ja luonnehtii CrossFitiä kokonaisvaltaisena liikuntalajina. Lopuksi teoria ja empiria yhdistyvät pohdintoina CrossFitin paikantumisesta osaksi Suomen nykyistä liikuntakulttuuria. Tutkimusmetodologiana on laadullinen tapaustutkimus, jossa tutkimuskohteena ovat Suomen CrossFit-salien toiminta ja CrossFitin harrastaminen saleilla. Tutkimusmetodina käytettiin teemahaastatteluja, jotka toteutettiin kuudelle lajipioneerille. Haastateltavien valinnassa käytettiin lumipallo- ja saturaatio-otantaa. Tutkimus osoittaa CrossFitin rantautuneen Suomeen Yhdysvalloista aluksi epävirallisesti omaehtoisena harrastamisena, jossa tiedonlähteenä on toiminut lajin internet-sivustot. Tämän jälkeen laji on organisoitunut viralliseksi salitoiminnaksi. CrossFit-salitoiminnan rinnalla virtuaaliympäristöllä on keskeinen asema salitoiminnan jatkeena. Salitoiminnan lisäksi kilpailuilla ja koulutuksilla on olennainen osa CrossFitissä. Tutkimukseni mukaan CrossFit on kokonaisvaltainen liikuntalaji, joka tarjoaa yhteisöllisyyden kokemuksia ja yksilöllisen elämäntyylin rakennuspalikoita. CrossFitistä on erotettavissa jälkimodernin liikuntakulttuurin kaupallisen kuntoliikunnan ja vaihtoehtoisen liikunnan piirteitä. Tutkimukseni vahvistaa tutkijoiden vaihtoehtoisen liikunnan käsitepohdintoja. Uusia liikuntakentän tulokkaita on kuvattu virtuaalimaailmaan sidottuina, kansainvälisinä ja tee-se-itse -kulttuuria korostavina. Tutkimukseni mukaan virtuaaliympäristö on saamassa yhä merkittävämmän roolin toiminnan organisoimisen alustana. Uusissa liikuntalajeissa korostuvat sovellettava ja avoin toiminta, jotka mahdollistavat niiden mukautumisen perinteisiä lajeja paremmin vastaamaan harrastajien tarpeisiin. Samalla ne toimivat yksilöllisen identiteetin ja elämäntyylin rakennuspalikoina jälkimodernin ajan yksilöille.fi
dc.description.abstractKauppinen, A. 2016. CrossFit in Finnish postmodern sport culture. The ashore and organisation of CrossFit and CrossFit as a physical activity. Department of Sports Science, University of Jyväskylä, Master’s thesis of Social Sciences of Sport, 85 p., 2 appendices. The sport culture is constantly in a state of flux in Finland. The new generation is remolding traditional sports to meet their current needs better. At the same time, the development of virtual world brings close even the most remote sport influences. Sport is getting more and more comprehensive meanings in people’s daily life and in the society. The research of new sports provides valuable information of the variable purposes of sports and the organizational changes in sport at the society’s level. This study is focusing on CrossFit, which came ashore on 2000-decade in Finland and has not been researched before on the perspective of sport sociology. The findings of this study will be beneficial as well for the sport experts as policy-makers. This study is a basic sociological research, which aim is to derive new information of unexplored phenomenon and respond to researchers’ interest into new sports. The theoretical part provides a picture of the factors that influence the emergence of new types of sports, what factors determine the sports become established and how the current post-modern sports culture is conceptualized. The empirical part of the study is describing the entry channels of CrossFit, the organization of operations and characterizers CrossFit as a holistic sport in Finland. In conclusion, theory and empiric parts are joining together as a reflection how CrossFit is settling as part of the current Finnish sport culture. The research method is qualitative case study, in which the research subjects are the operation and exercising of CrossFit in CrossFit centers in Finland. As a research methods were used theme interviews for the six CrossFit pioneers. The interviewees were selected by using snowball- and saturated sampling. The study indicates that CrossFit came ashore Finland from the United States firstly informal as a spontaneous activity in which the CrossFit webpages were used as an information source. After that, CrossFit has organized as a formal fitness organization. Alongside the formal CrossFit organizations, the virtual environment has a center role as a continuum of CrossFit centers. In addition, the fitness center operations, competitions and instructor trainings are an essential part of CrossFit. According to this study, CrossFit is a holistic sport, which offers spirt of community and tools to build a personal lifestyle. In CrossFit can separate the post-modern sport culture characteristics as fitness training and alternative sports. The study confirms researchers’ the concept of alternative sports. New sports have been emphasized as being connected to the virtual world, international and do-it-yourself culture. According the study, the virtual world is achieving more significant role as an organisations platform. New sports are emphasizing as a modifiable and open operations, which enables new sports adapt better than traditional sports to meet the needs of sport enthusiast. At same time, new sport has a role as a building block for personalised identity and lifestyle for postmodern individuals.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (85 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherCrossFit
dc.subject.othervaihtoehtoliikunta
dc.subject.otherjälkimoderni
dc.subject.otherliikuntakulttuuri
dc.subject.otherliikuntasosiologia
dc.subject.othervirtuaaliliikunta
dc.titleCrossFit Suomen jälkimodernissa liikuntakulttuurissa : CrossFitin rantautuminen, organisoituminen ja laji liikuntamuotona
dc.title.alternativeCrossFitin rantautuminen, organisoituminen ja laji liikuntamuotona
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201608253864
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikuntakasvatuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Sport Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikunnan yhteiskuntatieteetfi
dc.contributor.oppiaineSocial Sciences of Sporten
dc.date.updated2016-08-25T06:07:51Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi5032
dc.subject.ysocrossfit
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysopostmoderni
dc.subject.ysoliikuntakulttuuri
dc.subject.ysoliikuntasosiologia


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record