Show simple item record

dc.contributor.advisorRintala, Pauli
dc.contributor.authorAaltonen, Tuuli
dc.contributor.authorSimola, Titta
dc.date.accessioned2016-04-25T11:49:24Z
dc.date.available2016-04-25T11:49:24Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1526282
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/49541
dc.description.abstractAaltonen, Tuuli & Simola, Titta. 2016. Luontoliikunnan toteutuminen ja opiskelijoiden asenteet luontoliikuntaa kohtaan lukiossa. Liikuntakasvatuksen laitos, Jyväskylän yliopisto, liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma, 48 sivua, 2 liitettä. Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli selvittää keskisuuren eteläsuomalaisen kaupungin lukioiden luontoliikuntaa. Tarkastelun olivat luontoliikunnan sisällöt, opetusmäärät sekä luontoliikunnan opetusta mahdollistavat ja estävät tekijät. Lisäksi kartoitettiin opiskelijoiden asenteita luontoliikuntaa kohtaan vapaa-ajalla ja lukion liikuntatunneilla. Tämän lisäksi tutkimus selvitti, miten opiskelijoiden sukupuoli, oppilaitos, vuosikurssi, liikunnan pakollisten kurssien keskiarvo, harrastuneisuus ja omat luontoliikuntataidot olivat yhteydessä luontoliikunta-asenteisiin. Tutkimuksen aineisto kerättiin kolmessa eri lukiossa kolmea opettajaa haastattelemalla ja opiskelijoille osoitetun kyselyn avulla. Opettajien haastattelujen aiheena oli luontoliikunnan toteutuminen heidän lukioissaan. Opiskelijoille suunnattuun luontoliikuntakyselyyn vastasi 394 ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijaa. Tässä tutkimuksessa käytettiin sekä laadullista että määrällistä tutkimusotetta. Tutkimuksen laadullinen osuus toteutettiin haastattelemalla lukioiden liikunnanopettajia. Haastatteluista tehtiin sisällönanalyysi, jonka pohjalta eriteltiin jokaisen oppilaitoksen luontoliikunnan opetusmäärät ja -sisällöt. Lisäksi luokiteltiin ja pelkistettiin luontoliikunnan opetuksen mahdollistavat sekä estävät tekijät. Tutkimuksen määrällinen osio toteutettiin kyselylomakkeella lukioiden ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijoille. Opiskelijoiden luontoliikunta-asenteita ja niihin yhteydessä olevia tekijöitä tutkittiin aineiston jakaumien, ristiintaulukoinnin, t-testin sekä yksisuuntaisen varianssianalyysin avulla. Korrelaatioiden avulla tarkasteltiin miten pakollisten liikuntakurssien keskiarvo, liikkujatyyppi, vapaa-ajan harrastuneisuus sekä omat luontoliikuntataidot ovat yhteydessä luontoliikunta-asenteisiin. Tutkimuksen perusteella lukioissa luontoliikuntaa opetettiin melko vähän ja yksipuolisesti. Ainoat pakollisilla liikuntakursseilla opetetut luontoliikuntalajit olivat suunnistus ja luonnossa lenkkeily. Liikunnanopettajat kokivat, että luontoliikunnan opetuksen toteutumista mahdollistivat erityisesti lukion sijainti luontoympäristöjen lähellä, opettajan oma mielenkiinto ja luontoliikuntaharrastuneisuus sekä koulun myönteinen ilmapiiri. Luontoliikunnan opetuksen toteutumista estivät olennaisesti lukion sijainti kaupunkiympäristössä, totutut tavat ja lukujärjestystekniset seikat. Naisopiskelijat toivoivat useammin kuin miehet, että lukion liikunta sisältäisi enemmän luontoliikuntaa, mutta miehet suhtautuivat naisia myönteisemmin luontoliikuntatunteihin. Mitä korkeampi opiskelijan keskiarvo oli, sitä myönteisemmin hän suhtautui lukion luontoliikuntaan. Myönteisimmin luontoliikuntatunteihin suhtautuivat luontoliikuntalajeista maastohiihtoa ja suunnistusta harrastavat opiskelijat. Tutkimuksen johtopäätöksenä voidaan todeta, että näissä lukioissa luontoliikuntaa opetetaan vähän ja luontoliikunnan lajivalikoima on suppea. Liikunnanopettajat kokivat, että lukion sijainnilla ja käytettävissä olevalla ajalla on suuri merkitys luontoliikunnan toteuttamiseen. Luontoliikunta ei ollut opiskelijoiden keskuudessa suosittu harrastus, mutta he kokivat taitonsa luontoliikuntalajeissa varsin hyviksi.fi
dc.description.abstractAaltonen, Tuuli & Simola, Titta. 2016. The Implementation of Outdoor Exercise in Nature and Students´ Attitudes to Outdoor Exercise in Nature in Upper Secondary School. Department of Sport Pedagogy, University of Jyväskylä, Master´s Thesis in Sport Sciences, 48 pages, 2 appendices. The purpose of this Master’s thesis was to study outdoor exercise in nature in upper secondary schools of a medium large city located in the south of Finland. The contents of outdoor exercise in nature, the amount of material taught, and factors contributing to and hindering the teaching of outdoor exercise in nature were discussed. In addition, the students’ attitudes to outdoor exercise in nature in leisure time and in upper secondary school physical education classes were charted. Moreover, the study discussed the connections, on one hand, between the students’ gender, school, class, average of compulsory physical education courses, range of hobbies and personal skills in outdoor exercise in nature and, on the other hand, their attitudes to outdoor exercise in nature. The material for the study was gathered in three upper secondary schools by interviewing three teachers and an enquiry addressed to students. The topic of the teachers’ interviews was the implementation of outdoor exercise in nature in their upper secondary schools. 394 first and second class students responded to the enquiry on outdoor exercise in nature addressed to the students. In this study, both a qualitative and quantitative approach were used. The first approach consisted of interviews of upper secondary school teachers of physical education. The interviews were subjected to a content analysis, on the basis of which the amount of material taught and contents of teaching of outdoor exercise in nature in each school were analysed. Furthermore, the factors contributing to and hindering the teaching of outdoor exercise in nature were classified and simplified. The quantitative part of the study was implemented by using a questionnaire addressed to the upper secondary school first and second class students. Data distributions, cross tabulation, a t-test and a one-way analysis of variance were used to study the students’ attitudes to outdoor exercise in nature and factors linked to them. A correlation test was employed to find out how the average of compulsory courses of physical education, the type of the person taking exercise, leisure time hobbies and the students’ personal skills in outdoor exercise in nature are connected to attitudes to outdoor exercise in nature. The study showed that in the upper secondary schools the teaching of outdoor exercise in nature was rather scanty and one-sided. Orienteering and outdoor jogging in nature were the only sports taught in compulsory physical education classes. The teachers of physical education felt that the implementation of outdoor exercise in nature was contributed to particularly by the upper secondary school’s location close to natural environments, the teacher’s personal interest and hobbies related to outdoor exercise in nature as well as by the school’s positive atmosphere. The upper secondary school’s location in an urban environment, fixed habits and customs, and things related to school timetables essentially hindered the implementation of outdoor exercise in nature. Female students hoped more often than male students that upper secondary school physical education would include more outdoor exercise in nature. The latter had a more positive attitude to classes in outdoor exercise in nature than the former. The higher the student’s school subject average was, the more positive was his/her attitude to outdoor exercise in nature arranged by the upper secondary school. Those students who, of outdoor sports in nature, went in for cross country skiing and orienteering had the most positive attitude to classes provided in outdoor exercise in nature. It can be concluded from the study that, in the upper secondary schools discussed, outdoor exercise in nature is taught only a little and that the course selection is rather limited. The teachers of physical education felt that the location of the upper secondary school and the time available play a big part in the implementation of outdoor exercise in nature. Among students this form of exercise was not a popular hobby, but they felt fairly good at practicing outdoor sports in nature.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (61 s.)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherluontoliikunta
dc.subject.otherlukio
dc.subject.otherasenteet
dc.subject.otheroppisisällöt
dc.titleLuontoliikunnan toteutuminen lukiossa ja opiskelijoiden asenteet luontoliikuntaa kohtaan
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201604252306
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikuntakasvatuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Sport Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.date.updated2016-04-25T11:49:25Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysoliikunnanopettajat
dc.subject.ysoluontoliikunta
dc.subject.ysolukio
dc.subject.ysoasenteet
dc.subject.ysooppisisällöt
dc.subject.ysoopiskelijat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record