Show simple item record

dc.contributor.authorDahlberg, Fanny
dc.date.accessioned2016-04-18T10:04:25Z
dc.date.available2016-04-18T10:04:25Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1525910
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/49357
dc.description.abstractDahlberg, F. 2016. Samband mellan fysisk aktivitet och konsumtion av kaffe och energidrycker. Pro gradu-avhandling i idrottspedagogik. Institutionen för idrottsvetenskaper. Jyväskylä universitet. 66 sidor. Syftet med avhandlingen är att undersöka kaffe- och energidryckskonsumtion bland elever i årskurs 9. Jag intresserar mig speciellt för att undersöka om det finns samband mellan å ena sidan elevernas fysiska aktivitet och deras deltagande i föreningsidrott och å andra sidan kaffe- och energidryckskonsumtion. I den kvantitativa undersökningen har enkät används som datainsamlingsmetod. I undersökningen deltog 1850 elever i årskurs 9 i både svenska och finska skolor i regionen svenska Österbotten. För att analysera materialet användes programmet SPSS-statistica 20. Resultaten beskrevs med korstabulering och statistiska signifikansen testades med Chi-square-test. Resultaten i denna undersökning visar att en större del av flickorna idrottar i jämförelse med pojkarna (p=0.000). Av flickorna meddelade 30 % att de idrottar eller motionerar på fritiden nästan varje dag medan motsvarande andel för pojkarna var 28 %. Av pojkarna är det en större del som idrottar några gånger i året eller mindre (19 %) än av flickorna (11 %). Ungefär hälften av flickorna och 27 % av pojkarna konsumerar aldrig eller väldigt sällan kaffe. Pojkar konsumerar kaffe oftare än flickor (p=0.000). Konsumtionen av energidrycker är även vanligare bland pojkar än bland flickor (p=0.000). Av pojkarna meddelade 21 % att de aldrig eller väldigt sällan konsumerar energidrycker medan motsvarande procent för flickorna var 53 %. De mindre fysiskt aktiva flickorna konsumerar mera kaffe än de fysiskt aktiva flickorna (p=0.023). Av de fysiskt aktiva flickorna konsumerar en lite större andel (56 %) aldrig eller väldigt sällan kaffe i jämförelse med de mindre fysiskt aktiva flickorna, var av 46 % konsumerar aldrig eller väldigt sällan kaffe. Bland pojkarna mellan de fysiskt aktiva och mindre fysiskt aktiva finns det inte en signifikant skillnad gällande kaffekonsumtionen. Det finns inte heller signifikanta skillnader bland fysiskt aktiva och mindre fysiskt aktiva flickors och pojkars konsumtion av energidrycker. Mellan aktiva och icke-aktiva som är medlemmar i någon idrottsförening finns signifikanta skillnader gällande kaffekonsumtionen(flickor p=0.002, pojkar p=0.014). De som inte deltar aktivt konsumerar mera kaffe än de som deltar aktivt i föreningsidrott. Bland de föreningsaktiva flickorna meddelade 9 % att de konsumerar kaffe nästan varje dag, medan motsvarande procent bland de icke-föreningsaktiva var dubbelt så stor (18 %). Bland de aktiva föreningsidrottande pojkarna meddelade 25 % att de konsumerar kaffe nästan varje dag medan motsvarande siffra för de som inte deltar aktivt i föreningsidrott var 35 %. I fråga om energidryckskonsumtion och föreningsaktivitet framkom det att de flickor som inte deltar aktivt i föreningsidrott konsumerar energidrycker oftare än de som är aktiva i föreningsidrotten (p=0.0042). Av de flickor som är aktiva i föreningsidrotten konsumerar 4 % energidrycker några gånger i veckan eller oftare medan motsvarande andel för de icke-aktiva föreningsidrottarna är 9 %. Det finns inga stora skillnader mellan pojkarnas konsumtion av energidrycker mellan föreningsaktiva och icke-föreningsaktiva. Sökord: Energidrycker, kaffe, fysisk aktivitet, fysisk prestationfi
dc.description.abstractDahlberg, F. 2016. Correlation between physical activity and consumption of coffee and energy drinks. Master’s Thesis of Sports Pedagogy. Department of Sport Sciences. University of Jyväskylä. 66 pp. The purpose of the study is to analyze coffee and energy drink consumption among students in grade 9. I am specifically interested in investigating whether there is a correlation between students' physical activity and their participation in sport clubs and on the other hand, coffee and energy drink consumption. In the quantitative survey, the questionnaire was used as a data collection method. The study included 1850 students in grades 9 in both the Swedish and the Finnish schools in the region Swedish Ostrobothnia. To analyze the material the program SPSS STATISTICA 20 was used. The results were described by cross tabulations and statistical significance was tested with Chi-square test. The results of this study show that a greater proportion of girls sports compared to boys (p=0.000). Of the girls 30% announce that they do sports or exercise during leisure time almost every day while the corresponding percentage for boys was 28%. A major part of the boys sport a few times a year or less (19%) compared to girls (11%). About half of the girls and 27 % of boys never or seldom consume coffee. Boys consume coffee more often than girls (p=0.000). The consumption of energy drinks is even more common among boys than among girls (p=0.000). Of the boys 21 % announced that they never or rarely consume energy drinks while the corresponding percentage for girls was 53 %. The less physically active girls consume more coffee than the physically active girls (p=0.023). Of the physically active girls a bigger share (56 %) consume never or rarely coffee compared to the less physically active girls were 46 % consume never or rarely coffee. Among boys between the physically active and less physically active, there is a significant difference regarding coffee consumption. Nor are there significant differences among physically active and less physically active girls and boys consumption of energy drinks. Between active and non-active members of a sports club there are significant differences regarding coffee consumption (girls p=0.002, boys p=0.014). Those who do not participate actively consume more coffee than those who participate actively in a sports club. Among the girls who are active in a sports club did 9 % announce that they consume coffee almost every day, while the corresponding percentage among non-active was twice as high (18 %). Among the boys who are active in a sports club did 25 % announce that they consume coffee almost every day while the percentage for those who do not participate actively in a sports club was 35%. In terms of energy drink consumption and participation in a sports club, it emerged that the girls who do not participate actively in a sports club consume energy drinks more often than those who are active in a sports club (p=0.0042). Of the girls who are active in a sports club did 4 % consume energy drinks a few times a week or more while the corresponding percentage for the non-active was 9 %. There are no major differences between boys' consumption of energy drinks between those who are active and non-active in a sports club. Keywords: Energy drinks, coffee, physical activity, physical performanceen
dc.format.extent1 verkkoaineisto (66 s.)
dc.language.isoswe
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherEnergidrycker
dc.subject.otherkaffe
dc.subject.otherfysisk aktivitet
dc.subject.otherfysisk prestation
dc.titleSamband mellan fysisk aktivitet och konsumtion av kaffe och energidrycker i årskurs 9
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201604182230
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikuntakasvatuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Sport Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.subject.methodKvantitatiivinen tutkimus
dc.date.updated2016-04-18T10:04:26Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysoenergiajuomat
dc.subject.ysokahvi
dc.subject.ysofyysinen aktiivisuus
dc.subject.ysosuorituskyky
dc.subject.ysonuoret


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record