Show simple item record

dc.contributor.advisorIlmanen Kalervo
dc.contributor.authorNylund, Tommi
dc.date.accessioned2016-02-26T10:53:47Z
dc.date.available2016-02-26T10:53:47Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1523194
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/48948
dc.description.abstractTIIVISTELMÄ Nylund, Tommi 2016. Liikunta ja työhyvinvointi Keudan ammattioppilaitosten opettajilla. Liikuntakasvatuksen laitos, Jyväskylän yliopisto, Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma, 69 sivua, 4 liitettä. Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena oli selvittää kyselylomakkeen avulla Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän (Keuda) opettajien liikkumista ja työhyvinvointia. Tutkimuksessa selvitettiin opettajien työtyytyväisyyttä, työkykyä, psyykkistä ja fyysistä terveyttä sekä liikunnan harrastamista vapaa-ajalla. Lisäksi tutkittiin mitä työpaikan tarjoamia liikuntapalveluita käytettiin sekä mitkä seikat vaikuttivat siihen, ettei niihin osallistuttu. Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena Keudan yksiköissä syyskuussa 2015. Yksiköt sijaitsevat Järvenpäässä, Keravalla, Mäntsälässä, Nurmijärvellä, Sipoossa ja Tuusulassa sekä yksi aikuispuolen yksikkö sijaitsee Helsingissä. Tutkimuksen mittarina käytettiin tätä tutkimusta varten laadittua kyselylomaketta. Tutkimusaineisto saatiin 245:ltä kyselyyn vastanneelta henkilöltä ja vastausprosentti oli 49. Tulosten tilastollisina menetelminä käytettiin frekvenssiä, keskiarvo ja prosenttijakaumia. Luotettavuutta testattiin muuttujien ristiintaulukoinnissa χ2-testillä. Keudan opettajat ilmoittivat olevansa tyytyväisiä omaan työhönsä. Viisiportaisella asteikolla vastanneiden keskiarvo oli 3.9. Opettajat kokivat, että psyykkinen terveys ja työkyky olivat hyvässä kunnossa sekä joka kuudes harrasti liikuntaa vähintään neljä kertaa viikossa. Naiset kokivat itsensä parempikuntoisiksi kuin miehet. Vapaa-ajalla liikuttaessa ulkoilu ja ulkoliikunta sekä hyötyliikunta ja muun harrastuksen tuoma liikunta (mm. koiran ulkoilutus, marjastus) olivat harrastetuimpia lajeja. Työpaikan tarjoamista liikuntapalveluista käytetyimmät olivat E-passi ja hierontapalvelut, jotka työnantaja osittain korvaa. Naiset osallistuivat miehiä innokkaammin kuntotapahtumiin, kun miehet taas pitivät joukkuepallopeleistä. Opettajat haluaisivat, että liikuntaryhmä löytyisi omasta yksiköstä ja että liikunnassa olisi etusijalla mukava yhdessäolo. Syitä siihen, miksi työpaikan liikuntapalveluita ei käytetty, olivat ajanpuute, aikataulut ja se, että opettajat harrastavat liikuntaa jo muualla. Toivottiin myös, että kerran viikossa saisi käyttää yhden tunnin työaikaa liikuntaan. Saatujen tulosten perusteella voidaan sanoa, että Keudan opettajista suurin osa liikkuu tarpeeksi toimintakyvyn ylläpitämisen kannalta. Työpaikan liikuntapalveluiden käyttöä lisäävinä toimenpiteinä voitaisiin pitää esimerkiksi sitä, että työntekijöiden yhteiset liikuntatunnit alkaisivat heti työpäivän jälkeen ja olisivat kohdennettuja liikunnallisten teemojen mukaan.fi
dc.description.abstractABSTRACT Nylund, Tommi 2016. Keuda teachers´ physical activities and well-being at work. Department of Sport Sciences. University of Jyväskylä, Sport Pedagogy´s Master´s Thesis in Sports Pedagogy 69 pages, 4 appendixes. The target of this Master´s thesis was to get information about the well-being of the teachers at Keuda vocational college and especially about their physical activities. Teachers´ welfare, capacity for work, physical and psychic health and physical activities on free time were studied through questionnaires. It was also studied what kind of activities offered by Keuda were used and on the other hand which of these activities were not used and the reasons for that. The research was done as a survey in different units of Keuda consortium in Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Sipoo and Tuusula and in a unit for adults in Helsinki. The survey was done in autumn 2015. A questionnaire done for this survey was used as a meter. The research material consisted of 245 persons, the percentage of participation was 49. The frequency, average and percentage distribution were used as the statistical analysis methods of the results. In the cross-tabulation of variables the reliability was tested by an χ2-test. The teachers at Keuda were satisfied with their work. The average figure was 3.9 in a five-point scale. The teachers wrote that their mental health and work well-being were in good condition and every sixth of them exercised physical activities at least four times a week. Women felt themselves in better condition than men. The most popular free time activities were exercising out of doors and activities like taking the dog out or picking berries. The most used services that Keuda offers were the E-passport and the support for the massage. The women participated more than men in the different fitness events whereas the men preferred team ball games. A nice get-together and an exercise group in one´s own school would be the best choice for the teachers. The reasons for the fact that the physical activities were not used at the working place were the lack of time, schedules and exercising somewhere else. It was also hoped that it would be possible to use one working hour a week for exercising. On the basis of the results of the survey it can be stated that most of the Keuda teachers exercise enough as to the capacity for work. In case the physical activity services started right after the working day and they were focused according to different themes the use of the services would increase.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (69 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.othertyöhyvinvointi
dc.subject.othertyötyytyväisyys
dc.subject.othertoimintakyky
dc.subject.otherliikunta
dc.titleLiikunta ja työhyvinvointi Keudan ammattioppilaitosten opettajilla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201602261709
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikuntakasvatuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Sport Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.date.updated2016-02-26T10:53:48Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysoammattioppilaitokset
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysotyöhyvinvointi
dc.subject.ysotyötyytyväisyys
dc.subject.ysotyökyky
dc.subject.ysotoimintakyky
dc.subject.ysoliikunta


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record