Show simple item record

dc.contributor.advisorKettunen, Tarja
dc.contributor.authorKemilä, Terhi
dc.date.accessioned2016-02-18T15:04:36Z
dc.date.available2016-02-18T15:04:36Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1522617
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/48832
dc.description.abstractTerhi Kemilä (2016). Lapsettomuustutkimuksiin hakeutuvien naisten näkemyksiä painonhallinnan, ravitsemuksen ja liikunnan vaikutuksesta hedelmällisyyteen. Terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto, Terveyskasvatuksen pro gradu -tutkielma, 40 s., 3 liitettä. Lapsettomuuden on arvioitu yleistyneen viime vuosikymmeninä, Suomessa lapsettomuushoitoihin hakeutuvien määrä on ollut hienoisessa nousussa. Elintapojen vaikutusta hedelmällisyyteen on tutkittu laajasti ja tiedetään, että yli- ja alipaino, ravitsemus sekä liikunta vaikuttavat naisten hedelmällisyyteen. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää lapsettomuustutkimuksiin hakeutuvien naisten näkemyksiä elintapojen vaikutuksesta hedelmällisyyteen. Elintavoilla tässä tutkimuksessa tarkoitettiin painonhallintaa, ravitsemusta ja liikuntaa. Tutkimuksen aineistonkeruu toteutettiin kyselylomakkeella ensimmäistä kertaa lapsettomuustutkimuksiin hakeutuvilta ja lapsettomuushoidot enintään viisi vuotta sitten aloittaneilta naisilta (N=222). Kyselylomake sisälsi monivalintakysymyksiä, dikotomisia vaihtoehtoja ja kaksi avointa kysymystä. Aineiston analyysimenetelminä olivat ristiintaulukointi, χ 2 -testi ja binäärinen logistinen regressioanalyysi. Tutkimus osoitti, että ylipainoiset ja lihavat naiset kokivat enemmän tarvetta muuttaa elintapoja kuin normaalipainoiset (p= <0,001). Ylipainoisista naisista yli puolet olivat sitä mieltä, että heidän omalla painollaan oli erittäin paljon tai paljon merkitystä hedelmällisyyteen ja raskaaksi tuloon (p=<0,001). Normaalipainoiset naiset puolestaan kokivat, ettei heidän painollaan ollut vaikutusta hedelmällisyyteen (p=<0,001). BMI oli yhteydessä tarpeeseen muuttaa elintapoja hedelmällisyyden parantamiseksi. Ylipainoisilla ja lihavilla naisilla ilmeni suurempi tarve muuttaa elintapoja verrattuna normaalipainoisiin. Yli puolet ylipainoisista ei ollut saanut neuvontaa painon merkityksestä hedelmällisyyteen (p=<0,001), kun taas lihavista reilusti yli puolet oli saanut neuvontaa (p=0,001). Elintapaneuvonta painon merkityksestä oli yhteydessä tarpeeseen muuttaa elintapoja hedelmällisyyden parantamiseksi. Vastaajat kokivat tarvetta muuttaa elintapojansa hedelmällisyyden parantamiseksi, mitä enemmän he olivat saaneet neuvontaa painon merkityksestä hedelmällisyyteen. Tulosten perusteella voidaan sanoa, että lapsettomuudesta kärsivät naiset näkivät elintapojen vaikuttavan hedelmällisyyteen ja raskaaksi tuloon. He tiedostivat tarpeen elintapamuutoksiin. Neuvontaa elintapojen vaikutuksesta hedelmällisyyteen ja raskaaksi tuloon oli kuitenkin saatu vähän. Naisille tulee tarjota yksilöllistä ja kohdennettua neuvontaa, erityisesti tietoa juuri omien elintapojen vaikutuksesta hedelmällisyyteen. Tutkimuksesta saadun tiedon avulla voidaan kehittää terveydenhuollossa annettavaa terveysneuvontaa hedelmällisessä iässä oleville naisille.fi
dc.description.abstractTerhi Kemilä (2016). The perceptions of women attending to infertility investigations on weight control, nutrition and excercise. Department of Health Sciences, University of Jyväskylä. Master’s thesis, 40 pp, 3 appendicies. During last decades infertility has been estimated to become more common. The number of women attending infertility examen has risen in Finland. In academic research on effects of different lifestyles to infertility, over and underweight as well as nutrition and exercise have been found to have an impact on infertility. The objective of this study is to examine women attending to infertility investigations and their views on the effects of lifestyle choises to fertility. In this study, lifestyle means personal choises conserning weight control, nutrition and excercise. The collection of researched data was executed through a questionnaire to women, who were infertility examination first timers and started fertility treatment at most five years ago. (N=222). The questionnaire included multiple choise questions, dichotomic yes and no scales and two open questions. The analyses methods were crosstabbing, χ 2 –test and binary logistic regression analyses. The study indicates, that overweight and fat women experienced more need to change their lifestyle than normally weighted persons (p= <0,001). Over half of the overwighted women considered their weight has a considerable effect on fertility and becoming pregnant (p=<0,001). Normally weighted women excperienced, that their weight did not have any effect on fertility (p=<0,001). BMI was proven to have a connection with the need to change to change lifestyle to improve fertility. The odds for overweight and fat persons to experience a need to change their lifestyle was over three times as much as with the normally weighted persons. Over half of the overweight people (p=<0,001) did not have any guidance on the significance of weight on fertility. However, well over half of underweight and fat people (p=0,001) had had guidance on the meaning of weight on fertility. Lifestyle and health guidance on meaning of weight seemed to have a connection to the experienced need to change lifestyle to improve fertility. The respondent was more likely to feel the need to change her lifestyle to improve fertility, if she had had previous health guidance on the effects of weight to fertility. The respondents of the study thought, that lifestyle effects fertility and becoming pregnant. Women attending infertility examinations and fertility treatments are acknowledged the need to alter their lifestyle in case necessary. The results indicate, that women suffering from infertility saw lifestyle choises to have an effect on fertility and becoming pregnant. The respondents had had very little quidance or education on the significance of heath and lifestyle to fertility and the effects on becoming pregnant. The women wished for individual and targeted guidance on their own life choices to fertility. The information of this study can be used to develop health education in healthcare targeted to women in fertile age. Key words: fertility, infertility, weight control, nutrition, excerciseen
dc.format.extent1 verkkoaineisto (54 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherhedelmällisyys
dc.subject.otherlapsettomuus
dc.subject.otherpainonhallinta
dc.subject.otherravitsemus
dc.subject.otherliikunta
dc.titleLapsettomuustutkimuksiin hakeutuvien naisten näkemyksiä painonhallinnan, ravitsemuksen ja liikunnan vaikutuksesta hedelmällisyyteen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201602181612
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosTerveystieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTerveyskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineHealth Educationen
dc.date.updated2016-02-18T15:04:37Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi50411
dc.subject.ysonaiset
dc.subject.ysohedelmällisyys
dc.subject.ysolapsettomuus
dc.subject.ysopainonhallinta
dc.subject.ysoravitsemus
dc.subject.ysoliikunta


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record