Show simple item record

dc.contributor.advisorTarkka, Ina
dc.contributor.advisorTammelin, Tuija
dc.contributor.authorPajunen, Laura
dc.date.accessioned2015-12-03T09:13:42Z
dc.date.available2015-12-03T09:13:42Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1505208
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/47972
dc.description.abstractLiikkuva koulu -ohjelma pyrkii lisäämään koulupäivän aikana tapahtuvaa liikuntaa. Kuitenkin lisättäessä liikuntaa tulisi pohtia myös liikunnan turvallisuutta. Tässä tutkielmassa tarkastellaan eri muuttujien ja liikuntamuotojen yhteyttä koululaisten liikuntavammoihin ja niiden riskiin koulupäivän aikana. Tutkimusaineistona toimi kyselylomakkeilla keväällä 2013 kerätty poikkileikkausaineisto. Tut-kittavat olivat 4.–7.-luokkalaisia (n= 949). Koulussa sattuneiden liikuntavammojen yhteyttä liikunnan määrään, sukupuoleen ja vuosiluokkaan, painoindeksiin sekä kouluajan ulkopuolella sattuneisiin liikuntavammoihin tarkasteltiin ristiintaulukoinnilla ja χ²-testillä. Liikuntavammojen riskitekijöitä tutkittiin binäärisellä ja multinomiaalisella logistisella regressiolla. Liikuntamuotojen yhteyttä vammoihin tarkasteltiin ristiintaulukoinnilla. Noin 18 % tutkimukseen osallistuneista ilmoitti saaneensa vähintään yhden liikuntavamman koulussa puolen vuoden sisällä. Useamman kuin yhden vamman saaneita oli noin 6 % tutkittavista. Sukupuolella, organisoituun liikuntaan osallistumisella, runsaalla välituntiliikunnalla sekä kouluajan ulkopuolella sattuneilla liikuntavammoilla oli tilastollisesti merkitsevää yhteyttä koulussa sattuneisiin liikuntavammoihin, kun näitä muuttujia tarkasteltiin yksittäin. Tarkasteltaessa liikuntavammojen eri riskitekijöitä yhtä aikaa, vain runsas välituntiaktiivisuus (OR 1,03, 95 % CI= 1,02–1,05) ja kouluajan ulkopuolella sattuneet liikuntavammat (OR 3,7, 95 % CI= 2,6–5,2) olivat yhteydessä suurempaan todennäköisyyteen raportoida vähintään yksi liikuntavamma koulupäivän aikana. Sen sijaan useamman kuin yhden liikuntavamman todennäköisyyttä lisäsivät vain kouluajan ulkopuolella sattuneet liikuntavammat (OR 5,3, 95 % CI= 2,9–9,6). Eniten koulussa sattuneita liikuntavammoja tapahtui palloilu- ja joukkuelajeissa. Sukupuolten ja luokkien välisiä eroja vertailtaessa pojille sattui tyttöjä useammin vammoja palloilu- ja joukkuelajien parissa ja alemmilla vuosiluokilla useammin kestävyyslajien parissa verrattuna ylempiin vuosiluokkiin. Vain pieni osa tutkittavista raportoi saaneensa liikuntavamman koulupäivän aikana, eikä selkeää yhteyttä eri taustamuuttujien ja liikuntavammojen välillä löytynyt. Ainoastaan kouluajan ulkopuolella sattuneilla liikuntavammoilla oli selvä yhteys liikuntavammoihin koulupäivän aikana. Lisättäessä liikuntaa koulupäivän aikana tulisi kiinnittää huomiota liikuntavammojen riskitekijöihin sekä vamma-alttiisiin lajeihin, jotta liikuntavammojen ehkäiseminen olisi tehokasta.fi
dc.description.abstractThe Finnish Schools on the Move-program aims to promote a more physically active school day. However, when adding exercise at school, safety issues should also be taken into consideration. This master’s thesis investigates different variables and the types of exercise that are related to sports injuries occurring at school. The data was collected with a questionnaire during spring 2013. The subjects were 4th to 7th graders (n= 949). The relation between sports injuries and the variables such as the amount of physical activity and sports, gender and school grade, BMI and sports injuries happening outside the school hours was investigated by using crosstabs, χ²-test, and binary and multinomial logistic regression, while the relation between the injuries and the types of exercise was investigated using crosstabs. Approximately 18% of the subjects reported at least one sports injury during a school day over the past six months. More than one sports injury was reported by 6 % of the subjects. Gender, participating in organized sports, high level of physical activity during school recess and sports injuries happening outside the school hours were statistically significantly related to sports injuries occurring during a school day. When considering the risks related to sports injuries at school, only the high level of physical activity during recess (OR 1,03, 95 % CI= 1,02–1,05) and sports injuries happening outside the school hours (OR 3,7, 95 % CI= 2,6–5,2) were associated with an increased probability to report at least one sports injury during a school day. However, only sports injuries happening outside the school hours increased the probability to report more than one sports injury (OR 5,3, 95 % CI= 2,9–9,6). Most of the injuries happened during ballgames and team sports. When considering the differences between the sexes and school grades, boys were injured more often during ballgames and team sports than girls, and students in lower school grades were more often injured during endurance sports compared to upper school graders. Only a minor part of the subjects had sustained a sports injury at school during a school day and there were no clear connections found between other variables and sports injuries. Only sports injuries happening outside the school hours were clearly related to sports injuries at school. However, when adding exercise during the school day, the risk factors and the types of exercise related to sports injuries should be kept in mind in order to prevent sports injuries effectively.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (58 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherkoulu
dc.subject.otherliikuntavamma
dc.subject.otherlapset ja nuoret
dc.titleLiikuntavammat koulussa : 4.-7.-luokkalaisille liikunnan yhteydessä sattuneet tapaturmat ja vammat koulupäivän aikana
dc.title.alternative4.-7.-luokkalaisille liikunnan yhteydessä sattuneet tapaturmat ja vammat koulupäivän aikana
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201512033901
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosTerveystieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntalääketiedefi
dc.contributor.oppiaineSport Medicineen
dc.date.updated2015-12-03T09:13:43Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi5042
dc.subject.ysolapset
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysokoululaiset
dc.subject.ysokoulu
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysoliikuntavammat
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record