Show simple item record

dc.contributor.advisorNikander, Riku
dc.contributor.authorTuunanen, Mervi
dc.date.accessioned2014-12-15T10:29:38Z
dc.date.available2014-12-15T10:29:38Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1453888
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/44880
dc.description.abstractMervi Tuunanen (2014). Keski-iän työkyvyn yhteys mielenterveyteen vanhuudessa. Terveys-tieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto, Gerontologia ja kansanterveys, pro gradu – tutkielma, 52 s. Keski-iän työkyvyn on todettu olevan yhteydessä eläkeiän terveyteen ja toimintakykyyn, mut-ta aihetta on toistaiseksi tutkittu hyvin vähän. Tämän työn tarkoituksena oli selvittää keski-iän työkyvyn yhteyttä eläkeiässä havaittuihin mielenterveysongelmiin. Tämä tutkimus on osa vuosien 1981–2009 välillä kunta-alan työntekijöille toteutetusta tutki-muksesta. Alkututkimuksessa oli mukana 6 257 keski-ikäistä henkilöä eri ammateista eri puolil-ta Suomea. Viimeiseen postikyselyyn vuonna 2009 osallistui 3 092 tutkittavaa, joista 2 578 keski-iän työkykyä ja vanhuuden mielenterveyttä koskeviin kysymyksiin vastannutta on mu-kana tässä tutkimuksessa. Tutkimuksessa osallistujilta kysyttiin heidän työkykyään koskevia kysymyksiä. Vastausten perusteella tutkittaville laskettiin työkykyindeksit ja heidät ryhmitel-tiin pistemäärän perusteella erinomaisen, hyvän, kohtalaisen ja heikon työkyvyn omaaviin. Analyyseissa huomioitiin sekoittavina tekijöinä ikä, sukupuoli, sosioekonomiset tekijät ja elin-tavat. Keski-iän työkyvyn yhteyttä verrattiin vuoden 2009 kyselyssä raportoituihin lieviin ja vakaviin mielenterveyden ongelmiin sekä masennukseen, ja tulokset analysoitiin SPSS Statis-tics 20.0 ohjelmalla käyttäen logistista regressionanalyysia. Työkykyindeksin mukaan keski-iässä huonon työkyvyn omaavalla henkilöllä oli vakioinnin jälkeen 3.1-kertainen (95 % luottamusväli [CI] 1.8–5.4) riski kärsiä mielenterveysongelmista vanhuudessa erinomaisen työkyvyn omaavaan henkilöön verrattuna, kohtalaisen keski-iän työ-kyvyn omaavilla vastaava riski oli 1.8-kertainen (95 % CI 1.1–2.9). Lievien ja vakavien mie-lenterveysongelmien erillisessä tarkastelussa keski-iässä huonon työkyvyn omaavilla oli 2.8-kertainen (95 % CI 1.6–5.0) riski kärsiä lievistä mielenterveyden ongelmista eläkeiässä verrat-tuna erinomaisen työkyvyn omaaviin ihmisiin. Kohtalaisen työkyvyn omaavilla vastaava riski oli 1.8-kertainen (95 % CI 1.1–2.9). Vakavien mielenterveysongelmien osalta riski ei ollut ti-lastollisesti merkitsevä. Työkyvyn ja masennuksen riskiä tarkasteltaessa todettiin, että huonon ja kohtalaisen keski-iän työkyvyn omaavilla riski kärsiä masennuksesta oli 2.1-kertainen (95 % CI 1.4–3.3 / CI 1.6–2.8) ja hyvän työkyvyn omaavilla 1.6-kertainen (95 % CI 1.3–2.1) verrat-tuna keski-iässä erinomaisen työkyvyn omaaviin ihmisiin. Johtopäätöksenä totean, että keski-iässä huonon työkyvyn omaavilla kunta-alan työntekijöillä on jopa kolminkertainen riski kärsiä vanhuusiässä psyykkiseen hyvinvointiin vaikuttavista on-gelmista, kun heitä verrataan keski-iässä erinomaisen työkyvyn omaaviin työntekijöihin.fi
dc.description.abstractAssociation of local government employees ability to work in middle-age and their mental health in retiring age. Mervi Tuunanen (2014), Gerontology and Public Health. Department of Health Sciences, University of Jyväskylä, Master’s Thesis of Gerontology and Public Health, 52 p. Excellent ability to work in middle-age is associated with better health and functional ability after retirement, but the topic has been little studied so far. The objective of this study was to investigate whether the local government employees ability to work in middle-age is associat-ed with their mental health in retiring age. This study is part of an earlier study undertaken for local government employees between the years 1981 and 2009. The initial study involved 6 257 middle-aged people representing dif-ferent professions from all over Finland. 3 092 employees took part in the latest mail survey in 2009. 2 578 employees who answered questions on the working ability in their middle age and mental health issues in their retiring age took part in the present study. In the initial study the participants were asked questions related to their ability to work, on the basis of which the work ability index was calculated, which was then divided into excellent, good, moderate and poor work ability on the basis of points scored. Potential confounding factors such as age, gender, socio-economic factors and lifestyle were taken into account in the analyses. The as-sociation between working ability in middle age and minor or severe mental health disorders and depression reported in retiring age were analyzed with the SPSS Statistics 20.0 software using a logistic regression analysis. With regard to the work ability index, middle aged people with poor work ability had 3.1 (95% confidence interval [CI ], 1.8 to 5.4) times greater risk to suffer from mental health is-sues in old age compared to people who had excellent work ability when age, gender, socio-economic factors and lifestyle were taken into account. Accordingly, the risk was 1.8-fold (95% CI 1.1 to 2.9) when middle aged people with poor work ability were compared to mid-dle-aged people with moderate work ability. When mild and severe mental health issues were separated from each other, middle-aged employees with poor work ability had a 2.8 times greater (95% CI 1.6 to 5.0) risk to suffer from mild mental health problems in old age com-pared to those with excellent working ability. The corresponding risk of those with moderate work ability was 1.8 times greater risk (95% CI 1.1-2.9). With regard to serious mental health problems, the risk was not statistically significant. When considering work ability and the risk of depression, it was found that those middle aged people, who had either poor or moderate work ability, had 2.1 times greater risk (95% CI 1.4 to 3.3 / CI 1.6 to 2.8) of suffer from de-pression. Similarly, those with good work ability had 1.6 times greater risk (95% CI 1.3 to 2.1) compared to employees with excellent work ability. Poor work ability of local government employees in middle age is associated with up to three times greater risk to suffer from mental health issues compared to employees having excellent work ability.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (52 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othermielenterveysongelmat
dc.subject.othermielenterveys
dc.subject.othertyökyky
dc.subject.othervanhuus
dc.titleKeski-iän työkyvyn yhteys mielenterveyteen vanhuudessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201412153501
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosTerveystieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineGerontologia ja kansanterveysfi
dc.contributor.oppiaineGerontology and Public Healthen
dc.date.updated2014-12-15T10:29:39Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi50423
dc.subject.ysomielenterveysongelmat
dc.subject.ysomielenterveys
dc.subject.ysotyökyky
dc.subject.ysovanhuus
dc.subject.ysoikääntyneet
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record