Show simple item record

dc.contributor.advisorIlmanen, Kalervo
dc.contributor.authorRiittinen, Juho
dc.contributor.authorSaarinen, Petri
dc.date.accessioned2014-11-26T09:47:59Z
dc.date.available2014-11-26T09:47:59Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1453821
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/44744
dc.description.abstractFrisbeegolfin suosio on kasvanut nopeasti 2000-luvun aikana Suomessa. Erityisesti laji on herättänyt kiinnostusta nuorten keskuudessa. Frisbeegolfin suosion kasvusta huolimatta ei suomenkielistä tutkimusta lajista ole aikaisemmin juurikaan tehty. Tämä pro gradu -tutkielma käsittää kirjallisuuskatsauksen frisbeegolfin historiaan, sääntöihin, varusteisiin, kenttiin, ja tekniikoihin. Lisäksi tutkimuksessa haastateltiin viittä liikunnanopettajaa eri puolilta Suomea. Haastateltavaksi valittiin kolme miestä ja kaksi naista. Kaikilla haastatelluilla oli omakohtaisia kokemuksia frisbeegolfin opetuksesta. Saadut vastaukset litteroitiin, jonka jälkeen ne analysoitiin grounded theory -menetelmällä. Grounded theory on laadullisen aineiston analysointimenetelmä. Tähän tutkimukseen grounded theory - menetelmä valittiin, koska aineisto kerättiin avoimella haastattelulla ja kyseessä on vähän tutkittu aihe. Koululiikunnalla on tärkeä rooli lasten ja nuorten liikunnassa ja liikuntatottumuksissa. Suomalaisessa koululiikunnassa pääpaino on ollut pitkään joukkue- ja palloilulajeissa. Frisbeegolf on aktivoinut sellaisia oppilaita, jotka eivät ole olleet kiinnostuneita joukkue- tai palloilulajeista. Usein innostus lajia kohtaan on syntynyt juuri koulun liikuntatunneilla. Kaikki haastateltavat kokivat frisbeegolfin monipuolistavan koulujen luonto- ja ulkoliikuntaopetusta. Frisbeegolfkentät sijaitsevat vaihtelevissa maastoissa, usein metsä- ja puistoalueilla, joten frisbeegolf on helppo lisätä osaksi koulujen ulko- ja luontoliikuntaa. Tutkimuksessa saatujen tulosten perusteella frisbeegolf on aktivoinut uutena lajina myös niitä oppilaita, jotka eivät harrasta vapaa-ajallaan lainkaan liikuntaa tai liikkuvat erittäin vähän. Tulosten perusteella frisbeegolf soveltuu osaksi liikunnan opetussuunnitelmaa, sillä laji kehittää motorisia, sosiaalisia ja kognitiivisia taitoja. Oppilaiden fyysisen kunnon lisäämisessä ei frisbeegolfilla koettu olevan suurta merkitystä. Saatujen tulosten perusteella frisbeegolf kehittää oppilaiden sosiaalisia taitoja, kuten ryhmässä työskentelyä sekä toisten huomioonottamista. Kaikki haastatellut olivat yksimielisiä siitä, että frisbeegolf soveltuu osaksi koululiikuntaa.
dc.description.abstractPopularity of disc golf has grown rapidly in the 21st century in Finland. Disc golf has raised interest particularly among young people. Despite increasing popularity of disc golf there is no research material available in Finnish. This master's thesis comprises of a literature review of disc golf’s history, rules, equipment, fields, and techniques. In addition, in this study the researchers interviewed five physical education teachers around Finland. Interviewees were three men and two women. All the interviewees had personal experience in teaching disc golf. The responses received were transcribed, after which they were analyzed by grounded theory method. Grounded theory is a qualitative data analysis method. Grounded theory method was chosen in this research because the data was collected in an open interview and disc golf is a little explored topic. Physical education at school has an important role in children's and young people's physical activity. In Finnish schools the main focus has been on team sports and ball games for a long time. Disc golf has activated students who were not interested in team sports or ball sports. Young people's interest in disc golf has normally started in schools. All of the interviewees felt that disc golf diversifies school’s nature and outdoor studies. Because disc golf fields are located in varying terrains, often in the forest and park areas, disc golf is easy to add as a part of school’s outdoor studies. Based on the results obtained in this study, disc golf as a new sport has activated those students, who don’t exercise at all or only a little on their free time. On the basis of this research disc golf is suitable for physical activity as part of the curriculum, because disc golf is developing motor, social and cognitive skills. However, the increase in students´ physical fitness in disc golf is not perceived to be of great importance. On the basis of this research disc golf develops students´ social skills such as team working skills. All the interviewees were in agreement that disc golf is suitable as part of school’s physical education.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (58 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.titleViiden opettajan kokemuksia frisbeegolfista
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201411263367
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikuntakasvatuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Sport Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.subject.methodGrounded theory
dc.date.updated2014-11-26T09:48:00Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysofrisbeegolf
dc.subject.ysokoululiikunta
dc.subject.ysoopetussuunnitelmat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record