Show simple item record

dc.contributor.advisorBottas, Reijo
dc.contributor.authorHuoman, Sami
dc.date.accessioned2014-11-19T19:45:46Z
dc.date.available2014-11-19T19:45:46Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1451718
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/44696
dc.description.abstractTIIVISTELMÄ Huoman, Sami 2014. Urheiluseuratoiminnan merkitys lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymisessä. Liikuntakasvatuksen laitos. Jyväskylän yliopisto. Liikuntapedagogiikan pro gradu 60s, 3 liitettä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Tanhuvaaran Urheiluopistolla leirikoulua viettävien lasten liikuntatottumuksia sekä seuratoimintaan osallistumista. Tavoitteena oli etsiä seuratoiminnan hyviä puolia lasten liikunnan edistäjänä sekä löytää toiminnan mahdollisia kehityskohteita. Tutkimukseen kerättiin tietoa sekä lapsilta, että heidän vanhemmiltaan. Tutkimus toteutettiin keväällä 2014 ja siihen osallistui yhteensä 369 lasta ja 148 aikuista. Urheiluopistossa järjestettävät leirikoulut tarjoavat lapsille mahdollisuuden kokeilla uusia liikuntalajeja joita ei välttämättä kotona pääse kokeilemaan. Leirikoulut tarjoavat oppilaille uusia elämyksiä ja onnistumisen iloa. Myös fyysisten ja henkisten valmiuksien sekä vuorovaikutustaitojen lisääntyminen on yksi tärkeistä tavoitteista. Urheiluseurojen rooli kansalaisten liikuttajana on muuttunut reilun 150-vuotisen historiansa aikana merkittävästi. Seuratoiminnan alkutaipaleella seurojen pääasiallinen tehtävä oli liikuttaa ja kilpailuttaa hyväkuntoisia kansalaisia. Vuosien saatossa seurojen tehtäväkenttä on laajentunut kilpaurheilusta myös koko kansan liikuttajaksi. Seuratoiminnassa ei tänä päivänä ole pelkästään hyväkuntoisia ihmisiä. Yhä useampi seuratoimintaan osallistuvista lapsista ei halua kilpailla, mikä tuo lisähaastetta ohjaajille ja valmentajille. Tämän ilmiön vuoksi seurakenttään on alkanut ilmestyä harrasteliikuntaseuroja, joiden tavoite on palvella harrasteliikkujia. Lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuuden on tutkittu olevan laskusuunnassa viimeisen kahden vuosikymmenen ajan. Suositusten mukaisesti kouluikäisten tulisi liikkua 1–2 tuntia päivässä. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella fyysisen aktiivisuuden suositus täyttyy keskimäärin 70 prosentilla. On kuitenkin tärkeää huomioida, että lähes 20 % seuratoiminnassa mukana olevista ei täytä fyysisen aktiivisuuden suosituksen alarajaa eli yhtä tuntia päivässä. Urheiluseuroilla on tärkeä rooli lasten liikuttajina. Tämän tutkimuksen mukaan seuratoimintaan osallistuvat lapset liikkuvat selkeästi enemmän kuin seuratoiminnan ulkopuolelle jäävät lapset. Sama pätee myös tehokkaan liikunnan kohdalla. Seuratoiminnassa mukana olevista yli 50 % ilmoittaa tehokkaan liikunnan määräksi yli tunnin päivässä. Seuratoiminnan huonoiksi puoliksi nousi kiusaaminen, harjoitusten huono saavutettavuus ja liiallinen kilpailu. Urheiluseuratoiminnan tulisi kehittää toimintaansa harrastetoiminnan puolelle, jolloin vähän liikkuvat lapset ja nuoret pääsisivät paremmin mukaan. Liikunnan tehokkuutta ja sen vaikutusta terveyteen tulisi tuoda selkeämmin esille. Seuratoiminnan rooli lasten liikuttajana on hyvin merkittävä ja sen rooli tulevaisuudessa saattaa kasvaa entisestään. Avainsanat: urheiluseura, urheiluopisto, leirikoulu, fyysinen aktiivisuus, vähän liikkuvat lapset ja nuoret, liikuntakäyttäytyminenfi
dc.description.abstractABSTRACT Huoman, Sami 2014. The role of sport club activity in children and young people´s sports behavior. Faculty of Sport Science. University of Jyväskylä. Master´s thesis in Sports Pedagogy, 60 pp, 3 appendixes. The idea of this research was to find out exercise habits and participation to activity of sport clubs from the children who took part in Tanhuvaara Sports institute´s sport camps. The aim was to study good qualities in sport club activity as a children sports promoter and to find possible development areas. The material was collected from the participant children and their parents. The research was carried out on spring 2014 and there were 369 children and 148 adults as participants. Sport institute´s sport camps offers to children a possibility to try new sports that they necessarily cannot try at home. Sport camps offer new experiences and joy to students. Also the increasing of physical and mental preparedness both interaction skills is one of the main goals. Sport clubs role as a citizen instructor has changed during its 150 years history significantly. At the early stages of sport clubs activities the main task was to exercise and compete only between good condition citizens. During these years sport clubs mission has widen from competitive sports to the whole nation sports. There aren’t only good shaped citizens in sport club activities nowadays. More and more children in sport club activities doesn´t want to compete, which brings more challenge to coaches. Because of this matter there has appeared amateur sport clubs, whose goal is to serve amateur exerciser. It´s been researched that children and young people physical activity has a downward trend for the past two decades. According to the recommends, school – aged should exercise 1–2 hours per day. As a result of present research, the recommended physical activity came true approximately 70 % answered. However it is important to notice that nearly 20 % participants in sport clubs activity doesn´t fill the recommended physical activity minimum, one hour a day. Sport clubs has an important role as a children exerciser. According to this study the children who are participants to the sport clubs activity, exercise clearly more than the children that are not participants at this kind of activity. The same holds good also with the effective exercise. Over 50 % sport clubs activity participants says that they exercise effectively over an hour a day. However, also bad points were mentioned including sport clubs activity: teasing, location and over competitive. Sport clubs should develop their activities to more amateur side, so the children and young people who exercise less, can take part more easily. Sports efficient and its influence on health should bring out more clearly. Sport clubs role as a children exerciser is a very significant and it’s increasing more in the future. Keywords: sport club, sports institute, sport camp, physical activity, children and young people who exercise less, sports behavioren
dc.format.extent1 verkkoaineisto (60 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherUrheiluseura
dc.subject.otherurheiluopisto
dc.subject.otherleirikoulu
dc.subject.otherfyysinen aktiivisuus
dc.subject.othervähän liikkuvat lapset ja nuoret
dc.subject.otherliikuntakäyttäytyminen
dc.titleUrheiluseuratoiminnan merkitys lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymisessä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201411193301
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikuntakasvatuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Sport Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.date.updated2014-11-19T19:45:47Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysourheiluseurat
dc.subject.ysourheiluopistot
dc.subject.ysoleirikoulu
dc.subject.ysofyysinen aktiivisuus
dc.subject.ysolapset
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysojärjestötoiminta


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record