Show simple item record

dc.contributor.authorRyhänen, Anne
dc.date.accessioned2014-05-20T16:21:44Z
dc.date.available2014-05-20T16:21:44Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1435689
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/43472
dc.description.abstractTIIVISTELMÄ Anne Ryhänen (2014). Valmistuvien fysioterapeuttiopiskelijoiden käsityksiä neurologisesta fysioterapiasta. Terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto, (fysioterapia) pro gradu -tutkielma. 49 s., 9 liitettä. Tutkimuksen tarkoituksena oli ymmärtää valmistuvien fysioterapeuttien käsityksiä neurologisesta fysioterapiasta ja sen oppimisesta. Ymmärtämällä opiskelijoiden käsityksiä tutkittavasta ilmiöstä voidaan kehittää opetussuunnitelmaa opiskelijalähtöisesti. Neurologiset potilaat ovat olleet vuosikymmenien ajan yksi keskeisimmistä fysioterapiaa saaneista asiakasryhmistä ja väestön ikääntyessä neurologisia sairauksia sairastavien määrä lisääntyy edelleen. Neurologisen fysioterapian tietoperusta ja välineet ovat muuttuneet. Työelämä odottaa ammattikorkeakoulun tuottavan osaavia neurologisen fysioterapian asiantuntijoita, joilla on vankka tietoperusta ja hyvät käytännön taidot. Millaisia käsityksiä tutkittavasta ilmiöstä valmistuvilla fysioterapeuttiopiskelijoilla on heidän siirtyessään työelämään? Mitkä tekijät edistävät tai vaikeuttavat heidän oppimistaan? Tutkimuksessa käytettiin fenomenografista lähestymistapaa, jonka perustana on ajatus, että maailma on kaikille sama, mutta se näyttäytyy meille eri lailla. Tutkimuksessa oltiin kiinnostuneita opiskelijoiden mahdollisimman erilaisista tutkittavan ilmiön käsitysten variaatioista. Aineisto kerättiin kahdesta suomalaisesta ammattikorkeakoulusta ryhmähaastatteluin. Kolmeen ryhmähaastatteluun osallistui 2-6 viimeisen tai toiseksi viimeisen lukukauden fysioterapeuttiopiskelijaa, yhteensä 14 opiskelijaa. Aineistosta neurologista fysioterapiaa koskevista käsityksistä nousi esille kuusi teemaa: neurologisen fysioterapian tiedon hallinta, kuntoutujan toiminnan arvioiminen, terapeuttinen harjoittelu, toimijuus fysioterapiassa, fysioterapian merkitys ja eettinen vastuullisuus. Teemojen variaation pohjalta muodostui viisi kategoriaa suppeammasta laajenevaan: tieto neurologisen fysioterapian perustana, neurologisen fysioterapian osaaminen, potilaan omatoimisuuden palauttaminen, neurologiseen sairauteen sopeutuminen ja monialainen kuntoutusyhteistyö. Valmistuvien fysioterapeuttiopiskelijoiden käsityksissä neurologisen fysioterapian oppimisesta nousi esille neljä teemaa, joiden vaihtelun pohjalta muodostui kolme kategoriaa. Esiin tulleet teemat olivat neurologisen fysioterapiatiedon luonne, taidon luonne, opettaja oppimisen ohjaajana ja toimijuus. Syntyneet kategoriat suppeammasta laajenevaan olivat: laajan neurologisen fysioterapiatiedon vastaanottaminen, soveltaminen ja valmiudet työelämää varten. Opetussuunnitelman kehittämisen kannalta tutkimuksen tuloksia voidaan tarkastella siten, että teemat kuvastavat tutkittavan ilmiön eri ulottuvuuksia, joita opiskelijat laajentavat siirtyessään alemmasta kategoriasta seuraavaan. Opetussuunnitelman ja opetuksen kehittämisen avulla pyritään edistämään opiskelijan siirtymistä kuvauskategorian alemmalta tasolta seuraavalle.fi
dc.description.abstractABSTRACT Anne Ryhänen (2014) Graduating physiotherapists` conceptions of the neurological physiotherapy. Department of Health Sciences, University of Jyväskylä, (physiotherapy), Master`s thesis, 49 pp., 9 appendices. The aim of this study was to understand physiotherapy students` conceptions of the neurological physiotherapy and it`s learning. By understanding students` conceptions, the curriculum can be developed by considering students` perspective. Neurological patients have been one of the major groups for physiotherapy for decades. As the amount of old people increases, the amount of those with neurological diseases, increases further, too. The basis and the equipment of the neurological physiotherapy have changed. Employees expect that the universities of applied sciences produce professionals with strong knowledge and good skills. What are the physiotherapy students` conceptions of the neurological physiotherapy as they move into the working life? What makes their learning easier or more difficult? The phenomenographic approach was used, which assumes that the world is the same for all, but it appears in different ways for us. In this study the different conceptions of the phenomenon were in interest. Group interviews were taken to collect the material from two Finnish universities of applied sciences. There were 2-6 physiotherapystudents in three interviewgroups, 14 students all togehther from the last or the second last season. Six themes arouse from the material of the physiotherapy students` conceptions of the neurological physiotherapy. Those were: The master of the neurological knowledge, the evaluation of the patient`s action, therapeutic exercise, actorness in the physiotherapy, the meaning of the physiotherapy and ethical responsibility. The variation of these themes produced five categories from the simple to the wider one: knowledge as the basis of the neurological physiotherapy, the knowhow of the neurological physiotherapy, the recovery of the functioning, the adaption to the neurological disease and the multidisciplinary rehabilitation. Four themes emerged from the students` conceptions of the learning of the neurological physiotherapy. The themes were: the nature of the knowledge of the neurological physiotherapy, the nature of the skill, teacher as a counsellor of the learning and actorness. Categories created from the variation of these themes from the simple one towards more complicated were: the reception of the large neurological knowledge, application and readiness for the working life. For the development of the curriculum, the results can be examined so, that the themes reflect different dimensions of the phenomenon that students expand as they move from the lower category to the next one. By the development of the curriculum and teaching the transference from the lower category to the larger one is encouraged. Key words: neurological physiotherapy, conceptions, learning, students, phenomenographyen
dc.format.extent1 verkkoaineisto (67 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherneurologinen fysioterapia
dc.titleValmistuvien fysioterapeuttiopiskelijoiden käsityksiä neurologisesta fysioterapiasta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201405201774
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosTerveystieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineFysioterapiafi
dc.contributor.oppiainePhysiotherapyen
dc.subject.methodFenomenografia
dc.date.updated2014-05-20T16:21:45Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi50422
dc.subject.ysofysioterapia
dc.subject.ysokäsitykset
dc.subject.ysooppiminen
dc.subject.ysoopiskelijat
dc.subject.ysoasiantuntijuus
dc.subject.ysoosaaminen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record