Show simple item record

dc.contributor.authorLehtonen, Elina
dc.date.accessioned2013-11-11T10:30:52Z
dc.date.available2013-11-11T10:30:52Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1287047
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/42437
dc.description.abstractTutkimuksen tavoitteena oli selvittää, minkälaisia ovat sosiaalityön ammattilaisten tyypilliset työurapolut ja miten erilaiset polut eroavat toisistaan urakehitykseen vaikuttavien ura-ankkureiden suhteen. Ura-ankkurit kuvaavat itse havaittuja kykyjä, motiiveja ja arvoja, jotka vaikuttavat työelämässä toimimiseen. Työurapolun etenemistä hahmotettiin erilaisten horison-taalisten ja vertikaalisten siirtymien kautta. Tutkimus toteutettiin mixed methods -lähestymistapaa hyödyntäen. Siinä yhdistetään laadulli-sen ja määrällisen tutkimuksen elementtejä monipuolisemman kuvan saamiseksi aiheesta. Tässä tutkimuksessa kvalitatiivinen toimintahistoria-kysymys liitettiin kvantitatiiviseen kyse-lylomakkeeseen. Tutkimusaineisto kerättiin sähköisesti vuoden 2010 lopulla yli kymmenen vuotta urallaan työskennelleiltä, sosiaalityön tehtäviin päteviltä ammattilaisilta (N= 317). Toimintahistoriat analysoitiin tyypitellen ja kvantitatiivisen aineiston analyysissa käytettiin ristiintaulukointia, korrelaatioita, t- ja u-testiä, yksi- ja kaksisuuntaista varianssianalyysia, Kruskall-Wallis -testiä sekä kovarianssianalyysia. Sosiaalityön ammattilaisten tyypillisiä työurapolkuja olivat tutkimuksen mukaan 1) tasaiset, 2) hallintoon johtavat, 3) asiakasryhmään keskittyvät, 4) asiakasryhmältään vaihtelevat, 5) asemaltaan vaihtelevat, 6) asiakasryhmältään ja asemaltaan vaihtelevat sekä 7) erikoistehtäviä sisältävät työurat. Lisäksi urat jakautuivat edelleen katkoksellisiin ja eheisiin, sen mukaan oliko niiden aikana oltu poissa sosiaalityön tehtävistä. Kaikki sosiaalityön ammattilaiset piti-vät ura-ankkureista tärkeänä eri elämänalueiden yhdentymistä sekä alalle omistautumista. Eri uratyypit myös erosivat toisistaan ankkureiden suhteen. Hallintoon johtavalla ja erikoistehtä-viä sisältävällä uralla työskentelevillä korostuivat teknis-funktionaalinen pätevyys eli erityis-ammattitaito, johtamistaidollinen pätevyys, yrittäjyys sekä haasteellisuus. Erikoistehtäviä si-sältävällä uralla pidettiin tärkeänä myös itsenäisyyttä ja riippumattomuutta, hallintoon johta-valla uralla turvallisuutta. Asiakasryhmältään ja asemaltaan vaihtelevalla työuralla työskente-levillä korostuivat myös hieman johtamistaidollinen pätevyys sekä yrittäjyys. Asiakasryh-mään keskittyvällä uralla työskentelevillä ankkureista painottuivat teknis-funktionaalinen pä-tevyys ja turvallisuus. Turvallisuus oli tärkeää lisäksi tasaisella, asiakasryhmään keskittyvällä ja asemaltaan vaihtelevalla työuralla uralla työskenteleville. Asiakasryhmältään vaihtelevalla uralla työskentelevät eivät erottuneet ura-ankkureiltaan muista vastaajista. Katkoksellisella uralla työskentelevillä korostui eri elämänalueiden yhdentyminen ja eheällä työuralla työsken-televillä puolestaan johtamistaidollinen pätevyys. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että sosiaalityön työurat ovat hyvin vaihtelevia. Ura-ankkurit kuvasivat paremmin muihin kuin asiakastyön tehtäviin etenevien motivaatiota. Teoria ei ta-voittanut sosiaalityölle tyypillisen asiakastyön tehtävistä toisiin siirtymisen motiiveja.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othermixed methods -tutkimus
dc.subject.othersosiaalityö
dc.subject.othertyöura
dc.subject.othertyöurapolku
dc.subject.othersiirtymä
dc.subject.otherura-ankkuri
dc.titleSosiaalityön ammattilaisten tyypilliset työurapolut ja ura-ankkurit
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201311112558
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.date.updated2013-11-11T10:30:52Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysososiaalityö
dc.subject.ysotyöura
dc.subject.ysourakehitys
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record