Show simple item record

dc.contributor.authorLaine, Janne
dc.contributor.authorPenttinen, Jarkko
dc.date.accessioned2013-10-20T15:15:10Z
dc.date.available2013-10-20T15:15:10Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1312085
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/42349
dc.description.abstractLaine, J. & Penttinen, J. 2013. Lasten sepelvaltimotautien riskitekijät (LASERI) tutki-muksen kyselylomakkeen fyysistä aktiivisuutta koskevien kysymysten luotettavuustut-kimus. Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. 65 sivua. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli arvioida Lasten sepelvaltimotautien riskitekijät (LASERI) kyselylomakkeen luotettavuutta toistomittauksella. LASERI-kyselylomake täytettiin kahteen kertaan kahden viikon aikavälillä ja tulosten samankaltaisuutta vertail-tiin korrelaatioiden avulla. Lisäksi selvitettiin tutkimukseen osallistuneiden 65:n henkilön fyysistä aktiivisuutta. Aineiston tilastollisessa analyysissä käytettiin χ2-testiä, Spearmanin järjestyskorrelaatiota ja Pearsonin korrelaatiota. LASERI-kyselylomakkeen kaikki fyysistä aktiivisuutta koskevat kysymykset saivat aineistossa vastauskertojen välillä tilastollisesti erittäin merkitsevät korrelaatiot (p<.001). Kyselylomakkeen kysymyksistä kysymykset 2 (liikuntasuorituksen useus, r=0.934), 3 (liikuntasuorituksen intensiteetti, r=0.941), 9 (työmatkan kulkeminen kesäkelillä, r=0.980), 10 (arkipäivänä toimistossa istuminen, r=0.946), 10 (arkipäivänä kul-kuneuvossa istuminen, r=0.922) ja 11 (työn rasittavuus, r=0.962) saivat >0.9 korrelaa-tiokertoimet. Muiden kysymysten korrelaatiokertoimet vaihtelivat 0.7 ja 0.9 välillä. ACSM:n liikuntasuositusten edellyttämän 2h 30min viikossa liikkui 68 % koko tutki-musjoukosta. Naisista suositukset saavutti 70 % ja miehistä 66 %. Tutkimusjoukosta viitenä päivänä viikossa liikkuvia oli 38 %. Tämä prosenttiosuus vastaa Suomessa ai-emmin tehtyjen kansallisten tutkimusten tuloksia. Tutkimusjoukon keskuudessa suosi-tuimmiksi liikuntalajeiksi nousivat kävely, juoksu, pyöräily, hiihto ja ryhmäliikun-ta/jumppa. Tutkimuksen tulosten perusteella LASERI -kyselylomakkeen liikuntaharrastuneisuutta ja työmatkaliikuntaa koskevat kysymykset mittaavat luotettavasti vastaajien liikunta-aktiivisuuden määrää. Kyselylomakkeen liikuntakysymyksistä muodostettu PAI -indeksin summamuuttuja on tutkimuksen mukaan myös luotettava (p<0.001). Tutki-musjoukko liikkui vapaa-ajallaan samankaltaisesti kuin SLU:n kansallisen liikuntatut-kimuksen (2010) tutkimusjoukko niin liikuntamäärillä kuin -lajeilla mitattuna. Tulevai-suudessa olisi mielenkiintoista arvioida saman tutkimusjoukon fyysisen aktiivisuuden mittaamista objektiivisin menetelmin, esimerkiksi askelmittaria ja akselometriä käyttäen. Tällöin voitaisiin vertailla kyselylomaketoistomittauksella saatuja tuloksia objektiivisilla menetelmillä saatuihin tuloksiin.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (62 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherLASERI-tutkimus
dc.titleLasten sepelvaltimotautien riskitekijät (Laseri) tutkimuksen kyselylomakkeen fyysistä aktiivisuutta koskevien kysymysten luotettavuustutkimus
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201310202486
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikuntakasvatuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Sport Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.date.updated2013-10-20T15:15:11Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysofyysinen aktiivisuus
dc.subject.ysoaikuiset
dc.subject.ysokyselytutkimus
dc.subject.ysoluotettavuus
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record