Show simple item record

dc.contributor.authorRytsölä, Marianna
dc.date.accessioned2013-09-22T15:47:14Z
dc.date.available2013-09-22T15:47:14Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1280488
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/42201
dc.description.abstractTutkimus käsittelee erään aikuisen – eli tutkijan itsensä – opinpolkua alakoulusta yli-opistomaailmaan asti. Tavoitteena on kuvata rehellisesti ja aidosti niitä vaikeuksia, joita koulussa hyvin menestynyt oppilas kohtasi jatko-opinnoissaan. Ensin oli vaikeutena oman ammattialan löytäminen ja sen keksimisen jälkeen vaadittavan tutkinnon suorit-taminen. Opinpolkua tarkastellaan tutkittavan vuonna 2008 saaman ADD-diagnoosin valossa. ADD on tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriö AD/HD:n tällä hetkellä vähemmän tunnettu tarkkaamattomuuspainotteinen alamuoto. Tutkimuksen teoriaosa koostuu oireyhtymää valottavasta lääketieteeseen painottuvasta osasta sekä ongelmiin uutta näkökulmaa hakevasta osiosta. Teoriaosassa kuten koko tutkimuksessakin painotetaan aikuisnäkö-kulmaa. Tutkimuksen päätehtävänä on selvittää, miten ADD on näkynyt vai onko näkynyt ol-lenkaan tutkittavan opinpolun eri vaiheissa. Tavoitteena on myös ”sisäisen” ADD:n näkyväksi tekeminen sekä ADD-tietouden lisääminen kaikilla eri kouluasteilla. Tietou-den lisäämisen myötä toiveena on ymmärryksen lisääntyminen kaikkia AD/HD:n eri ilmiasuja kohtaan. Koska tutkimuksen kohteena on vain yksi henkilö ja hänen opinpolkunsa, eivät tulokset tietenkään ole perinteisellä tavalla yleistettävissä. Tämän tapauksen perusteella voidaan kuitenkin sanoa, että vaikka koulunkäynti olisikin sujunut kiitettävästi, voi henkilöllä silti olla vakavia häiriöitä tarkkaavuudessa. Nämä häiriöt saattavat ilmetä mm. vaikeutena ammatinvalinnassa, kyvyttömyytenä suorittaa opintoja loppuun tai ongelmina ar-jenhallinnassa. Opiskelu saattaa olla sitä vaikeampaa, mitä enemmän se perustuu opis-kelijan omaan aloitteellisuuteen ja organisointiin. ADD:n tarkastelu taitonäkökulmasta käsin tuo oireyhtymän tarkasteluun mielenkiintoisen lisän: jos ongelmien perussyy on puutteellisissa taidoissa, niitähän voi aina parantaa harjoittelulla. Positiivisen näkökulman esiintuominen onkin tämän oireyhtymän käsittelyssä erittäin tärkeää.fi
dc.description.abstractThis thesis deals with the learning path of an adult person - that is, the researcher herself - from the elementary school to the university. The target of this study is to describe honestly and truly the difficulties that the earlier “good pupil” faced during her further studies. To start with, it was difficult for her to find the professional field of interest, and then to pass the required qualification. The learning path will be examined based on the ADD diagnosis that she was provided in 2008. ADD refers to an attention deficit disorder, and it is nowadays considered as a predom-inantly inattentive subtype of the more widely known attention deficit hyperactivity disorder AD/HD. The theoretical part of the study consists of references to the medical facts behind the ADD syndrome, and it also tries to find new viewpoints to the prob-lems caused by this syndrome. The theoretical part of the study - as well as the whole study - follows a focused adult perspective. The main target of the study is to find out, how ADD may have affected the various phases of the learning path in question. Another target of the study is to shed more light on the endogenous nature of ADD, and thus, to increase the awareness of ADD on all educational levels. The increased awareness of ADD hopefully also helps to understand the various other forms of manifestations of AD/HD. As the study is based on one person and her learning path only, the results of the study cannot be generalized in the conventional manner. However, it can be concluded that a person may suffer from serious attention disturbances despite of having excelled in school. Later on, these disturbances may surface as difficulties in career selection, inab-ility to finish the studies, or difficulties in controlling everyday life. More the studying requires an own initiative and organizing on behalf of the student, more difficult the studying might become. Though, it brings an interesting addition to the aspects of the syndrome, if we start observing ADD from the skills perspective: In case the root cause of problems is lack of skills, this can be improved by relevant exercises. Introducing the positive viewpoint is very important when working with the aspects of this syndrome.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto.
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherADD
dc.subject.otherAD/HD
dc.subject.othertarkkaavuus
dc.subject.otheropinpolku
dc.titleHyvä koululainen - huono opiskelija : tapaustutkimus ADD-oireisen opinpolusta jaksamisen varjossa
dc.title.alternativeTapaustutkimus ADD-oireisen opinpolusta jaksamisen varjossa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201309222338
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2013-09-22T15:47:14Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoADHD
dc.subject.ysotarkkaavaisuus
dc.subject.ysoopinnot
dc.subject.ysoaikuiset
dc.subject.ysokorkeakouluopiskelu


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record