Show simple item record

dc.contributor.authorMäkynen, Marianna
dc.contributor.authorNiskanen, Essi
dc.date.accessioned2013-07-04T10:47:09Z
dc.date.available2013-07-04T10:47:09Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1271953
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/41878
dc.description.abstractTutkimuksessa tarkasteltiin vanhempien masennusoireiden yhteyttä lasten koulussa esiintyvään ulospäin sekä sisäänpäin suuntautuvaan ongelmakäyttäytymiseen ensimmäisellä ja kolmannella luokalla. Lisäksi oltiin kiinnostuneita siitä, vaikuttavatko molempien vanhempien masennusoireet eri tavalla lasten ongelmakäyttäytymiseen kuin vain toisen vanhemman masennusoireet. Tutkimuk-sessa selvitettiin myös vanhempien käyttämien vanhemmuustyylien vaikutuksia masennusoireiden ja ongelmakäyttäytymisen väliseen yhteyteen. Tässä tutkimuksessa käytettiin Alkuportaat -seurantatutkimuksen aineistoa, jossa on tutkittu lapsia esiopetusvuodesta neljännen luokan loppuun. Tutkimuksen noin 2000 lapsesta valittiin satunnaisesti 1-4 lasta kultakin luokalta tarkempaan tutki-mukseen. Tässä tutkimuksessa oli mukana 406 lasta ja heidän vanhempansa, joista äitejä oli 363 ja isiä 248. Opettajat arvioivat lasten ongelmakäyttäytymistä kyselylomakkeella ensimmäisellä ja kolmannella luokalla. Vanhemmat arvioivat käyttämiään vanhemmuustyylejä ja masennusoireita kyselylomakkeiden väittämien perusteella. Tulokset osoittivat, että äitien masennusoireet olivat yhteydessä lasten ulospäin sekä sisäänpäin suuntautuvaan ongelmakäyttäytymiseen. Isien masen-nusoireet puolestaan olivat yhteydessä lasten ulospäin suuntautuvaan ongelmakäyttäytymiseen. Li-säksi havaittiin, että kun molemmilla vanhemmilla oli masennusoireita, niin silloin lapsilla esiintyi enemmän ulospäin suuntautuvaa ongelmakäyttäytymistä. Tutkittaessa vanhemmuustyylien vaiku-tuksia masennusoireiden ja lasten ongelmakäyttäytymisen väliseen yhteyteen, havaittiin, että sekä äitien että isien osoittama voimakas lämpimyys vähensi ja vähäinen lämpimyys lisäsi lasten ulos-päin suuntautuvaa ongelmakäyttäytymistä. Äitien ja isien käyttämä voimakas behavioraalinen kont-rolli lisäsi lasten ulospäin suuntautuvaa ongelmakäyttäytymistä ja äitien käyttämä voimakas beha-vioraalinen kontrolli lisäsi myös lasten sisäänpäin suuntautuvaa ongelmakäyttäytymistä. Äitien ja isien käyttämä voimakas psykologinen kontrolli lisäsi lasten ulospäin suuntautuvaa ongelmakäyt-täytymistä ja äitien käyttämä voimakas psykologinen kontrolli lisäsi myös lasten sisäänpäin suun-tautuvaa ongelmakäyttäytymistä. Vanhempien masennusoireiden ja heidän käyttämien vanhem-muustyylien havaittiin olevan enemmän yhteydessä lasten ulospäin kuin sisäänpäin suuntautuvaan ongelmakäyttäytymiseen. Lisäksi havaittiin, että äitien masennusoireet ja vanhemmuustyylit olivat voimakkaammin yhteydessä lasten ongelmakäyttäytymiseen kuin isien.fi
dc.description.abstractThe relation of parental depressive symptoms to children’s school-related problem behavior The purpose of this study was to investigate the relation of parental depressive symptoms to chil-dren’s school-related externalizing and internalizing problem behavior in the first and third grade. Moreover, the study investigated whether the effect of parental depressive symptoms to children problem behavior differ when both parents suffer from depressive symptoms than only one parent. Furthermore, the study investigated how parenting styles have an impact to the relation between depressive symptoms and problem behavior. This study is based on Alkuportaat –follow-up study which has investigated same children from preschool to the end of fourth grade. From the 2000 children who participated to the follow-up study, 1-4 children were randomly selected from each grade to more accurate research. In this particular study took part 406 children and their parents, from which mothers were 363 and fathers 248. Teachers evaluated children’s problem behavior by questionnaire at first and third grade. Also parents evaluated their parenting styles and depressive symptoms by questionnaire. The results showed that mother’s depressive symptoms were connected to children’s externalizing and internalizing problem behavior. Father’s depressive symptoms were connected to children’s externalizing problem behavior. The results also showed that when both parents suffer from depressive symptoms, their children were observed more externalizing problem behavior. The results from parenting styles impacts to the relation between depressive symptoms and problem behavior showed that both mother’s and father’s intense affection decreased and low affection increased children’s externalizing problem behavior. Mother’s and father’s intense behav-ioral control increased children’s externalizing problem behavior and mother’s intense behavioral control also increased children’s internalizing problem behavior. Mother’s and father’s intense psy-chological control increased children’s externalizing problem behavior and mother’s intense psy-chological control also increased children’s internalizing problem behavior. Parental depressive symptoms and parenting styles were more connected to children’s externalizing than internalizing problem behavior. The results showed that mother’s depressive symptoms and parenting styles were stronger connected to children’s problem behavior than father’s depressive symptoms and parenting styles.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othermasennusoireet
dc.subject.otherulospäin suuntautuva ongelmakäyttäytyminen
dc.subject.othersisäänpäin suuntautuva ongelmakäyttäytyminen
dc.subject.othervanhemmuustyylit
dc.titleVanhempien masennusoireiden yhteys lasten koulussa esiintyvään ongelmakäyttäytymiseen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201307042074
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosPsykologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Psychologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiainePsykologiafi
dc.contributor.oppiainePsychologyen
dc.date.updated2013-07-04T10:47:09Z
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi202
dc.subject.ysomasennus
dc.subject.ysokäyttäytymishäiriöt
dc.subject.ysovanhemmuus
dc.subject.ysolapset
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record