Show simple item record

dc.contributor.authorHäkkinen, Niko
dc.date.accessioned2013-07-04T04:16:22Z
dc.date.available2013-07-04T04:16:22Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/41874
dc.description.abstractHäkkinen, Niko Käyttäjäkokemus verkkokaupankäynnissä Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2013, 29 s. Tietojärjestelmätiede, kandidaatintutkielma Ohjaaja: Kari, Tuomas Tämä tutkielma käsittelee käyttäjäkokemuksen hyödyntämismahdollisuuksia verkkokaupankäynnissä. Tutkimus toteutettiin kirjallisuuskatsauksena. Tavoit-teena oli selvittää käyttäjäkokemuksen (User Experience, UX) luonnetta ja sen hyödyntämismahdollisuuksia yrityksen ja kuluttajan välisessä verkkokaupan-käynnissä (B2C) kuuden komponentin eli käyttömukavuuden, käyttäjä-tuote-interaktioiden, elämyksellisten tuotteiden, materiaalisten tuotteiden, per-sonoinnin ja luottamuksen kautta. Muut verkkokaupankäynnin muodot jätet-tiin tutkimuksen ulkopuolelle. Syyt tutkimuksen tekemiseen olivat aihetta kä-sittelevän aiemman tutkimuksen vähäisyys, sekä henkilökohtainen mielenkiin-to perinteistä käytettävyysajattelua laajentavaa, kokonaisvaltaista käyttäjäko-kemusta ja sen suunnittelua (UXD, UED, user experience design) kohtaan. Tutkielmassa esiteltiin käyttäjäkokemus, siihen liittyviä tutkimuksia ja käyttä-jäkokemustutkimusta vastaan esitettyä kritiikkiä. Tutkittiin käyttäjäkokemusta verkkokaupankäynnin näkökulmasta kuuden keskeisen komponentin kautta. Havaittiin, että verkkokaupan käyttömukavuus on tärkeää aina tuotteiden se-lailusta toimitukseen asti. Käyttäjä-tuote-interaktioiden todettiin liittyvän erilai-siin käyttötilanteisiin ja -tavoitteisiin. Havaittiin, että tuotteiden materiaalisuu-della ja elämyksellisyydellä on suuri merkitys sen kannalta, onko tarkoitus pal-vella huvi- vai hyötytarkoitusta. Verkkokaupankäynnissä koetun luottamuksen ymmärtämisen havaittiin olevan käyttäjäkokemuksen kannalta tärkeää, sillä luottamus liittyy vahvasti kokemuksen affektiivisuuteen. Personoinnin todet-tiin olevan tärkeässä roolissa verkkokauppapalveluissa käyttäjäkokemuksen subjektiivisuuden vuoksi. Johtopäätöksenä todettiin, että yritykset voivat vaikuttaa myyntiinsä positiivi-sesti käyttäjäkokemusajattelua hyödyntämällä, vaikka käyttäjäkokemus on ai-heena haastava ja käsitteellinen.fi
dc.description.abstractHäkkinen, Niko Possibilities of utilizing user experience in online shopping Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2013, 29 p. Information systems science, bachelor's thesis Supervisor: Kari, Tuomas This thesis examines the possibilities of utilizing user experience in online shopping. The study was conducted as a literature review. The goal was to clar-ify user experience (UX) and its possibilities in business-to-consumer (B2C) online shopping through six components that are ease of use, user-product in-teractions, experiential products, material products, personalization and trust. Other forms of online shopping were left outside this research. The reasons for conducting this research were the paucity of earlier research regarding this sub-ject and personal interest in holistic user experience and user experience design (UXD) that extend the views of traditional usability. User experience, studies on user experience and critique towards user experi-ence research were presented in this thesis. The possibilities of utilizing user experience in online shopping were explored through six key components. It was observed that ease of use is important from browsing the products on the web page to delivery. User-product-interactions were observed to be part of different use scenarios and goals. It was observed that the material and experi-ential aspects of products have a big influence on user experience depending on the goals which can be hedonic or instrumental. The trust in e-commerce was observed to be important from the user experience point of view because trust is strongly related to the affectivity of the experience. It was found that person-alization plays an important role in online shopping services because of the sub-jective nature of user experience. It was concluded that the companies can improve their sales utilizing user ex-perience thinking regardless of the challenging and abstractive nature of the concept of user experience.en
dc.format.extent29
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherkäyttäjäkokemus
dc.subject.otherihminen-konejärjestelmät
dc.subject.otherverkkokauppa
dc.subject.otherelektro-ninen liiketoiminta
dc.titleKäyttäjäkokemuksen hyödyntämismahdollisuudet verkkokaupankäynnissä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201307042070
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.date.updated2013-07-04T04:16:23Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the department responsible for publication of the thesis, or at the archival workstation at Jyväskylä University Library: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en
dc.rights.accessrightsLuettavissa tekijänoikeudellisista syistä vain opinnäytteen julkaisseella laitoksella ja Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record