Show simple item record

dc.contributor.authorKärkkäinen, Marianne
dc.date.accessioned2013-05-20T08:51:57Z
dc.date.available2013-05-20T08:51:57Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1261463
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/41495
dc.description.abstractTutkielmani tavoitteena on selvittää, miten abiturienttien eritasoisissa esseeteksteissä luodaan kieliopillista ja leksikaalista koheesiota. Kieliopillista koheesiota tutkin analysoimalla, miten ja missä määrin eri tasoryhmien esseissä hyödynnetään kieliopillisia koheesiokeinoja, kuten referenssiä, substituutiota, ellipsiä ja kytkentää. Leksikaalista koheesiota tarkastellessani tutkimukseni kohteena on se, millä tavoin eri taitotasojen teksteissä käytetään hyödyksi leksikaalisia sidoskeinoja, esimerkiksi täydellistä ja osittaista toistoa, synonymiaa, yläkäsitteitä, yleissubstantiiveja, merkityskenttiä, vastakohtaisuutta, meronymiaa, hyponymiaa ja parafraaseja. Tutkimukseni tarkoituksena on ottaa selvää, miten eri pistemäärän saaneiden kirjoitelmien sidosteisuuden luomistavat eroavat toisistaan. Pohdin myös, mihin lukion kirjoittamisen ohjaamisessa ja sidosteisuuden opetuksessa tulisi suunnata yhä suurempaa huomiota. Tutkimusaineistoni koostuu 26 ylioppilasesseestä, jotka on julkaistu Ylioppilastekstejä 2007–2011 -kokoelmissa. Analysoin esseitä pistemäärittäin ja olen jaotellut ne kolmeen eri kategoriaan: hyviin, keskitasoisiin ja heikkoihin. Tutkimukseni teoreettisena viitekehyksenä käytän hyväksi tekstin, kieliopillisen ja leksikaalisen koheesion sekä koherenssin käsitteitä ja tutkimusmenetelmänä tekstilingvistiikkaa. Kieliopillisia sidoskeinoja esiintyy keskitasoisissa teksteissä muita tasoryhmiä enemmän. Keskitasoisille kirjoittajille on myös tyypillistä näennäissidosteisuus. Tavallisia pronomineja sekä pro-sanojen ja leksikaalisen koheesion yhdistelmiä hyödynnetään eniten keskitasoisissa teksteissä ja tekstuaalisia pronomineja heikoissa esseissä. Proadjektiiveja ja -adverbeja käytetään kaikilla tasoilla hyväksi varsin vähän. Komparaatiota esiintyy eniten keskitasoisissa, toiseksi eniten hyvissä ja vähiten heikoissa esseissä. Substituutiota käytetään kaikkien tasojen teksteissä erittäin vähän. Ellipsiä esiintyy korkeimpien taitotasojen teksteissä jonkin verran heikkoja enemmän. Kytkentä on kaikkien kirjoittajaryhmien suosituin kieliopillinen koheesiokeino. Konjunktiot ovat keskitasoisille kirjoittajille ja konnektiivit hyvätasoisille kirjoittajille leimallisia kytkentäkeinoja. Additiivisia merkityssuhteita hyödynnetään ylimpien tasojen teksteissä heikkoja enemmän. Adversatiiviset ja temporaaliset suhteet ovat ominaisia keskitasoisille kirjoittajille ja kausaaliset heikoille kokelaille. Täydellisen ja osittaisen toiston käyttö on yleisintä keskitasoisissa kirjoitelmissa. Synonymian hyödyntäminen on tunnusmerkillistä heikoille esseille. Tekstin sidostaminen yläkäsittein ja yleissubstantiivein on luonteenomaista hyville teksteille. Kaikki tasoryhmät tuottavat runsaasti leksikaalista koheesiota merkityskenttien avulla. Mitä korkeampitasoisesta esseestä on kyse, sitä yhtenäisempi, monipuolisempi ja täsmällisempi sen merkityskenttien sanasto on. Vastakohtaisuutta esiintyy eniten keskitasoisissa ja hyponymiaa alimpien tasoryhmien teksteissä. Meronymiaa hyödynnetään aineiston teksteissä erittäin vähän. Mitä alhaisempaa tasoa esseet edustavat, sitä enemmän niissä hyödynnetään parafraaseja.fi
dc.format.extent133 s.
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherkieliopillinen koheesio
dc.subject.otherleksikaalinen koheesio
dc.subject.otherkoherenssi
dc.subject.otherteksti
dc.subject.othertekstilingvistiikka
dc.titleAbiturienttien esseetekstien kieliopillinen ja leksikaalinen koheesio
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201305201709
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosKielten laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Languagesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSuomen kielifi
dc.contributor.oppiaineFinnishen
dc.date.updated2013-05-20T08:51:57Z
dc.contributor.oppiainekoodi309
dc.subject.ysokoherenssi
dc.subject.ysotekstilingvistiikka
dc.subject.ysosidoksisuus
dc.subject.ysoesseet
dc.subject.ysokoheesio


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record