Show simple item record

dc.contributor.authorRemahl, Virpi
dc.date.accessioned2012-01-03T09:22:55Z
dc.date.available2012-01-03T09:22:55Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1191369
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/37158
dc.description.abstractRemahl, Virpi. 2011. Peruskoulun opettajien liikunnallinen Veso-päivä – osallistujien arviointeja koulutuksesta. Jyväskylän yliopisto. Liikuntapedagogiikan pro gradu – tut-kielma, 76 s., 8 liites. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää peruskoulun opettajien liikunnallisen Veso-koulutuspäivän osallistujien arviointeja koulutuksesta. Koulutuksen arviointia ja opetta-jien jaksamista tarkasteltiin sukupuolen, iän, liikuntaa opettavien ja ei-liikuntaa opetta-vien sekä eri luokka-asteita opettavien opettajien kesken. Lisäksi tutkimuksessa haluttiin selvittää opettajien Veso-koulutuspäivän kehittämisideoita Liikuntakeskus Pajulahdessa. Tutkimuksen kohderyhmänä oli erään eteläsuomalaisen kunnan peruskoulujen opettajat (n=97), jotka osallistuivat helmikuussa 2011 liikunnalliseen Veso-koulutukseen Liikun-takeskus Pajulahdessa. Kyselyyn vastasi 87 henkilöä. Vastaajista naisia oli 61 ja miehiä 26. Tutkimusaineisto kerättiin heti koulutuspäivän jälkeen kyselylomakkeella. Tutkimus oli luonteeltaan empiirinen eli kokemusperäinen tutkimus, jossa käytettiin sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä. Kvantitatiivisessa osiossa opettajat vastasivat Likert- asteikollisiin kysymyksiin. Tulosten analysoinnissa käytettiin keskiarvojen eroja mittaavaa t-testiä, Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokerrointa ja yksisuuntaista varianssianalyysiä. Tutkimuksen reliabiliteettia eli toistettavuutta tutkittiin Cronbachin alfakertoimen avulla koulutuksen arviointi-osiossa. Kyselylomakkeen lopussa oli avoimia kysymyksiä, jossa käytettiin tekstianalyysiä. Tulokset osoittivat, että koulutuspäivän yleisarvosanan korkeaksi arvioineet opettajat olivat tyytyväisiä myös koulutuksen yleisjärjestelyihin sekä kouluttajien ammattitaitoon. Miehet arvioivat koulutustapahtuman naisia korkeammaksi. Koulutuksen ammatillisen hyödyn liikuntaa opettavat kokivat korkeammaksi kuin ei-liikuntaa opettavat. Kaikki koulutuspäivän työpajat saivat yli 4 keskiarvon. Päivän onnistunein työpaja oli zumba ja musiikkiliikunta (ka 4.66) arviointiasteikon ollessa 1-5. Kaksi nuorinta ikäryhmää eli alle 34-vuotiaat ja 35-44-vuotiaat kokivat työssä jaksamisen heikommaksi kuin yli 55-vuotiaiden ryhmä. Koulutuspäivän yleisarvosana ja opettajien jaksaminen korreloivat tilastollisesti merkitsevästi (r=.307, p=.004). Hyvinvoiva opettaja koki koulutuspäivän onnistuneeksi. Tutkimus osoitti, että liikunnallisille täydennyskoulutuksille on tarvetta koko opetushenkilöstön keskuudessa. Työssä jaksaminen ja opettajan hyvinvointi – teemat tulee nostaa entistä vahvemmin täydennyskoulutusten aiheiksi. Erityisesti opettajan uran al-kuvaiheissa työssä jaksamisen tukemiseen tulee kiinnittää huomiota.
dc.format.extent83 sivua
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otheropettajat
dc.subject.othertäydennyskoulutus
dc.subject.otherliikunta
dc.subject.othertyössä jaksaminen
dc.titlePeruskoulun opettajien liikunnallinen Veso-päivä : opettajien arviointeja koulutuksesta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201201031003
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikuntakasvatuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Sport Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.date.updated2012-01-03T09:22:55Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysotäydennyskoulutus
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysotyö
dc.subject.ysojaksaminen
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record