Publications of Social and Political Sciences and Philosophy. SoPhi on julkaissut akateemisesti korkeatasoista filosofista ja yhteiskuntatieteellistä kirjallisuutta vuodesta 1995. Kirjoittajamme ovat kansainvälisesti ansioituneita tutkijoita. Julkaisemme sekä suomen- että englanninkielistä kirjallisuutta. Julkaistavat kirjat valitaan tieteellisin kriteerein asiantuntijalausuntojen pohjalta. SoPhin toimintaperiaatteina ovat nopeus, riippumattomuus ja ajankohtaisuus. Kirjat ovat helposti saatavilla maksutta internetistä. SoPhi-kirjat ovat mukana julkaisufoorumin luokituksessa. ISSN 1238-8025,

Uusimmat aineistot

 • Kestävä kulttuurisuunnittelu 

  (Jyväskylän yliopisto, 2024)
  Kestävän kulttuurisuunnittelun tavoitteena on asukkaiden ja yhteisöjen osallistuminen sekä toimijuuden ja hyvinvoinnin vahvistaminen. Kirjan tekstit käsittelevät kulttuurisuunnittelun lähtökohtia, osallistumisen mahdollistavia ...
 • Rakenteellisen sosiaalityön tila ja tulevaisuus Suomessa 

  (Jyväskylän yliopisto, 2023)
  Teos avaa teoreettisia ja empiirisiä näkökulmia rakenteelliseen sosiaalityöhön sekä tuottaa tietoa rakenteellisen sosiaalityön nykytilasta ja sen kehittämispotentiaalista Suomessa. Rakenteellisella sosiaalityöllä tarkoitetaan ...
 • Taide ja esteettinen tarkastelutapa 

  Hirn, Yrjö (Jyväskylän yliopisto, 2023)
  Helsingin yliopistossa estetiikan ja nykyiskansain kirjallisuuden professorina vuosina 1910–1937 toiminut Yrjö Hirn vieraili 1936 Lontoon yliopistossa ja piti siellä kolme englanninkielistä luentoa otsikolla Art and Aesthetic ...
 • Tehostamisyhteiskunnan jäljet 

  (Jyväskylän yliopisto, 2023)
  Tehostaminen seurauksineen lienee yleisimpiä aikalaiskokemuksia. Se merkitsee työtä jota ei ehdi kunnolla tehdä, repaleisempaa palvelujärjestelmää, asioiden mielekkyyden katoamista numeroiden kielen alle, ja tällaiseen ...
 • Sosiaalityö kriiseissä ja poikkeuksellisissa olosuhteissa 

  (Jyväskylän yliopisto, 2023)
  Teos on katsaus kriisiyhteiskunnan ihmisten arkeen ja sosiaalityöhön. Se käsittelee erityisenä yhteiskunnallisena ajanjaksona sosiaalityön asiakkaita, heidän kokemuksiaan ja toimijuuttaan sekä sosiaalityön ammattilaisten ...
 • Jatkuva oppiminen ja aikuispedagogiikka työssä 

  (Jyväskylän yliopisto, 2022)
  Aikuisten oppiminen on ratkaisevassa roolissa nyky-yhteiskunnassa ja työelämässä. Jatkuva oppiminen ja aikuispedagogiikka työssä -teos päivittää aikuisten työssä oppimisen ja aikuispedagogiikan näkökulmat ja tuo ne osaksi ...
 • Haavoilla – käsite ja kokemus : aikuiskasvatuksen näkökulmia rikkoviin elämäntilanteisiin 

  (Jyväskylän yliopisto, 2022)
  Haavoilla – käsite ja kokemus on monitieteinen artikkelikokoelma. Siihen valitut artikkelit käsittelevät aikuisen kasvua ja kehitystä sekä haavoittumista elämänkulun taitekohdissa. Haavaa käytetään teoksen artikkeleissa ...
 • Työ ja järki 

  (Jyväskylän yliopisto, 2021)
  Tämän kirjan peruskysymys koskee työn ja järjen suhdetta 2000-luvun yhteiskunnassa. Järjenkäytön ansiosta ihmisestä on kehittynyt laji, joka kykenee muokkaamaan luonnon toimintaa omaksi edukseen. Tässä prosessissa kuitenkin ...
 • Karl Marx : maailman muuttaminen 

  (Jyväskylän yliopisto. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, 2021)
  Marxin nuoruusajan kirjoituksia on usein pidetty vähemmän merkittävinä kuin kypsän kauden taloustieteellisiä töitä. Näkemys on kuitenkin turhan kapea. Marxin nuoruudentöissä alkavat hahmottua hänen tuotantonsa pysyvät ...
 • Informaatioteknologian filosofia, etiikka ja digitalisoitunut yhteiskunta 

  (Jyväskylän yliopisto. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, 2021)
  Informaatioteknologian filosofian sateenvarjo kattaa alleen Informaatio, etiikka ja digitalisoitunut yhteiskunta -kirjan teemat. Informaatioteknologian filosofia tutkii perimmäisiä kysymyksiä ihmisen olemisesta ...
 • Myrkylliset aikuiset 

  Aalto-Heinilä, Maija; Itäpuisto, Maritta; Ketola, Sannamaria; Linjakumpu, Aini; Litmanen, Tapio; Oksanen, Markku; Pirskanen, Henna; Ruohomäki, Olli; Saastamoinen, Mikko; Tammi, Tuure; Virtanen, Tuomo (Jyväskylän yliopisto, 2021)
  Aikuisten vahingollisuuden tai lasten ja aikuisten välisen ristiriidan kuvaamiseen ei ole Suomessa yleiseen käyttöön juurtuneita käsitteitä. Myrkylliset aikuiset -teoksessa kysymystä aikuisten ja lasten vahingollisista ...
 • Sosiaalityön käänteet 

  Moilanen, Johanna; Annola, Johanna; Satka, Mirja (2020)
  Teos jäsentää menneisyyden läsnäoloa nykyisen sosiaalityön käytännöissä ja ammattikulttuurissa. Historian tuntemuksen merkitys on sosiaalityön itseymmärryksen kannalta olennainen. Myös sosiaalityön uusissa avauksissa ...
 • Viisauden haaste : metafilosofinen johdatus filosofiaan 

  Väyrynen, Kari (2019)
  Teos johdattaa filosofiaan metafilosofisesta perspektiivistä: tarkastelee filosofian tehtäviä ja merkitystä kulttuurin kokonaisuudessa. Metafilosofia lähtee liikkeelle inhimillisestä praksiksesta sen koko laajuudessa, ...
 • Max Weberin lukutapoja 

  Kauppi, Niilo; Palonen, Kari (Jyväskylän yliopisto, 2018)
  Max Weber on tämän päivän akateemisessa keskustelussa ajankohtaisempi kuin muutama vuosikymmen sitten. Aikaisempaa historiallisempi ja kriittiseen editioon nojaava tutkimus on muuttanut sovinnaista kuvaa Weberistä. Tässä ...
 • Näkökulmarelativismi : tiedon suhteellisuuden ongelma 

  Hautamäki, Antti (Jyväskylän yliopisto, 2019)
  Kirjassa kehitelty näkökulmarelativismi on epistemologisen relativismin muoto, jossa tietoväitteet suhteutetaan näkökulmiin. Näkökulmissa tarkasteltavan asian jokin aspekti edustaa sitä subjektille. Esimerkiksi perhepolitiikkaa ...
 • Politiikan tulkinta : juhlakirja Marja Keräselle 

  Kivistö, Hanna-Mari; Kuokkanen, Kanerva; Weide, Marjukka; Virtanen, Joonatan (Jyväskylän yliopisto, 2018)
  Jyväskylän yliopiston valtio-opin professori Marja Keränen emeritoitui maaliskuussa 2018. Tällä kirjalla juhlistetaan hänen uraansa. Marjan tutkimus- ja opetustyö on käsitellyt politiikan tutkimukselle keskeisiä kysymyksiä ...
 • Liike ja hetki : kollektiivisen biografian sommitelmia (nyky)akatemiassa 

  Palsaoja-kollektiivi; Ojala, Hanna; Palmu, Tarja; Saarinen, Jaana (Jyväskylän yliopisto, 2018)
  Tämä kirja on kolmen yliopistossa pitkään työskennelleen naisen aikalaisanalyyttinen tutkimus suomalaisesta yliopistomaailmasta. Kirjassa pohditaan, mikä yliopistoon oikein vetää, mikä sieltä työntää pois, ja miksi yliopisto ...
 • Culture in sustainability : towards a transdisciplinary approach 

  Asikainen, Sari; Brites, Claudia; Plebańczyk, Katarzyna; Rogač Mijatović, Ljiljana; Soini, Katriina (Jyväskylän yliopisto, 2017)
  Few can have fully foreseen the success of the idea of ‘Sustainable Development’ when it was introduced to a broad global audience in 1987 by the Brundtland report ‘Our Common Future’. Almost 30 years later, the idea is ...
 • Muuttuvat hyvinvointivaltiot : eurooppalaiset hyvinvointivaltiot reformoitavina 

  Julkunen, Raija (Jyväskylän yliopisto, 2017)
 • Mimesis : filosofia, taide, yhteiskunta 

  Mikkonen, Jukka; Salminen, Antti (Jyväskylän yliopisto, 2017)
  Mimesis on yksi länsimaisen kulttuurin peruskäsitteistä. Jäljittely, esittäminen, toistaminen, matkiminen, kopioiminen, edustaminen – mimesiksellä on selitetty monenlaista toimintaa. Antiikissa taiteisiin, filosofiaan ja ...

Näytä lisää