Show simple item record

dc.contributor.authorLiiri-Ranta, Päivi
dc.date.accessioned2011-01-24T07:48:15Z
dc.date.available2011-01-24T07:48:15Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1147076
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/25819
dc.description.abstractIkääntyvien ihmisten yksinäisyys on yksi gerontologian haasteista. Se voi pitkit-tyessään aiheuttaa suuriakin muutoksia toimintakyvyssä ja johtaa avun tarpee-seen. Yksinäisyys ja alakuloisuus eivät aina tule esille normaalissa terveystar-kastuksessa, mutta ne saattavat heikentää kotona selviytymistä mikäli niihin ei puututa ajoissa. Tämän pro gradu - tutkielman tarkoitus on selvittää, voidaanko ryhmäinterventioiden avulla vaikuttaa yksinäisyyttä ja alakuloisuutta kokevien ikääntyvien asioiden hoitamiskykyyn eli IADL- toimintoihin. IADL - toimintoja ovat mm. kaupassa käynti, taloustöiden tekeminen, julkisilla kulkuneuvoilla liikkumi-nen ja raha-asioiden hoitaminen. Tutkimuksessa selvitettiin myös onko sukupuo-lella vaikutusta asioiden hoitamiskykyyn. Tämän kokeellisen, satunnaistetun interventiotutkimuksen tutkimusjoukko (n= 210) koostui Jyväskylän kantakaupungin alueella itsenäisesti asuvista 75 - 79 -vuotiaista miehistä (n= 48) ja naisista (n= 162), jotka kokivat yksinäisyyttä tai ala-kuloisuutta. Satunnaistamisen jälkeen interventioryhmä osallistui syksyllä 2008 ja keväällä 2009 Hyvä Mieli- hankkeen järjestämiin liikunta- tai virikeryhmiin. Ryhmät kokoontuivat kerran viikossa yhteensä kuuden kuukauden ajan. Tutki-mustulokseksi saatiin, että interventioryhmäläiset ja erityisesti liikuntaryhmiin osallistuneet selviytyivät hieman paremmin kevyiden taloustöiden tekemisestä kuin kontrolliryhmäläiset (p=.033). Interventioryhmiin osallistuneilla myös ruoan-laitto ja pyykin peseminen sujuivat paremmin ryhmän jälkeen, mutta erot eivät ol-leet tilastollisesti merkitseviä. Sukupuolten välisiä eroja tarkasteltaessa naiset olivat miehiä itsenäisempiä ruoanlaitossa, pyykin pesemisessä ja puhelimen käy-tössä, mikä kertoo myös ikäluokan sukupuolirooleista. Yksilöllisesti suunniteltuja ryhmätoimintoja tulisi kohdistaa ajoissa yksinäisyyttä ja alakuloisuutta kokeviin ikäihmisiin. Osallistujien poimintaan, interventioiden si-sällön suunnitteluun sekä IADL - toimintojen tarkempaan mittaamiseen tulisi myös rakentaa tutkitun tiedon pohjalta malleja, jotka vastaisivat tietoyhteiskun-nan mukanaan tuomiin haasteisiin ikäihmisillä. IADL- toimintojen arvioiminen aut-taisi löytämään ohjauksen tarpeessa olevat ikäihmiset ajoissa, koska kotona sel-viytymisen heikkenemisen on osoitettu alkavan juuri näistä toiminnoista.
dc.format.extent36 sivua
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherryhmäinterventio
dc.titleRyhmäinterventioiden yhteys yksinäisyyttä ja alakuloisuutta kokevien 75-79-vuotiaiden henkilöiden asioiden hoitamiskykyyn
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201101241045
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosTerveystieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineGerontologia ja kansanterveysfi
dc.contributor.oppiaineGerontology and Public Healthen
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi50423
dc.subject.ysoyksinäisyys
dc.subject.ysomelankolia
dc.subject.ysoikääntyneet
dc.subject.ysotoimintakyky
dc.subject.ysoJyväskylä
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record