Maahanmuuttajien kokemuksia sopeutumisesta suomalaiseen yhteiskuntaan

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Salmela, Marju
dc.date.accessioned 2012-11-14T09:16:59Z
dc.date.available 2012-11-14T09:16:59Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1234572
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/40325
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201211143007 en
dc.description.abstract Tutkielmassani tarkastellaan maahanmuuttajien kokemuksia sopeutuessa uuteen kulttuuriin. Sel-vitän sitä miten maahanmuuttajat selviytyvät uusista haasteistaan Suomessa? Tutkielman empii-rinen osa kohdistuu 10 tutkimukseen satunnaisesti valittuihin nais- ja miespuolisiin maahanmuut-tajiin. Tutkittavat on rekisteröity työvoimahallinnon Ura-ohjelmaan. Pääosin tutkimukseen valitut asuvat Raahessa ja Raahen seutukunnan alueella. Tutkielmaan valitut ovat kansallisuudeltaan ve-näläisiä, afganistanilaisia, vietnamilaisia, thaimaalaisia ja ranskalaisia. Heistä osa on tullut avio-liiton kautta ja osa pakolaisstatuksella. Tämä tutkielma sai alkunsa ollessani opiskeluihin liitty-vässä käytännönharjoittelussa maahanmuuttajien parissa työskentelevän sosiaalityöntekijän työ-parina. Käytännöntyössä havahduin, miten erilaista työ maahanmuuttajien kanssa on ja mitä eri-tyistaitoja siinä työntekijältä vaaditaan. Kyseessä on laadullinen teemahaastattelututkimus, jossa on narratiivinen lähestymistapa. Tut-kielmani tavoitteena on tutkittavan ilmiön sopeutumisen ja kokemusten kuvaaminen mahdolli-simman tarkasti sellaisena, kuin se esiintyy tutkittavien yksilöiden kokemusmaailmassa. Tut-kielmassa kysytään miten maahanmuuttajat ovat kokeneet sopeutuneensa Suomeen? Haastatte-luaineistot on kerätty yksilöhaastatteluna. Haastatteluteemojen valinta tapahtui tutkimusaineistoa jäsentävien sisältöalueiden kautta. Teemat kuvaavat maahanmuuttajien kuvauksia elämäntilan-teestaan Suomeen tullessa ja täällä jo jonkin aikaa asuttuaan. Aineiston analyysi on tehty teemoit-telun ja sisällönanalyysin keinoin. Aineistolta kysytään, miten haastateltavat keskusteluissaan määrittelevät kotoutumisen ja sopeutumisen sekä, mitä odotuksia he asettavat tulevaisuudelleen. Johtopäätöksinä voin todeta, että maahanmuuttajien toiminnoissa on nähtävissä piirteitä, joilla he pyrkivät säilyttämään perinteitään sekä siitä, miten he luovat uusia toimintamalleja Suomessa selviytymiseen, elämän hallittavuuteen ja järjestymiseen. Maahanmuuttajilla on halu säilyttää omaa kulttuuriaan, joka liittyi vahvaan siteeseen ja yhteydenpitämiseen kotimaassaan asuviin lä- heisiin sukulaisiin. Jokaisella maahanmuuttajalla on oma suunnitelma tulevaisuudelleen uudessa maassa. Haastateltavien kuvauksissa ei tullut esille se, että heillä olisi pakonomaista tarvetta muuttaa omaa identiteettiään kulttuurin ja uuden ympäristön muutoksen vuoksi. Jokaisella oli toive saada työtä ja kuitenkin ensin oppia suomen kieli. Kotoutumisessa maahanmuuttajien suu-rimmat ongelmat liittyvät suomen kielen oppimisen vaikeuteen, työpaikan saamiseen ja tietämät-tömyyteen olemassa olevien palveluiden saamisessa. Tämä korostui erityisesti avioliiton kautta oleskeluluvan saaneilla. Kotouttamisen kannalta hyvinä ominaisuuksina haastateltavat ovat ko-keneet viranomaisten palveluhalukkuuden sekä yhteiskuntatietouden lisäämisen kotouttamiskou-lutuksessa. Kotouttamiseen tarvittava ymmärrys ja suvaitsevaisuus syntyvät eri maista tulevien maahanmuuttajien kohtaamisissa kotoutumiskoulutuksen yhteydessä. Niissä peilautuu esiin se, mikä on maahanmuuttajat oma erityinen kulttuurinen identiteetti eri kulttuurien välissä. Kotou-tumisessa ei ole vain merkittävää suomalaisen ja oman kulttuurin välinen prosessi, vaan prosessia ja omaa monikulttuurista identiteettiä tukee vuorovaikutus toisten maahanmuuttajien kanssa. Tutkielmani kautta tuotettua uutta tietoa voidaan soveltaa seutukunnallisten kotouttamispalvelui-den kehittämiseksi. Myös niin, että yksittäisten maahanmuuttajien ääntä ja toiveita kuullaan uusia kehittämissuuntauksia suunnitellessa. fi
dc.format.extent 106 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other monikulttuurisuus
dc.subject.other integroituminen
dc.subject.other etninen identiteetti
dc.title Maahanmuuttajien kokemuksia sopeutumisesta suomalaiseen yhteiskuntaan
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201211143007
dc.subject.ysa monikulttuurisuus
dc.subject.ysa akkulturaatio
dc.subject.ysa integraatio
dc.subject.ysa kotoutuminen
dc.subject.ysa etninen identiteetti
dc.subject.ysa maahanmuuttajat
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine sosiaalityö fi
dc.contributor.oppiaine Social Work en
dc.date.updated 2012-11-14T09:16:59Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record