Elämänarvojen yhteys työn ja perheen väliseen vuorovaikutukseen

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Nieminen, Iiris
dc.date.accessioned 2012-08-23T13:44:47Z
dc.date.available 2012-08-23T13:44:47Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1224515
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201208232229 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38362
dc.description.abstract Tässä tutkimuksessa tutkittiin, kuinka elämänarvot ovat yhteydessä sekä kielteiseen että myöntei-seen työn ja perheen väliseen vuorovaikutukseen. Tutkimuksessa otettiin huomioon myös työn ja perheen väliseen vuorovaikutukseen yhteydessä olevista taustamuuttujista sukupuoli, työaikamuoto, ammattiasema, viikkotyötuntimäärä ja kotona asuvien lasten lukumäärä. Tutkimus perustui Lapsesta aikuiseksi – pitkittäistutkimukseen (JYLS; Jyväskylä Longitudinal Study of Personality and Social Development), josta tässä tutkimuksessa hyödynnettiin aineistonkeruuvaiheista viimeisintä, jolloin tutkittavat olivat 50 -vuotiaita. Tämän tutkimuksen otokseen valittiin tutkittavista ne, jotka 50 -vuotiaana olivat työssä ja perheellisiä (n = 156, 74 naista ja 82 miestä). Elämänarvoja mitattiin Schwartzin (1992) arvoteoriaan perustuvalla kymmenellä elämänar-volla, jotka ovat aikaisempien tutkimusten mukaan tunnistettavissa useista kulttuureista. Nämä elä-mänarvot ovat hyväntahtoisuus, universalismi, turvallisuus, yhdenmukaisuus, hedonismi, itseohjau-tuvuus, suoriutuminen, stimulaatio, traditiot ja valta. Työn ja perheen välistä kielteistä vuorovaiku-tusta mitattiin työn ja perheen välisen ristiriidan käsitteeseen pohjautuvalla mittarilla ja myönteistä työn ja perheen välistä vuorovaikutusta helppouden käsitteeseen pohjautuvalla mittarilla. Sekä työn ja perheen välinen ristiriita että helppous voivat ilmetä työstä perheeseen ja perheestä työhön suun-tautuen ja myös tästä tutkimuksesta tutkittiin kaikkia näitä neljää vuorovaikutustyyppiä: Työstä per-heeseen ja perheestä työhön suuntautuvaa ristiriitaa sekä työstä perheeseen ja perheestä työhön suuntautuvaa helppoutta. Korrelaatiot osoittivat, että elämänarvoista suoriutuminen oli myönteisesti yhteydessä jokai-seen vuorovaikutustyyppiin. Stimulaatio oli myönteisesti yhteydessä molempiin ristiriitatyyppeihin. Universalismi oli myönteisesti yhteydessä sekä perheestä työhön suuntautuvaan ristiriitaan että työstä perheeseen suuntautuvaan helppouteen ja yhdenmukaisuus oli myönteisesti yhteydessä työstä perheeseen suuntautuvaan helppouteen. Taustamuuttujista ainoastaan viikkotyötuntimäärä oli myönteisesti yhteydessä vain työstä perheeseen suuntautuvaan ristiriitaan. Regressioanalyysien tu-lokset osoittivat, että viikkotyötuntimäärä selitti eniten työstä perheeseen suuntautuvaa vuorovaiku-tusta. Elämänarvot eivät lisänneet selitysastetta merkitsevästi. Muihin vuorovaikutustyyppeihin myönteisesti yhteydessä olleet elämänarvot eivät myöskään nousseet hyvin merkittäviksi tekijöiksi työn ja perheen välisen vuorovaikutuksen selittäjinä. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella voidaan todeta, että elämänarvoilla vaikuttaisi ole-van ennemminkin epäsuora kuin suora yhteys työn ja perheen väliseen vuorovaikutukseen siten, että arvot vaikuttavat käyttäytymiseen ja valintoihin, jotka puolestaan ennakoivat työn ja perheen välistä ristiriitaa ja/tai helppoutta. Tätä heijastaakin muun muassa tutkimuksen löydös siitä, että samat elämänarvot olivat myönteisesti yhteydessä sekä korkeaan viikkotyötuntimäärään että työstä perheeseen suuntautuvaan ristiriitaan. Käytännössä tutkimuksesta saatua tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi siten, että pyritään ehkäistä ristiriidalle altistavia tekijöitä, kuten esimerkiksi ylityötunteja, varsinkin niiltä työntekijöiltä, joilla arvopriorisointinsa puolesta todennäköisyys näiden tekijöiden kasaantumiseen on suurempi.
dc.format.extent 31 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other työn ja perheen välinen ristiriita
dc.subject.other työn ja perheen välinen helppous
dc.subject.other elämänarvot
dc.title Elämänarvojen yhteys työn ja perheen väliseen vuorovaikutukseen
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201208232229
dc.subject.ysa työ
dc.subject.ysa perhe
dc.subject.ysa ristiriidat
dc.subject.ysa arvot
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos psykologian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Psychology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine psykologia fi
dc.contributor.oppiaine Psychology en
dc.date.updated 2012-08-23T13:44:47Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record