5.-luokkalaisten oppilaiden motivaatio kotitehtävien tekemisessä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Hyppönen-Setälä, Heli
dc.date.accessioned 2012-06-11T20:42:09Z
dc.date.available 2012-06-11T20:42:09Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1218326
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201206111846 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38012
dc.description.abstract TIIVISTELMÄ Hyppönen-Setälä, H. 2012. 5.-luokkalaisten oppilaiden motivaatio kotitehtävien tekemisessä. Jyväskylän yliopisto. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Kasvatustieteen pro gradu-tutkielma. 90 sivua, 4 liitettä. Tämän tutkielman tehtävänä oli selvittää, miten 5.-luokkalaiset oppilaat kokevat motivoitu-vansa kotitehtävien tekemiseen. Aihetta tarkasteltiin motivaatioteorian ja kotitehtäviä koske-van tutkimuksen ja teorian viitekehyksistä. Motivaatio voi olla sisäistä, jolloin yksilö tekee jotakin täysin omasta halusta ja kiinnostuksestaan. Motivaation lähteenä voivat olla myös vanhemmat, opettajat ja luokkatoverit, jolloin motivaatio on ulkoista. Oppilas voi tehdä koti-tehtävät esimerkiksi miellyttääkseen vanhempiaan tai välttääkseen rangaistuksia. Myös oppi-laan omilla tavoitteilla ja aiemmilla oppimiskokemuksilla voi olla yhteys yksilön motivaati-oon. Tutkielma toteutettiin yhdistämällä kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen tutkimusote. Aineisto kerättiin kyselylomakkeiden ja kirjoitelmien avulla. Tutkielman tulosten mukaan oppilaat motivoituvat kotitehtävien tekemiseen pätevyyden tunteen kokemisen myötä. Oppilaille merkityksellisiä oppimiskokemuksia kotitehtäviin liittyen oli muodostunut opettajan anta-man palautteen ja kotitehtävän luonteen myötä. Tärkeimmiksi motivaation lähteiksi koettiin omat tavoitteet ja opettaja. Tulosten perusteella 5.-luokkalaiset oppilaat ovat enemmän ulkoisesti motivoituneita koti-tehtävien tekemiseen kuin sisäisesti. Tytöt kokivat poikia enemmän sisäistä motivaatiota. Motivaation lähteinä kotitehtävien tekemisessä ei koettu vanhempia eikä luokkatovereita, sen sijaan jopa 65 prosenttia oppilaista koki opettajan motivaation lähteenä kotitehtävien te-kemiseen. Vahvimmaksi motivaation lähteeksi osoittautuivat tässä tutkielmassa oppilaiden tavoiteorientaatiot. Oppilaista jopa 94 prosenttia koki tavoitesuuntautuneisuutta. Heistä puo-let oli tyttöjä ja puolet poikia. Yli 30 minuuttia kotitehtävien tekemiseen käyttäneistä oppi-laista jopa 75 prosenttia koki vahvaa ulkoista motivaatiota. Sekä alle että yli 30 minuuttia kotitehtäviin päivittäin aikaa käyttäneistä oppilaista suurin osa koki opettajan motivaation lähteenä. Hyväksi koulumenestyksensä arvioineet oppilaat painottuivat hieman muita oppi-laita sisäisesti motivoituneemmiksi. Koulussa ja kotona olisi hyvä kiinnittää huomiota siihen, kuinka oppilaan ulkoisen motivaa-tion tasoa kohti autonomisempaa toimintaa voitaisiin kehittää. Oppilaan tulisi tuntea tavoit-teet omikseen ja erityisesti ne pitäisi tuoda lähemmäksi oppilaan lähitulevaisuutta. Myös op-pilaan luottamus omaan pätevyyteensä suoriutua kotitehtävistä on tärkeää. Koska oppilaat tämän tutkimuksen tulosten mukaan kokivat opettajan vahvasti motivaation lähteeksi, jatko-tutkimuksen aiheena voisi olla opettajan käyttämät motivointikeinot kotitehtävien tekemises-sä.
dc.format.extent 98 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other oppimismotivaatio
dc.subject.other kotitehtävät
dc.subject.other intentio
dc.subject.other oppimiskokemus
dc.title 5.-luokkalaisten oppilaiden motivaatio kotitehtävien tekemisessä
dc.title.alternative Viidesluokkalaisten oppilaiden motivaatio kotitehtävien tekemisessä
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201206111846
dc.subject.ysa motivaatio
dc.subject.ysa oppiminen
dc.subject.ysa oppimiskokemukset
dc.subject.ysa kotitehtävät
dc.subject.ysa intentio
dc.subject.ysa koululaiset
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta kasvatustieteiden tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Education en
dc.contributor.laitos opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor.laitos Department of Teacher Education en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine luokanopettajakoulutus fi
dc.contributor.oppiaine Teacher Education en
dc.date.updated 2012-06-11T20:42:09Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record