Show simple item record

dc.contributor.advisorMehtälä, Saana
dc.contributor.authorHytönen, Laura
dc.date.accessioned2023-07-06T09:37:12Z
dc.date.available2023-07-06T09:37:12Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/88256
dc.description.abstractTässä kandidaatintutkielmassa käsiteltiin teknostressin, eli teknologian käytön aiheuttaman stressin, ja psyykkisen hyvinvoinnin välistä yhteyttä. Informaatio- ja viestintäteknologioiden käytön yleistymisen myötä käyttäjät ovat yhä useammin alttiina teknologioiden käyttöön liittyville haitallisille vaikutuksille. Yksi huomattava teknologian käytöstä johtuva haitta on teknostressi. Teknostressitutkimuksessa on tunnistettu teknostressillä olevan hyvinvointiin kohdistuvia vaikutuksia, mutta aihetta olisi mahdollista käsitellä laajemmin yksilön psyykkisen hyvinvoinnin näkökulmasta. Teknostressin mahdollisia haittavaikutuksia voitaisiin kenties ehkäistä, jos teknostressin ja psyykkisen hyvinvoinnin yhteydestä tiedettäisiin enemmän. Tutkielman tavoitteena oli tunnistaa ja koota yhteen teknostressin erilaisia vaikutuksia yksilön psyykkiselle hyvinvoinnille kirjallisuuskatsauksen avulla. Lähdeaineistona käytettiin teknostressin, stressin sekä psyykkiseen hyvinvoinnin kirjallisuutta. Kirjallisuuskatsauksen pohjalta teknostressillä havaittiin olevan useita haitallisia vaikutuksia yksilön psyykkiselle hyvinvoinnille. Kirjallisuuskatsauksen tuloksia tarkasteltiin viiden teknostressin aiheuttajan avulla, joista psyykkisen hyvinvoinnin kannalta korostuivat teknologinen invaasio ja teknologinen ylikuormitus. Lisäksi teknostressillä havaittiin olevan vaikutuksia psyykkiselle hyvinvoinnille työhön, keskittymiskykyyn, identiteettiin sekä loppuunpalamiseen liittyen. Kirjallisuuskatsauksen keskeisimmät tulokset koottiin yhteen ja esitettiin taulukon muodossa. Teknostressi vaikuttaa yksilön psyykkiseen hyvinvointiin erityisesti aiheuttamalla yksilölle kielteisiä tunteita, keskittymiskyvyn ongelmia sekä rasittuneisuuden ja uupumuksen kokemuksia. Teknostressin seurausten todettiin voivan vaikuttaa haitallisesti yksilön psyykkiseen hyvinvointiin häiritsemällä kykyä toimia tehokkaasti ja kokea myönteisiä tuntemuksia.fi
dc.description.abstractThis bachelor’s thesis focuses on the connection between technostress, stress caused by technology use, and psychological well-being. Due to the increasing use of information and communication technologies, users are increasingly exposed to the adverse effects of technology use. One of the major adverse consequences of technology use is technostress. The technostress research has recognized that technostress has effects on well-being, but the topic could be researched more from the perspective of an individual’s psychological well-being. The potential adverse effects of technostress could possibly be prevented if more was known about the connection between technostress and psychological well-being. The purpose of this thesis was to identify and gather information about technostress’ various effects on an individual’s psychological well-being through a literature review. The source material included literature on technostress, stress, and psychological well-being. Based on the literature review, technostress was found to have several potential adverse effects on an individual’s psychological well-being. The results of the literature review were examined using the five technostress creators, of which techno-invasion and techno-overload were most important in terms of psychological well-being. Technostress was also found to have effects on psychological well-being related to work, concentration, identity, and burnout. The most important results of the literature review were compiled and presented in the form of a table. Technostress affects an individual’s psychological well-being especially by causing the individual negative feelings, concentration problems and experiences of exhaustion and strain. It was found that the outcomes of technostress have a potential to affect an individual’s psychological well-being adversely by disturbing their ability to function effectively and feel good.en
dc.format.extent29
dc.language.isofi
dc.subject.otherpsyykkinen hyvinvointi
dc.subject.otherteknostressin aiheuttajat
dc.titleTeknostressin vaikutukset yksilön psyykkiselle hyvinvoinnille
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202307064391
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysoteknostressi
dc.subject.ysostressi
dc.subject.ysohyvinvointi
dc.subject.ysohenkinen hyvinvointi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record