Show simple item record

dc.contributor.advisorHaapala, Eero
dc.contributor.advisorvon Bonsdorff, Mikaela
dc.contributor.authorNygård, Lisette
dc.date.accessioned2022-01-24T06:49:01Z
dc.date.available2022-01-24T06:49:01Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/79487
dc.description.abstractForskningens bakgrund och syfte. Syftet med denna pro gradu-avhandling är att utreda samband mellan kroniska sjukdomar och aktivt åldrande hos äldre som bor självständigt i Folkhälsans seniorhus. Syfte med avhandlingen är även att få fram beskrivande information såsom skillnader i aktivt åldrande enligt åldersgrupp och omfattningen av aktivt åldrande. Forskningsmaterial och -metoder. Forskningsmaterialet som användes i avhandlingen är data insamlat i samband med BoAktiv-studien. Deltagarna i studien är seniorer som bodde i Folkhälsans seniorhus. Materialet samlades in som enkätstudier år 2018 och 2020 där sammanlagt 336 personer svarat, utav dessa inkluderades 295 personer i avhandlingen. De inkluderade personerna hade svarat både på frågor gällande aktivt åldrande och kroniska sjukdomar. En del av respondenterna hade besvarat enkäten 2 gånger, för dessa personer valdes det första svaret och forskningen ger således en ”baseline” bild av respondenterna. Medelåldern på respondenterna var 83.8 (SD 7.8) år, 69% var kvinnor och 70% ensamboende. Forskningsvariablerna skapades utgående från frågor som behandlade kroniska sjukdomar och aktivt åldrande. Samband mellan kroniska sjukdomar och aktivt åldrande analyserades med hjälp av kovariansanalys. Resultat. Seniorer yngre än 80 år hade i medeltal 2.3± (SD 1.9) kroniska sjukdomar medan seniorer som var 80 år eller äldre i medeltal hade 3.2 (SD 2.1) kroniska sjukdomar. Yngre seniorer var mera aktiva än de äldre. Då sambandet mellan kroniska sjukdomar och aktivt åldrande analyserades i Mall 1, kontrollerad för kön och ålder, samt i Mall 2 i tillägg kontrollerad för utbildning sågs ett negativt samband mellan en del av sjukdomsgrupperna och aktivt åldrande. I Mall 3 som ytterligare kontrollerades för fysisk aktivitet och alkohol syntes enbart ett negativt samband mellan neurologiska sjukdomar och aktivt åldrande. Fysisk aktivitet var den starkaste förklarande faktorn till variationen i aktivt åldrande. De seniorer som var mera fysiskt aktiva hade även ett mera aktivt åldrande. Det fanns ett visst samband mellan antalet sjukdomskategorier och aktivt åldrande. I mall 3 syntes en skillnad mellan grupperna, när seniorer som insjuknat i en sjukdomskategori jämfördes med seniorer som insjuknat i 2 eller 4 sjukdomskategorier. De som enbart insjuknat i en sjukdomskategori var mera aktiva än de som insjuknat i flera. Slutsatser. Resultaten visar att det finns ett visst samband mellan kroniska sjukdomar och aktivt åldrande hos personer som bor i seniorhus när man jämför personer med färre antal sjukdomskategorier med dem som insjuknat i flera sjukdomskategorier. Den kovariant som bäst förklarar aktivt åldrande är fysisk aktivitet. När målet är att främja och stöda aktivt åldrande hos äldre är det därför viktigt att uppmuntra till fysisk aktivitet i ett så tidigt skede som möjligt.fi
dc.description.abstractAims. The purpose of this master thesis was to investigate the associations of chronic diseases and active aging among older people living independently in senior houses. The purpose was also to describe differences in active aging among different age groups and the level of active aging. Methods. The research material consisted of data collected during the BoAktiv study. The participants were seniors living in Folkhälsan’s senior houses. The research data were collected using questionnaires during 2018 and 2020. A total of 336 persons answered the questionnaire and out of these 295 persons were included in the current analysis since they had data on both active aging and chronic diseases. Some of the participants had answered the questionnaire twice, for these responders the first answer was chosen to present a baseline of all responders. The mean age of the responders was 83.8 (SD 7.8) years, 69% was women and 70% living alone. The research variables were created with the help of questions concerning chronic diseases and active aging. Analysis of covariance was used for examining the association of active aging and chronic diseases. Results. Seniors younger than 80 years had in average 2.3 (SD 1.9) chronic diseases while seniors aged 80 or older had 3.2 (SD 2.1). Younger seniors were more active than older seniors. When associations of chronic diseases and active aging was analyzed in Model 1 (adjusted for age and gender) and Model 2 (additionally adjusted for education) there appeared to be a negative association of some of the chronic disease categories and active aging. In model 3 (additionally adjusted for physical activity and alcohol) there was only a negative association of neurologic disease and active aging. The covariate that best explained differences in active aging scores was physical activity. Seniors who were more physical active were aging more actively. There were some associations of the number of chronic disease categories and active aging. Model 3 reveled statistically significant differences in active aging scores when comparing the group having one of the chronic disease groups to those having 2 or 4 disease groups. The seniors only having one of the disease groups where more active than those having several of the disease groups. Conclusions. The results showed that there was an association between chronic diseases and active aging when comparing older people living independently in senior houses with several chronic diseases categories to those having fewer chronic disease categories. The best explanation found to differences in active aging scores was physical activity. While the aim in society is to support active aging among older persons, it is important to promote physical activity across the life course starting at an early stage of life.en
dc.format.extent60
dc.language.isosv
dc.subject.otheraktivt åldrande
dc.subject.otheractive aging
dc.titleSamband mellan kroniska sjukdomar och aktivt åldrande bland boende i seniorhus
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202201241263
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLiikuntalääketiedefi
dc.contributor.oppiaineSport Medicineen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi5042
dc.subject.ysosenioritalot
dc.subject.ysokrooniset taudit
dc.subject.ysoikääntyneet
dc.subject.ysoikääntyminen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record