Show simple item record

dc.contributor.advisorKalaja, Teppo
dc.contributor.advisorRintala, Harri
dc.contributor.authorRinta-Koski, Petra
dc.date.accessioned2022-01-05T07:35:18Z
dc.date.available2022-01-05T07:35:18Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/79229
dc.description.abstractTutkielman tarkoituksena oli selvittää yli 12-vuotiaiden kilpailevien voimistelijoiden kokemuksia voimisteluharjoituksissaan kokemastaan autonomiaa tukevasta valmennuksesta sekä psyykkisestä turvallisuudesta. Tavoitteena oli tutkia autonomiaa tukevan valmennuksen ja psyykkisesti turvallisen ilmapiirin yhteyttä, sekä vertailla psyykkisen turvallisuuden kokemuksia suhteessa valmentajaan ja muihin voimistelijoihin. Lisäksi selvitettiin eroavatko vastaajien kokemukset toisistaan kilpatason, voimistelulajin tai valmennussuhteen keston perusteella. Tutkielma toteutettiin yhteistyössä Suomen Voimisteluliiton kanssa sähköisenä kyselynä ja tutkimuksen otanta koostui vähintään 12 vuotta täyttäneistä kilpa A-kilpailulisenssin omaavista voimistelijoista (n=304). Vastaajien ikäjakauma oli 12–27 vuotta ja tutkimukseen saa-tiin vastauksia kaikista voimistelulajeista, lukuun ottamatta tanssillista voimistelua. Tulosten analysoinnissa autonomian ja psyykkisen turvallisuuden kokemuksia tarkasteltiin suorien jakaumien, frekvenssiprosenttien ja keskiarvojen avulla. Lisäksi aineiston analysointiin käytettiin Pearsonin tulomomenttikorrelaatiota, kahden riippuvan otoksien T-testiä, Kruskal-Wallis-testiä, yksisuuntaista varianssianalyysiä ja Tamhane-testiä. Suhteessa valmentajaan koetun psyykkisen turvallisuuden selittymistä taustamuuttujilla ja autonomiaa tukevalla valmennuksella tutkittiin lisäksi regressioanalyysilla avulla. Tulokset osoittivat, että valtaosa voimistelijoista (80 %) koki valmennuksen autonomiaa tukevana ja harjoitusilmapiirin psyykkisesti turvallisena. Vastauksien keskiarvot tässä tutkimuksessa olivat autonomiaa tukevan valmennuksen osalta 5,5/7 ja psyykkisen turvallisuuden 5,7/7. Verrattaessa tuloksia eri taustamuuttujiin, löytyi tilastollisesti merkitsevää eroa vain suhteessa valmentajaan koetussa psyykkisessä turvallisuudessa. Vaikka osa muuttujien välillä löytyvistä eroista oli tilastollisesti merkitseviä, olivat kaikki arvot yleisesti tarkasteltuna suhteellisen positiivisia ja keskenään saman suuntaisia. Yhtenä tärkeimpänä tuloksena voidaan pitää tulosten yhdenmukaisuutta, joka kertoo voimisteluvalmennuksen olevan Suomessa autonomiaa tukevaa ja psyykkisesti turvallista niin kansallisella kuin huippu-urheilutasolla ja kaikissa voimistelulajeissa.fi
dc.description.abstractThe purpose of this study was to find out the experiences of competing gymnasts over the age of 12 about the autonomy-supportive coaching and psychological safety they have experienced in their gymnastics training. The aim was to study the relationship between autonomy-supportive coaching and a psychologically safe atmosphere and to compare experiences of psychological safety between the coach and other gymnasts. In addition, it was examined whether the respondents' experiences differed according to the level of competition, the type of gymnastics, or the duration of the coaching relationship. The study was conducted in collaboration with the Finnish Gymnastics Federation as an electronic survey. The sample of the study consisted of gymnasts with a competition A license who were at least 12 years old (N = 304). The age distribution of the respondents was 12–27 years, and the survey received responses from all types of gymnastics, except flow gymnastics. In analyzing the results, experiences of autonomy and mental safety were examined using direct distributions, frequency percentages, and means. In addition, Pearson correlation, paired-samples T-test, Kruskal-Wallis test, One-Way ANOVA, and Tamhane test were used to analyze the data. Regression analysis was used when examining how the background variables and autonomy-supportive coaching explained the psychological safety experienced with the coach. The results showed that 80% of gymnasts felt that coaching was autonomy-supportive and that the training atmosphere was psychologically safe. In this study, the mean of the responses for autonomy-supportive coaching was 5.5 / 7 and for psychological safety 5.7 / 7. When comparing the results to different background variables, a statistically significant difference was found only in the experienced psychological safety with the coach. Although some of the differences found between the variables were statistically significant, all values were generally relatively positive and similar to each other. One of the most important results of this study was the consistency of the results. This shows that gymnastics coaching in Finland is autonomy-supportive and psychologically safe at both the national and elite level gymnastics as well as in all types of gymnastics.en
dc.format.extent69
dc.language.isofi
dc.subject.otherpsyykkinen turvallisuus
dc.subject.othervalmennuskulttuuri
dc.subject.otherautonomy-supportive coaching
dc.subject.otherpsychological safety
dc.subject.othersafety climate
dc.subject.othersport climate
dc.subject.othercoaching culture
dc.subject.othergymnastics
dc.subject.othercoaching
dc.titleVoimistelijoiden kokemuksia autonomiaa tukevasta valmennuksesta ja psyykkisesti turvallisesta ilmapiiristä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202201051008
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysoautonomia
dc.subject.ysovalmennus
dc.subject.ysovalmentajat
dc.subject.ysopsyykkinen valmennus
dc.subject.ysovoimistelijat
dc.subject.ysourheilu
dc.subject.ysovoimistelu


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record