Show simple item record

dc.contributor.advisorBaumeister, Stefan
dc.contributor.authorMitrunen, Vilma
dc.date.accessioned2021-12-20T12:18:58Z
dc.date.available2021-12-20T12:18:58Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/79053
dc.description.abstractYrityksiltä odotetaan yhä enemmän panostamista ympäristövastuun hallintaan. Ympäristövaikutusten hallinta yrityksen aitojen sisällä ei enää riitä, vaan vaikutuksia tulee pyrkiä minimoimaan koko tuote-elinkaaren ajalta. Organisaatiorakenteella on havaittu olevan vaikutusta yritysten ympäristönhallintaan, mutta aiheesta kaivataan yhä lisää tutkimusta. Tämä pro gradu -tutkielma tutkii yrityksen ympäristönhallintarakenteen suunnittelua erilaisten organisaatiorakenteen suunnittelun muuttujien avulla, keskittyen elinkaarinäkökulmaan. Tutkielma on toteutettu laadullisena tapaustutkimuksena, joka keskittyy lääkealan yritykseen. Tutkielmalla on kaksi tavoitetta. Ensimmäisenä tavoitteena on antaa kattava kuva yrityksen ympäristövastuun hallinnasta elinkaaren aikana ja hallintaan liittyvistä tärkeimmistä haasteista, odotuksista ja kehityskohdista. Toisena tavoitteena tutkielma pyrkii esittämään ehdotuksia yrityksen ympäristönhallinnan organisoinnin kehittämiseksi. Tutkimusaineisto on kerätty haastattelemalla ympäristövastuun parissa työskenteleviä ammattilaisia sekä olemassa olevista asiakirjoista. Tutkimustuloksista ilmenee, että ympäristövastuu yrityksen oman toiminnan osalta on organisoitu hyvin, mutta hallintaan koko arvoketjun näkökulmalla liittyy jossain määrin epäselvyyttä, erityisesti vastuisiin ja päätöksentekoprosesseihin. Tulokset korostavat vahvan poikkiorganisatorisen yhteistyön, koordinoinnin ja selkeiden vastuiden määrittelemisen tärkeyttä, ja tukevat siten useita aiemmissa tutkimuksissa havaittuja näkökulmia. Näiden näkökulmien nähdään loppujen lopuksi olevan olennaisempia kuin itse organisaatiorakenteen, mikä osittain eroaa kirjallisuuslöydöksistä. Tulosten perusteella ehdotetaan, että case-yritys hyötyisi koko arvoketjun hallinnasta vastaavan ympäristövastuujohtajan ja poikkiorganisatorisen vastuullisuusjohtoryhmän nimittämisestä sekä koko yrityksen kattavasta ympäristö-, terveys- ja turvallisuusfunktion roolin ja vastuiden selkeyttämisestä.fi
dc.description.abstractCompanies are expected to increasingly invest in the management of environmental responsibility. It is no longer enough to manage the environmental impacts within a company's fences, instead, the impacts throughout the product life cycle should be minimized. Corporate environmental management is found to be affected by the organizational structure, however, more research on the topic is still needed. In this study, the design of environmental management structure is studied with different variables of organizational design, with a focus on the life cycle perspective. The study is conducted as a qualitative case study that focuses on a company in the pharmaceutical industry. The study has two aims. The first aim is to present a comprehensive picture of the management of environmental responsibility in the case company along the product life cycle, and the main challenges, expectations, and points of development relating to it. Secondly, the study aims to provide suggestions for developing the organization of environmental management in the company. The research data are collected through interviews with professionals working with environmental responsibility and from existing documents. The research findings reveal that environmental management is well organized for the company’s own operations, but there is some unclarity in the management with the perspective of the entire value chain, mainly relating to responsibilities and decision-making processes. The findings support many aspects in prior research, emphasizing the importance of strong cross-functional cooperation, coordination, and defining clear responsibilities. In the end, these aspects are considered more essential than the organizational structure, which partly differs from the literature findings. Based on the findings, it is suggested that the case company would benefit from appointing a leader for managing environmental responsibility across the value chain and a cross-functional sustainability leadership team, and further clarifying the role and responsibilities of the Environment, Health, and Safety function across the company.en
dc.format.extent97
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoen
dc.subject.othercorporate environmental responsibility
dc.subject.othercorporate environmental management
dc.subject.otherorganizational design
dc.subject.otherpharmaceutical industry
dc.titleDesign of an efficient environmental management structure : A case study
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202112206036
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineYritysten ympäristöjohtaminenfi
dc.contributor.oppiaineCorporate Environmental Managementen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi20425
dc.subject.ysoympäristöjohtaminen
dc.subject.ysoyritykset
dc.subject.ysoelinkaari
dc.subject.ysoympäristövastuu
dc.subject.ysoenvironmental leadership
dc.subject.ysoenterprises
dc.subject.ysoproduct life cycle
dc.subject.ysoenvironmental responsibility
dc.format.contentfulltext
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation).en
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record