Show simple item record

dc.contributor.advisorBoivin, Nettie
dc.contributor.authorKortelainen, Laura
dc.date.accessioned2021-06-17T09:20:45Z
dc.date.available2021-06-17T09:20:45Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76630
dc.description.abstractTilastokeskuksen (2015) mukaan työikäisen väestön osuus laskee vuosittain ikääntymisen myötä, mistä seuraa terveydenhuollon työvoimapula. Vuodesta 2020 alkaen myös Covid-19 pandemia on lisännyt tarvetta terveydenhuollon työntekijöille. Maahanmuuttotaustaisia hoitajia tarvitaan alalle, jonka vuoksi ammatillisen koulutuksen kielitasovaatimuksia on laskettu. Opettajat uskovat, että maahanmuuttotaustaiset opiskelijat oppivat kielen koulutuksen aikana. Aikaisemmat tutkimukset ovat kuitenkin paljastaneet viestinnälliset haasteet, joita tulee eteen terveydenhuollossa kulttuurienvälisessä vuorovaikutuksessa (Atkins and Omeri, 2002; Emami, Gerrish and Jirwe, 2010; Heikkilä, 2004; Olakivi, 2013). Tämän pro gradu –tutkielman tarkoituksena on ymmärtää, mitä vuorovaikutusstrategioita käytetään kommunikointihaasteiden ratkaisemisessa kulttuurienvälisen hoitotapahtuman aikana. Tutkimus-kysymyksiä on kaksi: Minkälaisia vuorovaikutusstrategioita käytetään terveydenhuollossa kulttuurienvälisen hoito-tapahtuman aikana?; Kuinka lähihoitajatutkinnon opintotavoitteet täyttävät työssä vaadittavat vuorovaikutustaitotavoitteet? Aineisto kerättiin havainnoimalla maahanmuuttotaustaisten lähihoitajaopiskelijoiden oppitunteja sekä haastattelemalla luokasta neljää opiskelijaa. Aineistot analysoitiin temaattisesti, jolloin esiin nousi kolme eri teemaa: konkreettiset kommunikaatiotoimet, vuorovaikutukseen vaikuttavat luonteenpiirteet, ja muut vuorovaikutukseen vaikut-tavat tekijät hoitotyössä. Käytetyt vuorovaikutusstrategiat luokiteltiin kolmeen teemaan, joihin sisältyivät selkokielen käyttö, koodinvaihto, kosketus ja kehonkieli, sekä luonteenpiirteet, joiden havaittiin vaikuttavan vuorovaikutukseen hoitotyössä. Lisäksi useiden hoitotyön velvoitteiden havaittiin vaikuttavan vuorovaikutukseen. Näitä velvoitteita olivat muun muassa salassapitovelvollisuus, velvollisuus selvittää potilaan potilashistoria ja tietää lääkityksen vaikutukset, sekä osata tunnistaa poikkeuksellisen tilanteen, kuten pandemian, vaikutukset terveydenhuollon kontekstissa. Samankaltaisia vuorovaikutusstrategioita tuli esille sekä luokassa että haastatteluissa, mutta vuorovaikutusstrategioiden tärkeyden korostus vaihteli opettajan ja oppilaiden välillä. Samankaltaisten strategioiden käyttöä maahanmuuttotaustaisten opiskelijoiden toimesta on havaittu aiemmissa tutkimuksissa (Emami et al. 2009; Sjöholm, 2012). Oppilaat korostivat kollegoilta saatavaa tukea, kun taas opettaja korosti aktiivista tiimityöskentelyä työpaikalla. Lisäksi oppilaat kokivat koodinvaihdon hyödylliseksi, kun taas opettaja ei maininnut sitä vuorovaikutusstrategiana. Oppilaat korostivat opiskelun tärkeyttä tuntien ulkopuolella sekä valmistumisen jälkeen. Tämän tutkimuksen tulokset voivat auttaa opetussuunnitelmaa tehdessä sekä kommunikoinnin tuntien suunnittelemisessa lähihoitajan ammattitutkinnossa.fi
dc.description.abstractAccording to Statistics Finland (2015), the proportion of working-age population is getting smaller every year due to aging population. This leads to shortages of workforce in the health care section. Additionally, starting in year 2020 the COVID-19 pandemic increased the need for health care workers. There is an increasing need for immigrant nurses in the field, which has led to lowering the language proficiency requirements in applying to a vocational degree in nursing. The teachers believe that the students will learn the language during their studied, however previous studies have revealed the communicational challenges that are faced in the intercultural interaction in a health care setting (Atkins and Omeri, 2002; Emami, Gerrish and Jirwe, 2010; Heikkilä, 2004; Olakivi, 2013.) This study seeks to understand what interactional strategies are used to resolve the communicational challenges in the intercultural care-encounter. Two research questions were established: What kind of interactional strategies are utilized in healthcare contexts during an intercultural care encounter?; How do study objectives of a vocational degree for practical nurses meet the interactional skills required in nursing? The data was collected by observing a class of students with immigrant background in a vocational degree for practical nurses, and by interviewing four of the students. Thematic analysis was used to analyze both data sets and three themes were identified: concrete acts of communication, character traits that affect interaction, and other factors in nursing that affect the interaction. The utilized interactional strategies could be identified into three themes, which included use of plain language, codeswitching, use of touch and body language, as well as character traits that were found to affect the interaction in nursing. Additionally, several factors which could be identified as requirements in nursing, were found to affect the interaction in nursing. Some of these requirements were obligation of confidentiality, obligation to know the medical history of the patient and the effects of medication, and being able to recognize the effects of an exceptional situation in health care, such as during a pandemic. Similar interactional strategies were brought up both in class and in the interviews, however the emphasis on interactional strategies varied between the teacher and the students. Similar strategies to findings in previous studies were utilized by the students (Emami et al. 2009; Sjöholm, 2012). The students highlighted the support received from colleagues, while the teacher highlighted active teamwork in the workplace. Additionally, they found codeswitching helpful, while the teacher did not mention this as an interactional strategy. The students emphasized the important of learning outside the class and after graduation. The findings of this study can be helpful in planning the curriculum and the classes of communication in the vocational degree for practical nurses.en
dc.format.extent62
dc.language.isoen
dc.subject.otherinteractional strategy
dc.subject.otherimmigrant nursing students
dc.subject.otherintercultural care-encounter
dc.subject.othervocational degree
dc.titleInteractional strategies : a case study for immigrant nursing students in a vocational degree for practical nurses
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202106173828
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLanguage, Globalization and Intercultural Communicationfi
dc.contributor.oppiaineLanguage, Globalization and Intercultural Communicationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi3134
dc.subject.ysolähihoitajat
dc.subject.ysoopiskelijat
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysokulttuurienvälinen viestintä
dc.subject.ysokulttuurienvälisyys
dc.subject.ysopractical nurses for social and health care
dc.subject.ysostudents
dc.subject.ysointeraction
dc.subject.ysointercultural communication
dc.subject.ysointerculturalism


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record