Show simple item record

dc.contributor.advisorMättö, Toni
dc.contributor.authorMetsäluoto, Aino
dc.date.accessioned2021-04-30T10:04:09Z
dc.date.available2021-04-30T10:04:09Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/75256
dc.description.abstractIlmastonmuutos, sen vaikutus ja siihen liittyvät haasteet näkyvät kaikkialla. Yksittäiset henkilöt, organisaatiot ja valtiot kiinnittävät entistä enemmän huomiota toimintaansa toimiakseen ympäristöystävällisesti ja noudattaakseen kestävän kehityksen arvoja. Kestävän kehityksen tärkeyden nousu ja asenteiden muutos on aiheuttanut sen, että kuluttajat ovat yhä enemmän kiinnostuneita yritysten kestävästä kehityksestä ja vastuullisuudesta. Tämä on ajanut yrityksiä mittaamaan, seuraamaan, asettamaan tavoitteita ja raportoimaan vastuullisuudestaan esimerkiksi erilaisten strategisten suorituskykyindikaattorien avulla. Monet organisaatiot ovatkin ryhtyneet toimiin esimerkiksi vähentääkseen toiminnasta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä (GHG -päästöjä) tai varmistaakseen työntekijöiden turvallisuuden ja oikeudenmukaisen kohtelun. Kolmannen sektorin organisaatiot ja järjestöt tarjoavat ohjeita ja sääntelyä kestävän kehityksen ja esim. GHG -päästöjen mittaamiseen, mutta yritysmaailmassa yhteistä tapaa raportoida ja mitata päästöjä ei ole. Tämä tapaustutkimus keskittyy kehittämään kuljetuksesta syntyvien hiilidioksidipäästöjen mittausta valitussa kohdeyrityksessä. Kohdeyritys on hiljattain aloittanut kahden vastuullisuus- KPI:n seurannan toimitusketjujen hallinnassa, ja tarkoituksena on kehittää laskentaa edelleen lyhytaikaisten käytännön muutosten ja pidempiaikaisten kehitysehdotusten kautta. Tutkimus mukailee konstruktiivista tutkimusotetta ja hyödyntää tiedonkeruussa triangulaatiota käyttämällä sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia lähteitä. Tuloksena tehtiin neljä lyhyen aikavälin parannusta dokumentoinnin, laskentatarkennusten, visuaalisten parannusten ja yksinkertaisen laskentatyökalun rakentamisen avulla. Pitkän aikavälin kehitysehdotukset tarjoavat hyvän näkymän tulevaisuuteen ja vaihtoehtoisia tapoja edetä laskennan suhteen. Tutkimus tarjoaa muille organisaatioille näkökulmia hiilidioksidipäästöjen mittaamiseen esittelemällä yleisimmät säännökset, ohjeet ja teorian aiheen ympärillä sekä tapoja laskennan suorittamiseen käytännössä. Tutkimus sisältää keskeisimmät datavaatimukset, laskentatavat ja käytännön ongelmia, jotka liittyvät kuljetuspäästöjen mittaamiseen ja joiden esittelystä muut organisaatiot voivat hyötyä. Jatkotutkimusehdotukset sisältävät kestävään toimitusketjujen hallintaan ja kestävän kehityksen suoritusmittaamiseen liittyvien viitekehysten ja parhaiden käytäntöjen selkeyttämisen.fi
dc.description.abstractClimate change and its challenges affect us all. Individuals, organizations and states are paying more and more attention to their activities in order to operate in environment friendly manner and to adhere to the values of sustainable development. The rise in the importance of sustainable development and the change in attitudes have led to growing consumer interest in the sustainable development and responsibility of companies. This has driven companies to measure, monitor, set goals and report their sustainability actions for example through various strategic key performance indicators (KPIs). Indeed, many organizations have taken steps e.g., to reduce greenhouse gas (GHG) emissions from their activities or to ensure the safety and fair treatment of workers. Third sector organizations provide guidance and regulation for measuring sustainable performance, e.g., GHG emissions but, there is no common way to report and measure emissions in the business world. This case study focuses on developing the measurement of CO2 emissions in transportation at a selected case company. The case company has recently started monitoring two sustainable KPIs in their supply chain, and the aim of the study is to develop the calculation of CO2 emissions in transportation further through short-term practical changes and long-term development proposals. The research follows constructive research approach and utilizes triangulation and mixed research method in data collection using both qualitative and quantitative sources. As a result, four short-term improvements through documentation, calculation refinements, visual improvements, and creation of simple calculation tool were conducted. Long-term development proposals offer a good view to the future and alternative ways to proceed with the calculation. The study provides perspectives on measuring CO2 emissions for other organizations by presenting the most common regulations, guidelines, and theory around the topic, as well as concrete ways to perform the calculation in practice. The study includes data requirements, calculation methods, and practical problems related to the measurement of transportation emissions that other organizations can benefit from. Proposals for further research include clarification of frameworks and best practices for sustainable supply chain management and sustainable performance measurement in the future.en
dc.format.extent90
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoen
dc.subject.otherKey Performance Indicator
dc.subject.otherKPI
dc.subject.otherSupply Chain Management
dc.subject.otherSustainable Supply Chain Management
dc.subject.otherCO2 emissions
dc.subject.otherConstructive Research Approach
dc.subject.otherCRA
dc.titleSustainability key performance indicators in supply chain : developing the calculation of CO2 emissions in transportation
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202104302572
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLaskentatoimifi
dc.contributor.oppiaineAccountingen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi20421
dc.subject.ysopäästöt
dc.subject.ysokestävä kehitys
dc.subject.ysokuljetus
dc.subject.ysomittaus
dc.subject.ysoemissions
dc.subject.ysosustainable development
dc.subject.ysotransport
dc.subject.ysomeasurement
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record