Show simple item record

dc.contributor.authorKajander, Konsta
dc.date.accessioned2020-11-27T11:17:18Z
dc.date.available2020-11-27T11:17:18Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-951-39-8428-1
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/72851
dc.description.abstractThis doctoral dissertation examines ‘half-gentlemen’ in the Finnish-language press 1847–1870. The study poses the following research questions. First, what cultural models of peasantry did writers promote in the Finnish press? Second, what kind of conceptual boundaries did the writers attach to rural commoners and the elites by using the term ‘half-gentlemen’? Third, why did writers use the idea of half gentlemen to support their arguments, and what kind of thinking and behaviors did they seek to bring about in these writings? By examining the category of half-gentleman, my aim is to open a micro-level perspective on Finnish rural culture, and the conflict between traditional models of estate society and the new challenges coming from modernization. My source materials consist of 155 texts published in eight different Finnish-languages newspapers. These texts are interpreted using contextual close reading. The theoretical framework of the study consists of ethnological media studies, cognitive anthropology and category analysis. Using this framework, I interpreted cultural models of ideal peasant behavior conveyed by writer to newspapers. I explored which prototypical, ideal, and stereotypical traits were associated with the use of the term half-gentleman, and how writers used these categories in their argumentation. My study concludes that the term of half-gentlemen was used to highlight behaviors that were seen violating the boundaries between rural commoners engaged in physical labour and the burghers and gentry who were not. The term half-gentleman was used in rhetoric in the press to either maintain or alter cultural expectations regarding the ideal landowning peasant farmer As a result of my analysis; I discovered 361 category features describing categories linked to the term half-gentlemen. Based on these category features, I constructed four cultural models of the ideal peasantry: the hardworking peasant, the Christian and virtuous peasant, the modest peasant, and the frugal peasant. In contrast to these models, those writers who supported modernization, education and socio-economic reform strove to construct through newspaper discourses a new model of the civilized peasant.en
dc.description.abstractTarkastelen väitöskirjassani puoliherroja suomalaisessa sanomalehdistössä vuosina 1847–1870. Haen tutkimuksessani vastauksia seuraaviin kysymyksiin: mitä talonpoikaisuuden kulttuurisia malleja kirjoittajat välittivät kirjoituksissaan; minkälaisia kategorisia rajanvetoja kirjoittajat tekivät puoliherroista suhteessa talonpoikiin ja ylempiin säätyihin; sekä miksi kirjoittajat käyttivät puoliherra-kategorioita argumenttiensa tukena. Näiden kysymysten avulla avaan mikrotason näkökulman suomalaiseen talonpoikaiskulttuuriin, johon kohdistui muutospaineita sääty-yhteiskunnan ja modernisaation arvomaailmojen yhteentörmäyksen seurauksena. Tutkimusaineistona käytän kahdeksan sanomalehden vuosikertoja. Olen rajannut jatkoanalyysiin 155 kirjoitusta, jotka tulkitsin kontekstuaalisen lähiluvun menetelmällä. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys koostuu etnologisesta lehdistötutkimuksesta, kognitiivisesta antropologiasta ja kategoria-analyysistä. Tulkitsin kirjoittajien välittämät, ideaalia talonpoikaisuutta koskevat kulttuuriset mallit sanomalehtien julkisista representaatioista. Selvitin, mitä prototyyppejä, ideaaleja ja stereotyyppejä kirjoittajat liittivät puoliherra-kategorioihin, ja miten he käyttivät niitä päättelyn ja argumentoinnin tukena sosiaalisen järjestyksen vahvistamiseen. Tutkimukseni osoittaa, että kirjoittajat pyrkivät puoliherra-kategorioita käyttämällä säilyttämään ja muuttamaan talonpoikaisiin ideaaleihin liitettyjä kulttuurisia käsityksiä. Analyysin tuloksena löydettiin 361 puoliherra-kategorioita ja herrojen jäljittelyä kuvaavaa kategoriapiirrettä, joista johdin neljä talonpoikaisuuden kulttuurista mallia: työtä tekevä talonpoika, kristillis-siveellinen talonpoika, vaatimaton talonpoika ja säästäväinen talonpoika. Kirjoittajat, jotka kannattivat koulutuksen, paikallishallinnon ja talouden uudistamista, pyrkivät luomaan säädynmukaisten mallien täydentäjäksi sivistyneen talonpojan mallin.fi
dc.relation.ispartofseriesJYU dissertations
dc.subjecttalonpojat
dc.subjecttalonpoikaiskulttuuri
dc.subjectkansatiede
dc.subjectkulttuuriantropologia
dc.subjectsäädyt
dc.subjectsääty-yhteiskunta
dc.subjectsanomalehdet
dc.subjectyläluokka
dc.subjectpukeutuminen
dc.subjectlukutaito
dc.subjectkirjoitustaito
dc.subjectnewspapers
dc.subjectliteracy
dc.subjectschools
dc.subjectclothing
dc.subjectcognitive anthropology
dc.subjectcultural models
dc.subjectcategory analysis
dc.subjectclose reading
dc.subjecthalf-gentlemen
dc.subjectpeasants
dc.subjectestates
dc.subjectestate society
dc.subjectnineteenth-century
dc.subjectthe press
dc.titleTalonpoika, herra, puoliherra. Etnologinen tutkimus puoliherra-kategorioista ja talonpoikaisuuden kulttuurisista malleista suomalaisissa sanomalehdissä 1847–1870
dc.typeDiss.
dc.identifier.urnURN:ISBN:978-951-39-8428-1
dc.date.digitised


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record