Show simple item record

dc.contributor.advisorHalttunen, Veikko
dc.contributor.authorBjörkman, Emmi
dc.date.accessioned2020-11-06T06:39:25Z
dc.date.available2020-11-06T06:39:25Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/72504
dc.description.abstractMonet yritykset lähtivät 2000-luvun alussa hyödyntämään ketterää ohjelmistokehitystä, mikä on seurausta nopeasti muuttuvasta tekniikasta ja liiketoimintaympäristöstä. Ketterät menetelmät keskittyvät epämuodollisiin prosesseihin ja suoraan viestintään koordinoinnin helpottamiseksi. Vaikka ketterä ohjelmistokehitys on tuonut mukanaan monia hyötyjä, niin se on koitunut erityisen haasteelliseksi maantieteellisesti laajasti hajautetuille tiimeille. Hajautettuun työhön liittyy paljon tietojärjestelmien ulkoistamista, mikä on myöhemmin vaikuttanut myös ohjelmistokehitysprojektien ketteryyteen. Ulkoistamisen merkitys on kasvanut, koska se on mahdollistanut kustannussäästöjä ja pääsyn suurempiin työvoimavaroihin. Ketteryyden ja hajautetun ohjelmistokehityksen yhdistäminen koetaan haasteena paitsi maantieteellisestä myös kulttuurillisesta ja ajallisesta etäisyydestä johtuen. Tämän pro gradu -tutkielman tutkimuskysymys oli ”Mitkä ovat hajautetun ketterän ohjelmistokehityksen kriittiset menestystekijät ja miten ne suhteutuvat koettuihin haasteisiin?” Tutkimuksessa keskityttiin kohdeorganisaatioon, joka toimii monikansallisten ohjelmistokehitysprojektien parissa. Tutkielma koostui kirjallisuuskatsauksesta ja empiirisestä tutkimuksesta. Empiirinen aineisto kerättiin laadullisten teemahaastatteluiden ja kyselyn avulla. Aiempi hajautetun ketterän ohjelmistokehityksen kirjallisuus keskittyi paljolti haasteiden tunnistamiseen. Tässä tutkimuksessa tunnistettiin haasteita, jotka ovat linjassa aiempien tutkimustuloksien kanssa. Haasteita olivat muun muassa kasvotusten työskentelyyn liittyvien hyötyjen menetys, tekniset haasteet, kulttuurierot ja kielihaasteet. Tutkimuksessa selvitettiin myös kriittisiä menestystekijöitä, jotka ovat sellaisia, joihin hajautetun kehitystiimin tulisi keskittyä ja sisällyttää toimintaansa, jotta projekti onnistuisi. Kriittisiä menestystekijöitä olivat kommunikointi, tiimin sisäinen yhteistyö, yhteinen ymmärrys ja suunta tavoitteista, henkilökohtaiset ominaisuudet, asiakasyhteistyö, tiimin kyvykkyys, tiimin toimintaympäristö, seuranta, koulutus ja oppiminen sekä päätöksenteon nopeus. Merkittävä tutkimuslöydös oli kuitenkin se, että moni tunnistettu kriittinen menestystekijä koettiin myös haasteena kohdeorganisaatiossa. Tämä tutkimus toi oman näkemyksensä kriittisistä menestystekijöistä ja haastoi myös kohdeorganisaatiota pohtimaan omia resurssejaan. Ketteryyden varmistaminen hajautetussa ohjelmistokehityksessä lähtee liikkeelle asianmukaisten resurssien valitsemisesta ja järjestämisestä projektiin.fi
dc.description.abstractMany companies set out in the early 2000s to take advantage of agile software development as a result of rapidly changing technology and business environment. Agile methods focus on informal processes and direct communication to facilitate coordination. While agile software development has brought many benefits, it has proved particularly challenging for geographically distributed teams. Distributed work involves a lot of outsourcing of information systems, which has later also affected the agility of software development projects. The importance of outsourcing has grown as it has enabled cost savings and access to skilled personnel. Combining agility and distributed software development is seen as a challenge not only due to geographical but also cultural and temporal distance. The research question for this master’s thesis was “What are the critical success factors of distributed agile software development and how do they relate to the experienced challenges?” The research focused on a target organization working on multinational software development project. The study consisted of a literature review and empirical research. Empirical material was collected through qualitative theme interviews and a qualitative survey. The previous literature on distributed agile software development focuses much on identifying challenges. This study was identified challenges that are in line with previous research findings. The challenges found in the study were related to the loss of benefits associated with working face-to-face, technical challenges, cultural differences and language challenges. The study also identified critical success factors that are those that a distributed development team should focus on and include its activities for the project to succeed. The identified critical success factors were communication, collaboration within the team, common understanding and direction of goals, personal characteristics, customer collaboration, team capability, team environment, control, training and learning and decision time. A significant finding is that many of the identified critical success factors were also seen as a challenge in the target organization. This study provided its own insight into the critical success factors and also challenges the target organization to consider its own resources. Ensuring agility in distributed software development starts with selecting and organizing the appropriate resources for the project.en
dc.format.extent87
dc.language.isofi
dc.subject.otherketteryys
dc.subject.otherketterä ohjelmistokehitys
dc.subject.otherhajautettu ohjelmistokehitys
dc.subject.otherkriittiset menestystekijät
dc.titleHajautetun ketterän ohjelmistokehityksen kriittiset menestystekijät ja haasteet
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202011066541
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysoohjelmistokehitys
dc.subject.ysokehittäminen
dc.subject.ysoketterät menetelmät
dc.subject.ysotiimit
dc.subject.ysomenestystekijät


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record