Show simple item record

dc.contributor.authorLaitinen, Kaisa
dc.date.accessioned2020-09-17T10:02:53Z
dc.date.available2020-09-17T10:02:53Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-951-39-8301-7
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/71789
dc.description.abstractCommunication technologies have become an inseparable part of organizational communication. Various platforms enable and make visible communication processes in both organization-wide settings and in groups and teams. By centering research focus on communication, rather than merely platform features, studies are able to gain knowledge about communication phenomena, mechanisms, and processes that transfer across platform boundaries. Through these kinds of frameworks, studies can participate in an ongoing scientific discussion and create valuable insights for practitioners utilizing communication technology. The aim of this dissertation is to further understand and define the meanings connected to communication technologies as well as the qualities of technology-mediated interaction in the workplace. This study was conducted in the contexts of virtual teams and enterprise social media (ESM). This article-based dissertation consists of four independent, albeit aptly framed, research articles. The findings were achieved through qualitative analysis of a set of rigorous empirical data consisting of a) observational data from eight meetings of four separate virtual teams and b) interviews with 49 knowledge workers. This dissertation draws from the theoretical frameworks of frame analysis, privacy management, technology affordances, and social capital. The findings portray communication technology as a meaningful shared space where workers are able to display emotions, share information, and expand their relational networks. Conversely, employees tend to view these platforms as having not only various possibilities but also constraints that challenge the prevailing assumption of the relational impact of “social” technologies (such as ESM). Technological communication environments do entail aspects that somewhat shape technology-mediated communication. However, communication is not determined or defined by the technological context, as technology-related meanings are negotiated and created through communication. Technology-mediated communication reflects the organization and its members more than it does the platform features. Thus, communication technologies are neither miraculous cure-alls nor corrupting destructive forces. These findings highlight the importance of focusing on questions of communication when examining technology-mediated organizational settings.en
dc.description.abstractVuorovaikutusteknologiasta on tullut erottamaton osa asiantuntijatyöyhteisöjen viestintäympäristöjä. Monenlaiset alustat mahdollistavat ja tekevät näkyväksi vuorovaikutusta niin koko organisaation laajuisesti kuin kohdennetummin, esimerkiksi tiimeissä. Teknologiavälitteistä vuorovaikutusta vaihtelevissa konteksteissa ja monipuolisin teoreettisin viitekehyksin tarkastellessa on mahdollista ymmärtää alustarajat ylittäviä vuorovaikutuksen ilmiöitä, mekanismeja ja erityispiirteitä. Tällaisen tutkimusotteen avulla voidaan paitsi osallistua ajankohtaiseen tieteelliseen ja teoreettiseen keskusteluun, myös tuottaa tietoa vuorovaikutusteknologiaa hyödyntäville yksilöille ja yhteisöille. Tämän väitöskirjan tavoitteena on ymmärtää ja kuvata sekä vuorovaikutusteknologiaan liittettyjä merkityksiä että teknologiavälitteisen vuorovaikutuksen ominaispiirteitä. Tutkimuksen keskeisenä kontekstina ovat virtuaalitiimien ryhmätyöalustat ja työyhteisön sosiaalinen media (TSM). Väitöskirja koostuu neljästä itsenäisestä empiirisestä tutkimusartikkelista. Tutkimusta varten on havainnoitu yhteensä kahdeksaa tiimitapaamista neljästä virtuaalitiimistä ja haastateltu 49:ää asiantuntijatyötä tekevää työyhteisön jäsentä. Väitöskirja ja sen tulokset nojaavat kehysanalyysin, yksityisyyden hallinnan, teknologian affordanssien ja sosiaalisen pääoman teoreettisiin viitekehyksiin. Tutkimuksen tulokset osoittavat vuorovaikutusteknologian olevan merkityksellinen yhteinen tila, jossa asiantuntijatyötä tekevät voivat ilmaista tunteita, jakaa tietoa ja hallita suhdeverkostoja. Vuorovaikutusteknologiaan liitetään moninaisten mahdollisuuksien lisäksi erilaisia rajoittavia tekijöitä, jotka haastavat käsitystä ”sosiaalisten” alustojen yksiselitteisestä vaikutuksesta työyhteisöissä. Teknologia näyttäytyy tulosten valossa viestintäympäristönä, joka alustasta riippuen asettaa jonkinlaisia reunaehtoja vuorovaikutukselle. Vuorovaikutusteknologia ei kuitenkaan määritä tai rajaa vuorovaikutusta, vaan muovautuu, näyttäytyy ja värittyy sen kautta. Teknologiavälitteisen vuorovaikutuksen ominaispiirteet kuvastavat työyhteisöä teknologian ominaisuuksia vahvemmin. Koska teknologia itsessään ei siis ole kaiken parantava ihmelääke, saati tuhoava luonnonvoima, korostavat väitöskirjan tulokset juuri vuorovaikutuksen ilmiöihin keskittyvän tutkimuksen tärkeyttä.fi
dc.relation.ispartofseriesJYU dissertations
dc.relation.haspart<b>Artikkeli I:</b> Laitinen, K. & Valo, M. 2018. Meanings of communication technology in virtual team meetings: Framing technology-related interaction. <i>International Journal of Human-Computer Studies 111, 12–22. </i><a href=" https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2017.10.012"target="_blank"> DOI: 10.1016/j.ijhcs.2017.10.012</a>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli II:</b> Laitinen, K. & Valo, M. 2016. Tunneilmaisu virtuaalitiimien tapaamisissa. <i>Prologi – Puheviestinnän vuosikirja 2016 12(1), 59–75.</i> <a href="https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/52617"target="_blank"> https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/52617</a>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli III:</b> Laitinen, K. & Sivunen, A. 2020. Enablers of and Constraints on Employees’ Information Sharing on Enterprise Social Media. <i>Information Technology & People (ahead-of-print).</i> <a href="https://doi.org/10.1108/ITP-04-2019-0186"target="_blank"> DOI: 10.1108/ITP-04-2019-0186</a>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli IV:</b> Laitinen, K., Treem, J. W. & Sivunen, A. Enterprise Social Media and Employees’ Relational Networks. <i>Käsikirjoitus</i>
dc.subjectvuorovaikutus
dc.subjectteknologia
dc.subjecttyöyhteisöt
dc.subjecttiimit
dc.subjectsosiaalinen media
dc.subjectasiantuntijat
dc.subjectyhteisöviestintä
dc.subjectviestintätekniikka
dc.subjectvirtuaalitiimit
dc.subjectasiantuntijatyö
dc.subjectcommunication technology
dc.subjectorganizational communication
dc.subjectvirtual teams
dc.subjectsocial media
dc.subjectworkplace
dc.subjecttechnology-mediated communication
dc.titleVuorovaikutusteknologia työyhteisössä : teknologiavälitteinen vuorovaikutus virtuaalitiimeissä ja työyhteisön sosiaalisessa mediassa
dc.identifier.urnURN:ISBN:978-951-39-8301-7
dc.date.digitised


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record