Show simple item record

dc.contributor.advisorJaakkola, Timo
dc.contributor.authorHuhtala, Viivi
dc.date.accessioned2020-06-24T11:20:30Z
dc.date.available2020-06-24T11:20:30Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/70416
dc.description.abstractVanhemmilla on suuri vaikutus lasten liikuntatottumusten omaksumiseen. Vanhemmat pystyvät omalla asenteellaan, esimerkillään ja teoillaan joko tukemaan lasten liikuntaa tai pahimmassa tapauksessa ehkäisemään sitä. Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena onkin tarkastella urheiluseurassa liikkuvien lasten kokemuksia vanhempien tuesta heidän liikkumistaan kohtaan. Tutkimuksessa tarkastelen lasten kokemuksien lisäksi myös heidän liikuntatottumuksiaan sekä vanhempien liikuntataustan ja esimerkin vaikutusta lasten liikkumiseen. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Tutkimusaineisto kerättiin teemahaastatteluina 2–4 lapsen pienryhmissä sekä vanhempien täyttämän kyselylomakkeen avulla. Kokonaisuudessaan tutkimukseen osallistui yhdeksän 7–10-vuotiasta lasta Etelä-Pohjanmaan alueelta, joilla kaikilla oli vähintään yksi urheiluseurassa harrastama laji. Jokainen haastattelu toteutettiin kasvotusten, nauhoitettiin ja litteroitiin tekstimuotoon. Litteroitu aineisto analysoitiin sisällönanalyysin avulla. Tutkimus osoitti, että jokainen tutkimukseeni osallistunut lapsi sai vanhemmiltaan monenlaista tukea ja esimerkkiä liikkumiseen. Jokaisen lapsen vanhemmat harrastivat erilaisia liikuntamuotoja niin itsekseen kuin ohjatustikin. Lisäksi yhteistä liikuntaa harrastettiin lasten kanssa vaihtelevasti. Kuitenkin vanhempien kiire nousi esiin lapsia harmittavana sekä yhteistä tekemistä rajoittavana tekijänä. Tässä tutkimuksessa lapsilla oli pääasiassa myönteisiä kokemuksia vanhempien toiminnasta heidän liikuntaharrastustensa tukijoina. Lapset kertoivat tärkeimpinä tukimuotoina muun muassa vanhempien kannustuksesta kilpailuissa, peleissä ja näytöksissä, myönteisestä palautteesta, harrastuksiin kuljettamisesta sekä harrastusvälineiden hankinnasta. Lisäksi osa lapsista kertoi vanhempien valmennusosaamisesta ja yhteisestä lajitaitojen harjoittelusta. Kielteisiä kokemuksia vanhempien tukeen liittyen lapsilla ei juurikaan ollut, mutta esimerkiksi vanhempien turhan innokkaasta osallistumisesta lasten kilpailemiseen oli muutamia havaintoja. Kokonaisuudessaan tutkimukseeni osallistuneilla lapsilla onkin hyvät edellytykset kasvaa ja kehittyä fyysisesti aktiiviseen elämäntapaan. Jokainen lapsista sai vanhemmiltaan tukea liikkumiseensa monella tavalla sekä vanhempien oma kokemus liikunnan tärkeydestä välittyi lapsille oman liikunnallisen esimerkin sekä myönteisen asenteen kautta.fi
dc.description.abstractParents have a major influence on children’s exercise habits. With their own attitudes, examples and actions, parents are able to either support children’s exercise or, in the worst case, prevent it. The purpose of this master's thesis is to examine children’s, who moving active in the sports club, experiences about their parents' support for their movement. In addition to children's experiences, I also look into their exercising habits and the effect of parents' exercise background and example on children's movement. The study was conducted as a qualitative study. The research material was collected in the form of thematic interviews in small groups of 2–4 children and with the help of a questionnaire filled in by the parents. In total, nine children aged 7–10 from the region of Southern Ostrobothnia participated in the study, all of whom had at least one sport in the sports club. Each interview was conducted face-to-face, recorded, and transcribed into text. Transcripted material was analyzed using content analysis. The results demonstrated that each participant in this study received a variety of support and examples from their parents for movement. The parents of each child practiced different forms of exercise both on their own and under guidance. In addition, joint exercises with children were performed variously. However the parents rush emerged as a factor in annoying children as well as limiting common activities. In this study, children had mainly positive experiences of parents acting as supporters of their exercise hobbies. The most important forms of support for children were parents' encouragement in competitions, games and shows, positive feedback, transport to hobbies and the purchase of hobby equipment. In addition, some of the children brought up their parents' coaching skills and joint practice of sports skills. There were few negative experiences with parental support for children, but there were a few observations, for example, of parents' unnecessary enthusiasm for their participation in children's competition. Overall, the children who participated in this study have good conditions to grow and develop a physically active lifestyle. Each of the children received parental support for exercise in many ways, and the parents' own experience of the importance of exercise was passed on to the children through their own exercise and positive attitude.en
dc.format.extent83
dc.language.isofi
dc.titleAktiivisesti urheiluseurassa liikkuvien 7-10-vuotiaiden lasten kokemuksia vanhempien tuesta heidän liikkumistaan kohtaan
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202006244606
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysotukeminen
dc.subject.ysokokemukset
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysofyysinen aktiivisuus
dc.subject.ysoliikuntaharrastus
dc.subject.ysovanhemmat
dc.subject.ysolapset (ikäryhmät)
dc.subject.ysoliikuntakasvatus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record