Show simple item record

dc.contributor.advisorHirvensalo, Mirja
dc.contributor.authorPavlov, Nita
dc.date.accessioned2019-10-29T06:09:03Z
dc.date.available2019-10-29T06:09:03Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66094
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena oli analysoida heterogeenisessa liikuntaryhmässä ilmeneviä haasteita sekä pyrkiä vähentämään ja ennaltaehkäisemään ongelmatilanteita pedagogisin keinoin. Tutkimuksen avulla pyrin samalla kehittämään opettaja-ammattitaitoani oppilaiden huomioimisessa ja parantamaan ryhmän ilmapiiriä. Toteutin tutkimuksen tapaustutkimuksena ja keräsin aineiston havainnoimalla. Kohdejoukkona oli erään alakoulun 22 oppilaan heterogeeninen liikuntaryhmä, jossa ilmenneet haasteet analysoin ja teemoitin. Tulosten perusteella valitsin pedagogisia ratkaisuja, joilla voisi vähentää ja ennakoida haasteita aiheuttavia tilanteita. Lisäksi suunnittelin ja toteutin kuusi opetuskokeilukertaa, jotka raportoin kunkin opetuskerran jälkeen. Lopuksi pohdin pedagogisten keinojen toimivuutta ja opettaja-ammattitaitoni kehittymistä. Liikuntatunnilla ilmeni haasteita ohjeiden kuuntelussa, niiden mukaan toimimisessa ja toisten oppilaiden huomioimisessa. Oppilaat jättäytyivät usein toiminnasta pois ja tarvitsivat paljon yksilöllistä ohjausta liikuntatunnilla toimimisessa. Lisäksi omista ja yhteisistä välineistä huolehtiminen oli oppilaille haastavaa. Valitsemani pedagogiset keinot keskittyivät toistuvien toimintatapojen luomiseen, selkeään ohjeiden antoon, ennakoimiseen, myönteisen palautteen antamiseen, yksilöllisten tarpeiden ja toiveiden huomioimiseen sekä oppilaiden osallistamiseen. Kuuden opetuskokeilukerran perusteella parhaat keinot tälle ryhmälle olivat oppilaiden osallistaminen, toiveiden huomioiminen ja vaihtoehtojen antaminen. Selkeät ohjeet ja toistuvat toimintatavat auttoivat oppilaita toimimaan ohjeen mukaan etenkin silloin, kun suuntasin huomioni toivotulla tavalla käyttäytyviin oppilaisiin. Tehtävien helpottaminen ja kannustaminen osoittautui merkittäväksi keinoksi innostaa oppilaita, joille tehtävä oli liian haastava. Ennakoinnin avulla tunnin toiminta pääsi alkamaan nopeammin ja sujuvammin. Tutkimus antoi vastauksia haluttuihin tutkimuskysymyksiin ja johti toivottua lopputulosta kohti. Tämän tapaustutkimuksen perusteella voidaan todeta, että haasteita voidaan vähentää opettajan johdonmukaisella toiminnalla. Koin, että tutkimuksesta oli paljon hyötyä oman opettaja-ammattitaitoni kehittymisessä, mutta tutkimuksessa kehitetyt toimintatavat voivat hyödyttää myös samankaltaisten heterogeenisten ryhmien opettajia. Olisi mielenkiintoista tutkia, miten tässä tutkimuksessa esille nostettuja keinoja voisi toteuttaa tai soveltaa muiden ryhmien kanssa. Asiasanat: heterogeeninen liikuntaryhmä, liikunnanopetus, pedagogiset keinotfi
dc.description.abstractThe purpose of this study was to analyse the challenges faced by a heterogeneous group and to reduce and prevent them through pedagogical means. With the help of the research, I also try to develop my teacher`s professional skills in managing the attention of the pupils and to improve the atmosphere of the group. I conducted the study as a case study and collected data by observation. The target group was a heterogeneous PE group with 22 pupils in elementary school whose different challenges in terms of participation and behavior I analyzed and organized into themes. Based on these results I chose the pedagogical solutions that can reduce and anticipate the challenging situations. In addition, I designed and conducted six teaching experiments, which I reported after every teaching. Finally, I evaluated the effectiveness of the pedagogical means and the development of my teacher-workmanship. In PE classes students had challenges in listening to instructions, following the instructions, and in taking other students into consideration. The students often abandoned their activities and needed a lot of individual guidance in their workouts. In addition, taking care of their own and shared tools was challenging for the students. I chose the pedagogical means that focused on creating recurring practices, clear instructions, anticipation, giving positive feedback, considering individual needs and wishes, and involving students. Based on six lessons, the best ways for this group were student involvement, consideration of wishes and giving alternatives. Clear instructions and recurring practices helped the students to act according to the instructions, especially when I focused my attention on the students that were behaving in the desired way. Facilitating tasks and encouraging proved to be an important means of inspiring. Especially the students for whom exercise was too difficult. By the tool of anticipation, lesson activity began faster and smoother. The research gave answers to the desired research questions and led towards the desired outcome. This case study shows that challenges can be reduced through consistent teacher action. I felt that the research was very useful in developing my own teacher-professional skills, but the practices developed in the research can also benefit other teachers in the group in the future. It would be interesting to explore how the means in this study could be implemented or applied with other groups. Key words: heterogeneous group, physical education, pedagogical meansen
dc.format.extent93
dc.language.isofi
dc.subject.otherheterogeeninen liikuntaryhmä
dc.subject.otherliikunnanopetus
dc.subject.otherpedagogiset keinot
dc.titleHeterogeenisen neljännen luokan liikunnanopetuksen kehittäminen pedagogisin keinoin : tapaustutkimus
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201910294655
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysooppilaat
dc.subject.ysoerityisoppilaat
dc.subject.ysokäyttäytymishäiriöt
dc.subject.ysoilmapiiri
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities).en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record